RÅ 2006 not 76

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Assistansersättning med hänsyn till bl.a. ny utredning som förebringats i kammarrätten (ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde assistansersättning med hänsyn till bl.a. ny utredning som förebringats i kammarrätten (ändringsskäl)

Not 76. Överklagande av E.C. ang. prövningstillstånd i mål ang. assistansersättning. - E.C. ansökte den 11 oktober 2001 om assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS) hos Skåne läns allmänna försäkringskassa. Försäkringskassan fann att E.C. omfattades av personkretsen enligt 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men att hans handikapp, autism, inte medförde behov av personlig assistans för grundläggande behov under i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan. Försäkringskassan avslog därför hans ansökan om assistansersättning. E.C. överklagade försäkringskassans beslut hos Länsrätten i Skåne län. Länsrätten avslog överklagandet (mål nr 4881-02). E.C. överklagade länsrättens avgörande hos Kammarrätten i Göteborg och vidhöll sitt yrkande om assistansersättning. Kammarrätten beslutade den 16 maj 2003 att inte meddela prövningstillstånd. - E.C. fullföljde sin talan. Han åberopade hos underinstanserna ingivna utredningar och gav också in kompletterande utlåtanden om sina grundläggande hjälpbehov. - Riksförsäkringsverket (numera Försäkringskassan) anförde att E.C. i sitt överklagande till kammarrätten bl.a. skickat in nya medicinska uppgifter i målet varav det framgick att han, förutom autism, även fått diagnosen generell utvecklingsstörning. Riksförsäkringsverket ansåg att Regeringsrätten borde upphäva kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd och bevilja E.C. prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. -Regeringsrätten (2006-05-02, Nordborg, Eliason, Hamberg, Fernlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit. - Frågan i målet är i vad mån E.C. på grund av sitt handikapp kan anses behöva hjälp med sina grundläggande behov avseende personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom. Om sådant hjälpbehov föreligger under i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan skall assistansersättning lämnas (3 § första stycket LASS jämfört med 1 § 1, 9 § 2 och 9 a § första stycket LSS). - Försäkringskassan och länsrätten har vid sina bedömningar haft tillgång till en relativt omfattande dokumentation avseende E.C:s handikapp och hjälpbehov. Med hänsyn till handikappets art måste ändå hjälpbehovet ha framstått som svårbedömt. Vid överklagandet till kammarrätten beskrevs hjälpbehovet på nytt och E.C:s föräldrar gav in bl.a. ett intyg avseende en nyligen genomförd psykologutredning. Med beaktande av arten och svårighetsgraden av den fråga som målet gäller och med hänsyn till innehållet i den utredning som förelåg när kammarrätten tog ställning till frågan om prövningstillstånd, bör det för kammarrätten ha framstått som osäkert om länsrätten i sin dom kommit till ett riktigt slut. Regeringsrätten finner därför att kammarrätten borde ha meddelat tillstånd till prövning av E.C:s talan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar E.C. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hans överklagande av Länsrättens i Skåne län dom den 3 december 2002 i mål nr 4881-02. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2006-03-22, Åkerrén)