RÅ 2006 not 53

Bostadsförening ansågs skattskyldigt för upplåtelser av parkeringsplatser till utomstående / Bostadsrättsförening ansågs skattskyldigt för upplåtelser av parkeringsplatser till utomstående / Bostadsrättsförening ansågs skattskyldig för upplåtelser av parkeringsplatser till utomstående (förhandsbesked)

Not 53. Överklagande av Bostadsrättsföreningen X (föreningen) av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde föreningen följande. Föreningen består av flertal lägenheter. Föreningen hyr även ut lokaler och är registrerad till frivillig skattskyldighet för vissa av dessa lokaler. - Föreningen har även anordnat ett flertal parkeringsplatser. För närvarande utnyttjas dessa platser av bostadsrättsinnehavare eller hyrs ut till utomstående, dvs. personer som inte är bosatta i fastigheten. - För varje parkeringsplats, oavsett om den hyrs ut till bostadsrättsinnehavare eller till utomstående, finns ett lokalavtal. Lokalavtalet avser en viss bestämd yta och anger till vilket ändamål platsen får användas, dvs. i detta fall stadgas det att hyresgästen endast får använda platsen för parkering. Om avtalet inte sägs upp förlängs det automatiskt ytterligare ett år. Avtalet med respektive förhyrare om upplåtelse av parkeringsplats är helt fristående i förhållande till upplåtelse av bostadsrätt. Det innebär att om en bostadsrättsinnehavare skulle avflytta måste han särskilt säga upp ett eventuellt avtal om parkeringsplats. Uppsägning ska ske minst tre månader före hyrestidens utgång. Om uppsägning inte sker i rätt tid förlängs avtalet om hyra av parkeringsytan automatiskt med ytterligare ett år. - Föreningen tar inte ut mervärdesskatt för upplåtelse av parkeringsplats till boende i fastigheten. Mervärdesskatt tas däremot ut på upplåtelse av parkeringsplats till personer som inte är bosatta i fastigheten. - Medlemmar i föreningen har alltid rätt att hyra en parkeringsplats om de så önskar. - Föreningen har även ett mindre antal platser som är avsedda för besökare till boende i fastigheten. Dessa platser har anordnats som en service åt de boende. Syftet är att de boendes gäster alltid ska kunna hitta en parkeringsplats nära bostäderna. Föreningen uppnår detta syfte genom att ta ut en ersättning som gör det olönsamt för besökarna att parkera på besöksparkeringen en längre tid än några timmar. - Mot bakgrund av ovanstående önskas svar på följandefrågor: 1. Skall mervärdesskatt tas ut enligt 3 kap. 3 § 5 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, för upplåtelse av parkeringsplatser till personer som inte bor i föreningens fastighet? - 2. Om svaret på fråga 1 är ja, kommer föreningens uthyrning av parkeringsplatser till andra än boende i fastigheten att utgöra skattepliktig upplåtelse även om uthyrningen till icke boende minskas till att omfatta mindre än fem procent av det totala antalet parkeringsplatser som föreningen hyr ut? - 3. Om svaret på fråga 2 är ja, kommer även uthyrning av en enda parkeringsplats till någon som inte bor i fastigheten att utgöra en mervärdesskattepliktig omsättning i en yrkesmässig verksamhet? - 4. Om uthyrningen av mark för parkeringsändamål till den som inte bor i föreningens fastighet anses skattepliktig, kommer då föreningens långtidsuthyrning av parkeringsplats till en boende i fastigheten att bli skattepliktig i samma ögonblick som den boende flyttar men behåller sin parkeringsplats? - 5. Är den ersättning föreningen erhåller för sin uthyrning av besöksplatser en mervärdesskattepliktig omsättning av tjänst? - Skatterättsnämnden (2005-06-16, Wingren, ordf., Edlund, Alhager, Odéen, Ohlsson, Rabe): Förhandsbesked. Bostadsrättsföreningen X är skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelser av parkeringsplats till andra än boende i fastigheten. - Motivering. En bostadsrättsförenings upplåtelser av parkeringsplatser i föreningens fastighet till andra än innehavare av bostadslägenhet i fastigheten utgör en yrkesmässig verksamhet och medför skattskyldighet till mervärdesskatt för föreningen (se RÅ 2003 ref. 80). Föreningen är därför skattskyldig för samtliga omfrågade upplåtelser. Nämnden erinrar med anledning av fråga 4 om bestämmelserna i 6 kap. 10 § bostadsrättslagen (1991:614). - I den mån ansökan inte besvarats genom förhandsbeskedet avvisas den. - Ledamoten Peterson var skiljaktig och anförde följande. Jag delar inte majoritetens uppfattning om beskattningen av besöksparkering. Enligt gällande intern rätt, fastställd i RÅ 2003 ref. 80, gäller att upplåtelse av p-platser i samband med bostadsuthyrning är skattefri. Jag anser att även besöksparkering bär hänföras till boendeparkering och således klassificeras som skattefri boendeparkering. I synnerhet som avgiftsuttaget i föreliggande fall är utformat till att vara ett ekonomiskt styrmedel för att säkerställa att besöksparkeringens nyttjande blir en serviceinriktad korttidsupplåtelse enkom för besökande till de boende. - Jag anser att förhandsbeskedet rörande besöksparkeringen bort meddelas i enlighet härmed. - Bostadsrättsföreningen överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att föreningen inte var skattskyldig för uthyrning av parkeringsplatser till utomstående eller för besöksparkeringen. Föreningen anförde bl.a. följande. Bestämmelserna om parkeringsverksamhet i ML är snävare än motsvarande bestämmelser i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). Direktivets bestämmelser får därför inte åberopas mot föreningen. Föreningens verksamhet syftar inte till att tillhandahålla parkeringsplatser till utomstående. En förutsättning för att få uppföra bostadsbyggnaderna var emellertid att föreningen skulle anlägga en och en halv parkeringsplats för varje lägenhet. Platserna hyrs ut till utomstående endast i den mån bostadsrättshavarna inte behöver dem. Den externa uthyrningen är alltså ett sätt att minimera de kostnader som orsakas av myndigheternas krav. Denna uthyrning är därför en naturlig del av de funktioner som kan hänföras till boendet och en del av föreningens allmänna upplåtelse av fastigheten. Uthyrningen till utomstående utgör inte parkeringsverksamhet i den mening som åsyftades vid införandet av reglerna om parkeringsverksamhet i lagen (1968:430) om mervärdeskatt och i ML. Uthyrningen är inte skattepliktig eftersom den är underordnad den skattefria bostadsupplåtelsen. För besöksparkeringen tar föreningen ut en avgift som är så hög att den avskräcker besökare från en längre tids parkering. Syftet med att ta ut avgift för besökares fordon är inte att få intäkter utan att säkerställa att det alltid finns tillgång till besöksparkering. Eftersom besöksparkeringen är anordnad som en del av servicen till de boende i fastigheten måste tillhandahållandet av den anses underordnad de tjänster som föreningen i övrigt tillhandahåller de boende. - Skatteverket hemställde att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - Regeringsrätten (2006-03-16, Billum, Sandström, Kindlund, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2006-02-22, Björnsson)