RÅ 2006 not 97

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Sökande som inte varit part i ärende hos regeringen avvisades / För hotell och bostadsbebyggelse på del av bollplan vid skola (avslag) / Ansökan om rättsprövning av sökande som inte varit part hos regeringen avvisades

Not 97. Ansökan av U.J. m.fl. ang. ansökan om rättsprövning av ett beslut om detaljplan. - Stockholms kommunfullmäktige antog den 21 mars 2005 detaljplan för fastigheten Skalmejblåsaren 8 inom stadsdelen Vasastaden. Planen medgav uppförande av ett hotell med ca 90 rum på en del av en bollplan som användes av Matteus skola och även av ca 30 boendeutrymmen i form av hotell, företagslägenheter och studentbostäder. - Beslutet överklagades av L.B. för egen del och för Föreningen Rädda Matteus Bollplan, och av U.J. för egen del samt för Kvartersrådet i SKB:s hus Hagagatan 42, Vanadisvägen 10 och Vanadisvägen 8. - Till stöd för sin talan anförde klagandena i huvudsak följande. L.B: Projektet att bygga ett åttavåningars hotell på bollplanen vid Matteus skola medför att nästan ingenting blir kvar av bollplanen. Det är redan idag brist på idrottsplatser på Norrmalm. Att i det läget kraftigt minska möjligheterna för utomhusmotion är inte realistiskt. Idrottsförvaltningen motsätter sig förslaget att bygga hotell på bollplanen. För fotboll rekommenderar Svenska kommunförbundet måtten 40x60 kvm, alltså exakt måtten för den befintliga bollplanen. Skolöverstyrelsen rekommenderar måtten 40x65 kvm för mellan- och högstadiet. Den föreslagna fotbollsplanen får endast måtten 20x30 m, vilket är långt under normen. Som skolgård borde utrymmet vara 6 000 kvm, alltså 10 kvm för varje elev. Bollplanen kommer att befinna sig i skugga nästan hela skolterminerna. Bollplanen kommer att skymmas och gömmas av hotellet. Vidare innebär ett hotell trafikproblem både för skolbarn och de boende och även att skolans hela östra fasad blir förbyggd trots att skolan är ett byggnadsminnesmärke. Det råder ett mycket stort överskott på hotellrum i Stockholm. Vid Matteus skola skall den finnas en uppställningsplats vid nödutrymning. Den minskade bollplanen kommer att bli för liten för att tjäna som sådan uppställningsplats. Elevantalet har ökat kraftig vilket borde ha föranlett en förnyad utställning. - U.J: Bollplanen till Matteus skola skall inte bebyggas. Den redan alltför höga bullernivån kommer att öka väsentligt, upp mot 82 dB längs Hagagatan enligt beräkningar som gjorts den 7 augusti 2002 av Ingemansson Technology AB. Skolan har servitut på marken till bollplanen, vilket betyder att bollplanen inte får bebyggas. Konsekvenserna för barnen av att lekplatsen bebyggs har inte utretts. Det är av principiell vikt att innerstadens skolgårdar och idrottsplatser lämnas ifred för bebyggelse. Matteus bollplan är uppsamlingsplats för barnen vid utrymning. Bollplanen används flitigt. Det åtta våningar höga hotellet kommer att lägga det som blir kvar av bollplanen i skugga under större delen av dagen. De närboende har aldrig känt sig störda av barnens lek på bollplanen. Lägenheter längs Hagagatan mittemot den nya bebyggelsen kommer fortsättningsvis att vara exponerade för ekvivalenta ljudnivåer som överstiger riktvärdet 55 dB(A). Huset Hagagatan 42 har inte treglasfönster och har mest smålägenheter, de flesta med sovrum mot Hagagatan, och flera av lägenheterna är dessutom ensidiga mot Hagagatan. Taxibilar och långfärdsbussar kommer att avlämna och hämta gäster dygnet runt. Även garage och varutransporter kommer att medföra ökad trafik på Hagagatan, som är 11,5 m bred. En ny byggnad måste anpassas till stadsbilden. G.L. har varit närvarande vid samråd och vid informationsmöten och är jävig därför att han samtidigt är styrelseledamot i Tagehus AB som projektledare och numera chef för det nya markkontoret i Stockholm. -Länsstyrelsen i Stockholms län (2005-06-08) avslog överklagandet med följande motivering. Skalmejblåsaren 8 omfattas av stadsplan för del av fastigheten Skalmejblåsaren, fastställd den 29 mars 1955, enligt vilken bl.a. följande gäller. Tomten får användas för garage och bilservice samt därmed sammanhängande kontor, och inom del av byggnaden får inredas lokaler för den lek- och idrottsverksamhet som skall kunna anordnas på terrassbyggnadens tak. Bebyggelsen på tomten får till mindre del utmed Hagagatan ha en höjd av +24 m samt i övrigt en höjd av +18,40 m och vara tillgängligt för allmän idrotts- och lekverksamhet och skall anordnas på sätt byggnadsnämnden, efter idrottsstyrelsens hörande, prövar lämpligt. Utrymmet för allmän idrotts- och lekverksamhet har en yta av ca 40x60 kvm. - Den överklagade planen får i huvudsak följande konsekvenser. En befintlig byggnad utmed Hagagatan höjs till större delen till +33,5 m och till en mindre del till +37,5 m, och en ny hotellbyggnad om ca 90 rum uppförs utmed Vanadisvägen till en höjd av +37,5 m. Genom det tillkommande hotellet minskas det utrymme som är tillgängligt för idrott och lek till knappt 40x40 m. Kommunen avser att rusta upp denna återstående yta, som är asfalterad och bedöms vara förenad med skaderisker, för att användas till två mindre basketplaner alternativt en mindre fotbollsplan. Denna återstående yta, som skall förses med en mjukare ytbeläggning och kompletteras med en mindre motionsyta inomhus, får anses godtagbar som motionsutrymme. - Planen innehåller en bestämmelse att om studentlägenheter anordnas skall dessa utformas så att en bullernivå på max 55 dB(A) ekvivalentnivå klaras vid öppningsbart fönster, medan avsteg från denna nivå kan göras i flerrumslägenheter om riktvärdet uppfylls för minst hälften av boningsrummen. Genom denna bestämmelse får studentlägenheterna i planområdet ett tillräckligt bullerskydd. För hotellrummen bedöms inomhuskraven kunna innehållas med normala fasadkonstruktioner och fönster. - Trafiken närmast planområdet beräknas uppgå till 10 000 fordon för årsmedeldygn på Vanadisvägen och till 4 000 fordon årsmedeldygn på Hagagatan. Den ekvivalenta ljudnivån beräknas bli upp mot 62 dB(A) på fasad mot Vanadisvägen och högst 60 dB(A) på fasad mot Hagagatan. Den maximala ljudnivån beräknas bli högst 75 dB(A) för fasad mot Vanadisvägen. För fasad mot Hagagatan blir den maximala ljudnivån upp mot 82 dB(A) för första våningsplanen. Av dessa värden framgår att den befintliga bebyggelsen är bullerstörd. I förhållande till den pågående trafiken på nämnda gator bör den planerade bebyggelsen emellertid inte medföra sådant trafiktillskott som kan väntas öka trafikbullret i väsentlig omfattning. - Den högsta tillåtna byggnadshöjden om 37,5 m över nollplanet på Skalmejblåsaren 8 kan jämföras med motsvarande höjd om 19,5 m över gatuplanet på Munin 19 enligt stadsplan den 17 december 1937 och med motsvarande höjd om 18 m över gatuplanet för Vale 30 enligt stadsplan den 9 maj 1924. Byggnadshöjden på Skalmejblåsaren 8 ansluter ungefär till kringliggande bebyggelse och får därför anses vara godtagbar ur stadsbildssynpunkt. Den närmare utformningen av den tillkommande bebyggelsen bestäms inte i detaljplanen utan i samband med den kommande bygglovgivningen, vid vilken havet på anpassning till befintlig bebyggelse får prövas närmare. - Kommunen bedömer att det ur näringslivssynpunkt behövs tillskott av centralt belägna hotell. Länsstyrelsen har inte skäl att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet av sådant tillskott. - Stockholms brandförsvar har i yttrande den 4 oktober 2002 tillstyrkt planförslaget under vissa förutsättningar som inte berör minskningen av bollplanen. - Enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, skall, om ett planförslag ändras väsentligt efter utställningen, ny utställning ske. Utställning ägde rum under tiden den 8 april - den 6 maj 2003. Den antagna plankartan är upprättad den 31 mars 2003 och reviderad den 10 januari 2005. Revideringen gäller följande tillägg till användningsbestämmelsen för bollplanen: "Terrassplanet ska i huvudsak användas för skoländamål samt vara tillgängligt för allmän idrotts- och lekverksamhet". Tillägget utgör inte sådan ändring att det motiverar en ny utställning. Eventuella ändringar av elevantalet vid Matteus skola utgör inte heller grund för ny utställning med stöd av lagrummet. - Enligt 11 § förvaltningslagen (1986:223) är den som skall handlägga ett ärende jävig under ett antal angivna förutsättningar. Att handlägga är att ta sådan befattning med ett ärende som kan tänkas inverka på ärendets utgång. Av handlingarna framgår inte att G.L. har deltagit i handläggningen av ärendet genom beredning, beslutsfattande eller i övrigt. Närvaro vid samråd och informationsmöten kan inte anses utgöra handläggning. - Byggherrens rådighet över den mark som skall bebyggas prövas inte i detaljplaneärendet. Brister i sådan rådighet kan åtgärdas genom avtal. I detta fall gäller att Skalmejblåsaren 1, till förmån för vilken ett servitut till bollplanen skulle finnas, ägs av kommunen och att kommunen därför kan medverka till att sådant servitut inte hindrar att planen blir genomförd. - Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen att det som klagandena har anfört till stöd för sin talan inte utgör skäl att upphäva det överklagade antagandebeslutet. - U.J., L.W. och L.A. hade för Kvartersrådet och för boende på Hagagatan 42 och Vanadisvägen 8 och 10 överklagat länsstyrelsens beslut. Till skrivelsen har fogats namnunderskrifter från boende. Även Föreningen Rädda Matteus Bollplan hade överklagat länsstyrelsens beslut. - U.J., L.W. och L.A. anförde bl.a. följande. Konsekvenserna av hotellbyggets genomförande för barnen har inte utretts i detaljplanen. Barnen bör få behålla sin bollplan i befintlig storlek och kommunen bör ge bollplanen erforderlig upprustning. Allmänintresset av att skolbarn och omkringboende barn får behålla sin bollplan är stort. De åberopar FN:s barnkonvention. Ett hotellbygge skulle medföra ökad trafik, vilket innebär större olycksfallsrisk speciellt för skolbarnen i Matteus skola, samt ökat buller för de kringboende. Det är av principiell vikt att innerstadens skolgårdar och idrottsplatser inte bebyggs. Skolgårdarna är genomgående små och det är ont om alternativa platser där barn kan utöva lek och idrott. Matteus bollplan är dessutom uppsamlingsplats för skolbarnen vid utrymning. Skolan har servitut på marken till bollplanen, vilket innebär att bollplanen inte får bebyggas. Dessutom ifrågasätter klagandena om inte det föreligger en jävssituation genom att en styrelseledamot i det företag som äger fastigheten och som deltagit i samtliga samråd och informationsmöten angående detaljplanen numera är chef för markkontoret. De framför även kritik mot länsstyrelsens bedömningar. - Föreningen Rädda Matteus Bollplan anförde bl.a. följande. Det är brist på idrottsplatser på Norrmalm. Bollplanen kommer enligt detaljplanen att bli ca en tredjedel av dagens bollplan och kommer att vara skuggad av åtta-våningshotellet nästan hela skolterminerna. Bollplanen utnyttjas som uppställningsplats vid nödutrymning och brand. Det finns en stark opinion mot att bygga hotell på nuvarande Matteus Bollplan. Trafiken kommer att öka och få förändrad karaktär och medföra störningar för de boende samt förskole- och skolbarnen genom buller, avgaser och ökade olycksfallsrisker. Dessutom framförs kritik mot att kommunen inte ställt ut detaljplanen på nytt när förutsättningarna förändrats genom att elevantalet ökat. - Matteus Föräldraförening hade kommit in med en skrivelse. - Föreningen Rädda Matteus Bollplan kom in med ytterligare en skrivelse och framförde därvid bl.a. att det förelåg brister i kommunens handläggning och att beslutet även torde strida mot artikel 8 i Europakonventionen och innebära en kränkning av rättigheterna för de kringboende och deras barn i och med att möjligheterna till motion på en idrottsplats försvann. - Regeringen (2005-12-20, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut följande. Regeringen prövar ärendet på talan av dem som varit parter hos länsstyrelsen och som nu överklagat länsstyrelsens beslut. - Av handlingarna framgår att regeringen den 16 december 2004 beslutade att upphäva en av Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun den 14 augusti 2003 antagen detaljplan för Skalmejblåsaren 8. Vidare framgår att planbestämmelserna efter regeringens beslut ändrats på sätt att det anges att terrassplanet i huvudsak skall användas för skoländamål samt vara tillgänglig för allmän idrotts- och lekverksamhet. Denna ändring av den utställda detaljplanen innebär enligt regeringens mening inte en sådan väsentlig ändring att ny utställning krävts. Det har inte heller framkommit sådana omständigheter att kommunens beslut bör upphävas på grund av jäv. Regeringen finner inte att det framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens planbeslut inte tillkommit i laga ordning. - Vid ärendets prövning i sak finner regeringen att de olägenheter i form av bl.a. påverkad närmiljö som detaljplanen kan medföra för klagandena inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena framfört om valt läge för hotellbyggnaden eller om behovet av bollplaner i stadsdelen utgör inte skäl för att regeringen skall upphäva beslutet att anta planen. Frågor som rör utrymning av skolan får prövas i samband med planens genomförande. Regeringen finner inte heller att vad klagandena framfört om länsstyrelsens bedömningar eller deras invändningar i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - U.J., L.W. och L.A. ansökte om rättsprövning av regeringsbeslutet och yrkade att detta skulle inhiberas. De anförde bl.a. följande. Detaljplanen strider mot FN:s barnkonvention. Ingenstans i planprocessen om hotell på Matteus bollplan har barnens behov utretts. Att bebygga bollplanen är även olämpligt från brandsäkerhetssynpunkt. Vidare kommer den redan alltför höga bullernivån att öka till 82 decibel utanför Hagagatan 42. Hagagatan är smal och inte dimensionerad för ytterligare trafik. Man har inte tagit hänsyn till de boende. I en skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 22 mars 2006 hade även H.T., L.B. och M.C. ansökt om rättsprövning av regeringsbeslutet. De hade utvecklat sin talan i en ytterligare skrivelse samt yrkat inhibition. - Regeringsrätten (2006-06-14, Billum, Dexe, Rundqvist, Kindlund, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att regeringen har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:169 s. 24). Av 3 § rättsprövningslagen framgår att en ansökan om rättsprövning skall ha kommit in till domstolen inom tre månader från dagen för beslutet. - H.T. och Föräldraföreningen vid Matteus skola har inte varit part i ärendet hos regeringen. Denna ansökan om rättsprövning skall därför avvisas. - M.C. och Norrtulls SK har inte heller varit part i ärendet hos regeringen. Även denna ansökan skall därför avvisas. - Den skrivelse vari L.B. och Föreningen Rädda Matteus Bollplan ansöker om rättsprövning kom in till Regeringsrätten först den 22 mars 2006 och således inte inom tre månader från dagen för regeringens beslut. Inte heller denna ansökan kan därför tas upp till prövning. - Regeringsrätten, som prövar ärendet på ansökan av U.J., L.W. och L.A., gör i sak följande bedömning. - De aktuella bestämmelserna i plan- och bygglagen är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden om detaljplan. Det har inte heller framkommit att det vid regeringens handläggning förekommit något sådant fel som haft betydelse för utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Vid denna utgång faller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna från H.T. och Föräldraföreningen vid Matteus skola, M.C. och Norrtulls SK samt L.B. och Föreningen Rädda Matteus Bollplan. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2006-05-17, S. Nilsson)