RÅ 2006 not 92

Att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt) / Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (förhandsbesked) / Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades

Not 92. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav A följande. Han äger aktier i X AB (Bolaget). Han förvärvade, tillsammans med B, den 4 september samtliga aktier i Bolaget, som då var ett s.k. lagerbolag och nyligen registrerats hos Patent- & Registreringsverket skulle syssla med fondförvaltning. Bolaget gav in två stycken ansökningar till Finansinspektionen och erlade ansökningsavgifter för detta. Ett företagskonto öppnades i SE-Banken hösten 2000 och en mindre ränta erhölls. Några andra affärstransaktioner förekom inte i bolaget under år 2000. - Den 15 januari 2001 gjordes en s.k. riktad nyemission till ett antal investerare. Av det totala antalet aktier ägdes vid denna tidpunkt knappt 37 procent av de i Bolaget verksamma delägarna. - Bolagets första aktietransaktion genomfördes den 27 mars 2001. Den 4 maj 2001 skedde första löneutbetalningen. - Vid nyemission i april 2002 utgavs ytterligare A-aktier och B-aktier, de förstnämnda tecknades av honom och B i förhållande till deras tidigare ägarandel. Vid nämnda emission tecknades också ett mindre antal aktier av personer som är närstående till grundarna. - Han står i begrepp att avyttra delar av sitt aktieinnehav, viss avyttring har dessutom redan skett under innevarande är. En betydande kapitalvinst kan förväntas uppkomma och, beroende på vilka beskattningseffekter som kan uppkomma, kan det vara ett alternativ att avyttra aktierna via ett för ändamålet införskaffat bolag. För honom är det därför av avgörande vikt att få klarlagt huruvida viss del av kapitalvinsten kommer att bli föremål för beskattning i inkomstslaget tjänst. Han hemställer därför om förhandsbesked i följande fråga. - Är den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tillämplig på hans innehav av andelar X AB till följd varav inte någon del av kapitalvinsten skall beskattas i inkomstslaget tjänst? -Skatterättsnämnden (2005-12-22, Wingren, Melbi, Sjökvist, Ståhl): Förhandsbesked. Bestämmelserna i 57 kap. 2 § IL skall inte tillämpas på kapitalvinst hänförlig till A:s innehav av aktier i X AB. - Motivering. A förvärvade tillsammans med B den 4 september 2000 samtliga aktier i Bolaget som då var ett s.k. lagerbolag. De är båda verksamma i företaget i betydande omfattning. Bolaget är ett värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Det har som affärsidé att erbjuda aktivt förvaltade aktie- och fondplaceringar med enbart resultatbaserade förvaltningsavgifter. De enda affärstransaktioner som förekom under år 2000 var att Bolaget lämnade in två ansökningar till Finansinspektionen och betalade ansökningsavgifter samt att ett företagskonto i bank öppnades varvid en mindre ränta erhölls. - På extra bolagsstämma den 15 januari 2001 fattades beslut om en riktad nyemission av aktier till överkurs varefter aktieteckning skedde mellan den 5-16 mars 2001. Den 23 mars 2001 gavs emissionsanmälan in till Patent- och Registreringsverket. Likviden för de nytecknade aktierna betalades in på Bolagets konto under mars månad samma år. Emissionen registrerades först i augusti 2001. Aktierna tecknades av utomstående investerare som efter emissionen kom att äga mer än 60 procent av samtliga aktier, ett förhållande som inte förändrats annat än marginellt till följd av ytterligare en nyemission i april 2002. - Bolagets första aktietransaktion, i vad som betecknas som den egentliga verksamheten, genomfördes den 27 mars 2001. Den första löneutbetalningen gjordes den 4 maj 2001. Bolaget fick i juni 2001 tillstånd att bedriva förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument. Förmedlingsverksamheten påbörjades i november 2001. - A står i begrepp att avyttra delar av sitt aktieinnehav och frågar om den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL är tillämplig på hans innehav av aktier i Bolaget. - Nämnden gör följande bedömning. - Enligt 57 kap. 2 § IL skall utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar hos fysiska personer i viss omfattning tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. Vad som avses med kvalificerad andel framgår av 4 §. - I 57 kap. 5 § IL finns en undantagsregel. Den anger att om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, skall en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen skall förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. Med ett utomstående ägande i betydande omfattning avses enligt förarbetena ett ägande av minst 30 procent av aktierna (prop. 1989/90:110 s. 468 och 704). - Bolaget ägs i betydande omfattning av utomstående. Frågan är då om det finns särskilda skäl att anse att sökandens aktier i bolaget ändå är kvalificerade andelar. Vid bedömningen skall förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. - Sistnämnda bestämmelse har prövats av Regeringsrätten i RÅ 2001 ref. 37 I och II. Domstolen uttalade i det första fallet att det med hänsyn till utomståenderegelns syfte framstod som klart att vid bedömningen av om särskilda skäl föreligger hänsyn måste tas till bl.a. om det utomstående ägandet har bestått under den föregående femårsperioden eller den kortare tid under vilken företaget varit verksamt. Något oeftergivligt krav på att det betydande utomstående ägandet skall ha förelegat under hela den angivna perioden kan, enligt domstolen, emellertid inte utläsas av lagtexten. Slutsatsen var att omständigheterna i det enskilda fallet undantagsvis kan vara sådana att utomståenderegeln kan bli tillämplig trots att det utomstående ägandet inte har bestått under hela den föregående femårsperioden. - Syftet med de särskilda reglerna för beskattning av delägare i fåmansföretag är att motverka att vad som i grunden utgör arbetsinkomster, som skall beskattas i inkomstslaget tjänst, omvandlas till lägre beskattad utdelning eller kapitalvinst (prop. 1989/90:110 s. 467). Av lämnade uppgifter får anses framgå att någon egentlig verksamhet i företaget startades först efter det att utomstående kommit att äga aktier i Bolaget i betydande omfattning. Med hänsyn härtill och då särskilda skäl inte visats föreligga skall A:s aktier inte anses vara kvalificerade andelar. - Ett nytt 57 kap. IL skall tillämpas från och med 2007 års taxering vilket dock inte påverkar förhandsbeskedet. - Giltighet. Beskedet avser taxeringsåren 2006-2008. - Ledamöterna André, ordf., GäverthochSilfverbergvar skiljaktiga och anförde följande. I fråga om den verksamhet som bedrivits i Bolaget från det att A och hans kompanjon förvärvade samtliga aktier i september 2000 fram till dess att likviden för de nytecknade aktierna betalades i mars 2001 har A upplyst om att någon "egentlig verksamhet" inte förekommit vid sidan av de affärstransaktioner som återgetts i inledningen av motiveringen till förhandsbeskedet. - För att det skall vara meningsfullt att lämna ett förhandsbesked krävs att omständigheterna som skall läggas till grund för prövningen är klarlagda (RÅ 2004 not. 194). Det arbete som inledningsvis under den aktuella femårsperioden har bedrivits av de ursprungliga delägarna i Bolaget i form av planering av verksamheten och genomförande av nyemissionen kan inte anses tillfredsställande redovisat i ansökan. En närmare utredning lämpar sig inte att göra inom ramen för ett förhandsbesked utan bör i stället ske i den ordinarie taxeringsprocessen. Med hänsyn härtill anser vi att ansökan borde ha avvisats. - Överröstade i den delen och under den förutsättningen att inget annat arbete företagits under den aktuella tiden än det som redovisats i förhandsbeskedet ansluter vi oss till majoritetens bedömning i sakfrågan. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, skulle förklara att bestämmelserna i 57 kap. 2 § IL, skulle tillämpas på kapitalvinst hänförlig till A:s innehav av aktier i Bolaget. - A bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (Billum, Sandström, Rundqvist, Kindlund, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skatterättsnämnden har funnit att bestämmelserna i 57 kap. 2 § IL vid 2006-2008 års taxeringar inte skall tillämpas på kapitalvinst hänförlig till A:s innehav av aktier i X AB. Nämndens bedömning grundas på att den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL är tillämplig. - Sedan nämnden avgjort ärendet har - med verkan fr.o.m. 2007 års taxering - 57 kap. IL upphört att gälla och i dess ställe har ett nytt 57 kap. införts (SFS 2005:1136). Regleringen i nya 57 kap. har i de aktuella hänseendena samma innehåll som i det upphävda kapitlet. Lagändringen saknar därför betydelse i sammanhanget. - 57 kap. 5 § första stycket IL har - såväl vid 2006 års taxering som vid 2007 och 2008 års taxeringar - följande lydelse. - Om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, skall en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen skall förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. - I målet är klarlagt att ett utomstående ägande av tillräcklig omfattning etablerats under år 2001. Enligt vad som förutsatts i förhandsbeskedet kvarstår detta utomstående ägande ända fram till avyttringen av aktierna. Om avyttringen sker först under beskattningsåret 2007 kommer avyttringen att ha föregåtts av fem beskattningsår av oavbrutet utomstående ägande av tillräcklig omfattning (beskattningsåren 2002-2006). Förhandsbeskedet får vidare anses gälla under förutsättning att det efter ingången av år 2002 inte inträffat något som skulle kunna utgöra särskilda skäl enligt 57 kap. 5 § första stycket IL. Med hänsyn härtill saknas grund för att inte tillämpa utomståenderegeln på aktier som avyttras under år 2007. Förhandsbeskedet skall därför fastställas såvitt avser 2008 års taxering. - En prövning av Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende 2006 och 2007 års taxeringar förutsätter att det finns uppgifter som medger en bedömning av förhållandena i Bolaget efter A:s och hans kompanjons förvärv av aktierna i Bolaget i september 2000. I ansökningen om förhandsbesked har endast kortfattade upplysningar lämnats om vad som förevarit i Bolaget under dess inledande skede fram till den nyemission som genomfördes under de första månaderna av år 2001. Inte heller bolagets årsredovisning för räkenskapsåret den 23 augusti 2000 - den 31 december 2001, vilken infordrats av Skatterättsnämnden, har bidragit nämnvärt till att belysa vad som förekommit i Bolaget fram till nyemissionen. Av årsredovisningen har kunnat utläsas att nyemissionen har skett till betydande överkurs. Någon förklaring eller annan kommentar till förhållandet har inte lämnats. Närmare information har således saknats hos Skatterättsnämnden om det planeringsarbete som föregått nyemissionen och om andra omständigheter som kunnat vara av relevans. Eftersom bedömningsunderlaget får anses otillräckligt skall Skatterättsnämndens förhandsbesked undanröjas såvitt avser 2006 och 2007 års taxeringar. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked såvitt avser taxeringsåret 2008 och undanröjer beskedet i övrigt. - (fd II 2006-05-03, Krantz)