RÅ 2006 not 84

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kommunal nämnd ansågs inte ha rätt att överklaga länsrättens beslut med anledning av den funktionshindrades överklagande av ett beslut som fattats av en nämnd i en annan kommun / Kommunal nämnd ansågs inte ha rätt att överklaga länsrättens beslut i ett mål om stöd och service till vissa funktionshindrade med anledning av den funktionshindrades överklagande av ett beslut som fattats av en nämnd i en annan kommun

Not 84. Överklagande av B-L.L. och Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun ang. prövningstillstånd i kammarrätten i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Socialnämnden i Köpings kommun beslutade den 2 juli 2003 att B-L.L., som tillhörde personkretsen enligt 1 § 1 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, skulle beviljas bostad med särskild service för vuxna enligt 7 § och 9 § 9 LSS samt daglig verksamhet enligt 7 § och 9 § 10 LSS. Beslutet skulle omprövas vid ändrade behov, dock senast den 30 juni 2004. - B-L.L., som sedan oktober 2002 bodde på ett hem i Sala kommun, fortsatte att bo kvar där efter socialnämndens beslut. Med hänvisning till att B-L.L. sedan den 27 november 2003 var folkbokförd i Sala kommun beslutade Socialtjänsten i Köpings kommun den 3 februari 2004 att inte svara för hennes insatser enligt LSS efter utgången av februari 2004. - B-L.L. överklagade Köpings kommuns beslut hos Länsrätten i Västmanlands län, som i dom den 7 april 2004 avslog hennes överklagande. Domen överklagades hos Kammarrätten i Stockholm av såväl B-L.L. som Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun. Kammarrätten tog i beslut den 12 maj 2004 upp de båda som klagande och beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - B-L.L. och Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun fullföljde talan hos Regeringsrätten. B-L.L. anförde bl.a. att det var på Köpings kommuns initiativ som hon blivit folkbokförd i Sala kommun och att hon, som i övrigt inte hade någon anknytning till Sala, inte kunde acceptera att den kommunen tog över ansvaret för hennes ärende. Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun ansåg att Regeringsrätten borde meddela prövningstillstånd eftersom målet rymde frågor om tolkning och tillämpning av LSS, folkbokföringslagen (1991:481) och andra lagar. -Regeringsrätten (2006-05-18, Nordborg, Eliason, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela B-L.L. prövningstillstånd i målet. - Såvitt gäller Vård- och omsorgsnämndens i Sala kommun överklagande gör Regeringsrätten följande bedömning. - Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) och 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom emot. - Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun har inte varit part hos länsrätten och kan inte anses vara berörd av länsrättens dom i målet mellan B-L.L. och Köpings kommun på sådant sätt att nämnden haft rätt att överklaga länsrättens dom. Kammarrätten borde således inte ha tagit upp nämnden som klagande i målet där utan i stället avvisat dess talan. Nämndens överklagande av kammarrättens beslut hos Regeringsrätten bör inte föranleda annan åtgärd än att överklagandet avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte B-L.L. prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast såvitt det avser henne. - Regeringsrätten avvisar Vård- och omsorgsnämndens i Sala kommun överklagande. (fd I 2006-04-05, Lokrantz)