RÅ 2007 not 187

Kommunalförbunds tillhandahållande av skolkonsert till kommun ansågs inte undantaget från skatteplikt (förhandsbesked)

Not 187. Överklagande av Västmanlandsmusiken av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde Västmanlandsmusiken bl.a. följande. Västmanlandsmusiken är en av landets 20 länsmusikorganisationer och sedan år 1998 ett kommunalförbund vars huvudmän är Västerås kommun och Landstinget i Västmanland. Verksamheten finansieras genom bidrag från staten och de två huvudmännen. Vidare uttas en subventionerad avgift från arrangören i samband med olika evenemang. - Västmanlandsmusiken bedriver sin verksamhet under tre enheter: Länsmusiken, Västerås Sinfonietta och Västerås Konserthus. Länsmusikens uppgift består i att stödja länets musik- och dansliv genom att bedriva projektverksamhet, förmedla konserter till lokala arrangörer och att på annat sätt stödja det regionala musiklivet. - Västmanlandsmusiken har för avsikt att tillhandahålla en skolkonsert till Björskogsskolan i Kungsörs kommun. Västmanlandsmusiken kommer att fakturera kommunen en avgift om 5 500 kr. Avgiften utgör betalning för av Västmanlandsmusiken tillhandahållna tjänster avseende tillhandahållande av artist, stöd till informationsinsatser samt turnéläggning. - Mot bakgrund av ovanstående önskade Västmanlandsmusiken bl.a. svar på följande frågor: 1. Utgör Västmanlandsmusikens tillhandahållande till Kungsörs kommun en enda tjänst som innehåller olika delkomponenter? - 2. Om svaret på fråga 1 är ja önskar Västmanlandsmusiken svar på frågan om den arrangörsavgift som Västmanlandsmusiken uppbär från Kungsörs kommun medför skattskyldighet till mervärdesskatt? -Skatterättsnämnden (2007-02-05, Wingren, ordf., Edlund, Alhager, Odéen, Ohlson, Rabe): Förhandsbesked. Frågorna 1 och2. Västmanlandsmusikens tillhandahållanden skall anses utgöra en enda tjänst. Omsättning av tjänsten är skattepliktig. - Motivering. Västmanlandsmusiken är ett kommunalförbund som driver sin verksamhet genom tre olika enheter varav Länsmusiken är en. Den senares uppgift består i att stödja länets musik- och dansliv genom att bedriva projektverksamhet, förmedla konserter till lokala arrangörer och att på annat sätt stödja det regionala musiklivet. - Västmanlandsmusiken skall enligt ansökan mot en avgift på 5 500 kr tillhandahålla en skolkonsert till Kungsörs kommun. Avgiften utgör enligt ansökan ersättning för tillhandahållande av artisten, stöd till informationsinsatser samt turnéläggning. Västmanlandsmusiken har på förfrågan förtydligat att tillhandahållandet består av följande delar. Programdiskussioner med arrangören, uppgörelse med aktuell artist, marknadsföring för arrangören, anordnande av utbudsdag, turnéläggning och avtal med arrangörer, produktion av marknadsföringsmaterial som används av arrangören och fakturering av denne samt arvodering av artisten. - En utgångspunkt för ansökan får antas vara att verksamheten är yrkesmässig i mervärdesskattehänseende. - Nämnden besvarade fråga 1 jakande och gjorde följande bedömning beträffande fråga 2. De undantag från skatteplikt i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, som har aktualiserats i ärendet är 3 kap. 11 § 1 och 6. - Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 11 § 1 ML omsättning av en utövande konstnärs framförande av ett sådant litterärt eller konstnärligt verk som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL. Någon motsvarighet till detta undantag finns inte i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet. I anslutningsfördraget mellan Europeiska unionens medlemsstater och Sverige om Sveriges anslutning till unionen har emellertid tagits in en bestämmelse enligt vilken Sverige vid tillämpningen av artikel 28.3 b i det numera upphävda sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), så länge någon av de nuvarande medlemsstaterna har sådana befrielser, får ha skattebefrielser för tjänster som tillhandahålls av författare, konstnärer och artister som avses i punkt 2 i bilaga F i sjätte direktivet. - Enligt artikel 132.1 n i mervärdesskattedirektivet undantas från skatteplikt vissa kulturella tjänster och varor med nära anknytning därtill som tillhandahålls av offentligrättsliga organ eller andra kulturella organ som är erkända av medlemsstaten i fråga. Utformningen av undantaget ger medlemsstaterna viss frihet att själva bestämma vilka subjekt som skall omfattas av undantaget. - Enligt EG-domstolens praxis skall de begrepp i sjätte direktivet som används för att beskriva undantag som gör avsteg från den allmänna principen att mervärdesskatt skall betalas för alla tjänster, som tillhandahålls av en skattskyldig person, tolkas restriktivt. En restriktiv tolkning är enligt domstolen desto mer motiverad vid tillämpningen av punkt 2 i bilaga F eftersom detta undantag inte är ett harmoniserat undantag som utgör en integrerad del av mervärdesskattesystemet utan ett undantag som enbart har beviljats under en övergångsperiod (jfr mål C-169/00 ang. Kommissionen mot Republiken Finland p. 34). - Syftet med ML:s nu aktuella bestämmelse är att den utövande konstnärens ersättning (gage o.d.) för framförandet av det litterära eller konstnärliga verket skall undantas från skatteplikt (prop. 1996/97:10 s. 32). Den ersättning som Västmanlandsmusiken erhåller har inte denna karaktär och bestämmelsen är därför inte tillämplig på omsättning av tjänsten. En sådan bedömning vinner också stöd av EG-domstolens praxis. - Härefter uppkommer frågan om undantaget i 3 kap. 11 § 6 ML kan anses tillämpligt på omsättningen av tjänsten. Enligt den bestämmelsen undantas omsättning av kulturbildningsverksamhet som bedrivs av kommun. Syftet är att från mervärdesbeskattningen undanta sådan kulturbildningsverksamhet som tillhandahålls i kommunal regi genom kommunala kultur- och musikskolor. Ett sådant undantag för kommunal verksamhet har ansetts rymmas inom de ramar som EG-reglerna ger (prop. 1996/97:10 s. 38 f.). - Begreppet "kulturbildningsverksamhet" är inte definierat i lagtexten och är så allmänt att det inte är möjligt att med hänvisning till t.ex. normalt språkbruk fastställa dess innebörd enbart med utgångspunkt i själva lagtexten. För att fastställa den närmare innebörden och omfattningen får ledning sökas i förarbetena. Som framgått tar undantagsbestämmelsen sikte på den kulturbildningsverksamhet som äger rum inom ramen för de kommunala kultur- och musikskolorna och ett sådant tillhandahållande är det inte fråga om i ärendet. - En fråga i sig är om ett kommunalförbund skall jämställas med en kommun vid tillämpningen av undantaget i punkt 6. Enligt 20 § kommunallagen (1991:900) får kommuner och landsting lämna över vården av kommunala angelägenheter till sådana förbund. Vid 1990 års reformering av mervärdesskatten föreslog Lagrådet att kommunalförbund i mervärdesskattehänseende skulle likställas med primär- och landstingskommun. Föredragande statsråd var dock inte beredd att i det sammanhanget ändra kommunalförbundens mervärdesskattesituation. Härefter har mervärdesskatteutredningen i sitt betänkande SOU 2002:74 föreslagit att kommunalförbund skall likställas med kommuner. Förslaget har dock inte resulterat i någon lagstiftning. Rättsläget synes alltså för närvarande innebära att kommunalförbund i mervärdesskattehänseende inte är att jämställa med kommuner. - Tjänsten som Västmanlandsmusiken tillhandahåller Kungsörs kommun kan, bl.a. mot bakgrund av att undantagen från skatteplikt skall tolkas restriktivt, inte heller anses utgöra en sådan kulturell tjänst som omfattas av artikel 132.1 n i mervärdesskattedirektivet. - Sammanfattningsvis innebär det föregående anförda att omsättningen av tjänsten inte omfattas av något undantag från skatteplikt. - Ledamoten Peterson var skiljaktig och ansåg att tjänsten, som tillhandahålls av ett kommunalförbund, omfattas av det undantag i 3 kap. 11 § 6 ML som gäller kommuner samt att tjänsten ska undantas från skatteplikt eftersom den får anses ingå i kommunal kulturbildningsverksamhet. - Västmanlandsmusiken överklagade förhandsbeskedet såvitt avsåg fråga 2 och yrkade att Regeringsrätten skulle besvara frågan med att den aktuella tjänsten omfattades av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 § 6 ML. Västmanlandsmusiken anförde bl.a. följande. Tjänsten får anses ingå i en kommunal kulturbildningsverksamhet. Kommunalförbund kan offentligrättsligt jämställas med kommuner. Även en EG-konform tolkning leder till att kommunalförbund bör jämställas med kommun i mervärdesskattehänseende. Tjänsten kan i vart fall undantas från skatteplikt på den grunden att den är en kulturell tjänst som tillhandahålls av ett offentligrättsligt organ. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2007-11-29, Sandström, Wennerström, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Den av Västmanlandsmusiken tillhandahållna tjänsten kan inte anses utgöra kulturbildningsverksamhet i ML:s mening. Någon annan grund för att undanta tjänsten från skatteplikt föreligger inte. Det saknas därför anledning att ändra svaret på fråga 2. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats. (fd II 2007-10-31, Törnqvist)