RÅ 2007 not 161

Överföring av tillgångar från ett aktiebolag till en av bolaget bildad stiftelse föranledde uttagsbeskattning (förhandsbesked) / Överföring av tillgångar från ett aktiebolag till en av bolaget bildad stiftelse föranledde utdelningsbeskattning av bolagets ägare (förhandsbesked) / Överföring av tillgångar från ett aktiebolag till en av bolaget bildad stiftelse föranledde uttagsbeskattning av bolaget och utdelningsbeskattning av bolagets ägare

Not 161. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde X AB och A bl.a. följande. A äger X AB som bedriver värdepappersrörelse. Avsikten är att bolaget skall överlåta tillgångar utan ersättning till en nybildad stiftelse som undantas från skattskyldighet enligt 7 kap.3-6 §§inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Värdet av donationen beräknas uppgå till ett belopp motsvarande 200 milj. kr. Enligt ett av de aktuella alternativen överför bolaget tillgångar (kontanta medel och aktier som förvaltas vid sidan av värdepappersrörelsen, såväl näringsbetingade som inte näringsbetingade) direkt till stiftelsen. - X AB frågade om bolaget skulle uttagsbeskattas och A om hon skulle utdelningsbeskattas. -Skatterättsnämnden (2006-12-20, André, ordf., Wingren, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell): Förhandsbesked. X AB skall uttagsbeskattas vid överlåtelse av inte näringsbetingade aktier till stiftelsen och A ta upp som utdelning ett belopp motsvarande värdet av samtliga överlåtna tillgångar. - Motivering. - - - Nämnden, som förutsätter att de aktier som skall tillfalla stiftelsen inte är att betrakta som lagertillgångar, gör följande bedömning. - Uttagsbeskattning. Enligt praxis kan en överföring av kontanta medel inte i sig föranleda någon uttagsbeskattning (RÅ 2000 not. 86). Inte heller kommer en uttagsbeskattning i fråga vid en underprisöverlåtelse av näringsbetingade aktier. - Däremot medför överlåtelsen till stiftelsen av de aktier som inte är näringsbetingade uttagsbeskattning för bolaget eftersom en stiftelse enligt villkoren för underlåten uttagsbeskattning i 23 kap. 14 § andra stycket IL inte får vara förvärvare i en underprisöverlåtelse. - Överlåtelsen till stiftelsen föranleder alltså uttagsbeskattning av bolaget till den del den avser inte näringsbetingade aktier. - Utdelningsbeskattning. Skatteverket anser att utdelningsbeskattning inte skall ske med hänvisning till rättsfallet RÅ 1990 ref. 114, där ägarna till ett fåmansaktiebolag inte ansågs skattskyldiga för utdelning på grund av bolagets donation till en stiftelse. - Frågan är om rättsläget har förändrats genom det system för beskattning av underprisöverlåtelser som infördes år 1998, och som numera finns i 22 och 23 kap. IL, och den praxis som utbildats på området (RÅ 2004 ref. 1). Enligt Regeringsrätten skall en förmögenhetsöverföring som inte är affärsmässigt motiverad från ett aktiebolag till ett annat anses innebära ett sådant förfogande över det överförda värdet att det skall behandlas som utdelning till aktieägarna i det överlåtande bolaget. Överlåtelsen skall därför föranleda utdelningsbeskattning om det inte är fråga om en underprisöverlåtelse (jfr 23 kap. 11 § IL). - Härav får anses följa att en förmögenhetsöverföring som inte är affärsmässigt motiverad från ett aktiebolag till en stiftelse och som inte är en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL skall leda till att ägarna i aktiebolaget utdelningsbeskattas. Det innebär i förevarande fall att bolagets överföring till stiftelsen utan ersättning av ifrågavarande aktier medför att A som ägare till bolaget skall utdelningsbeskattas. Någon anledning att inte behandla överföringen av kontanter på motsvarande sätt föreligger inte. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet medan X AB och A ansåg att någon uttags- och utdelningsbeskattning inte skulle ske. - Regeringsrätten (2007-11-06, Heckscher, Eliason, Kindlund, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2007-10-17, Malmgren)