RÅ 2007 not 195

Försäkrad som under en period om ca 10 månader deltagit i utbildning på deltid till golftränare, där en lärarledd undervisning omfattade 37 dagar, ansågs under hela perioden inte stå till arbetsmarknadens förfogande

Not 195. Överklagande av F.K. i mål ang. återbetalning av uppburen arbetslöshetsersättning. -Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa (2005-10-25) beslutade att F.K. var återbetalningsskyldig med 75 963 kr och 50 öre avseende felaktigt uppburen arbetslöshetsersättning för 165,5 ersättningsdagar. Som skäl för beslutet anförde kassan i huvudsak följande. Enligt 10 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, lämnas inte arbetslöshetsersättning till personer som deltar i utbildning. I 16 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, ALFFo, anges att arbetslöshetskassan kan godkänna deltidsstudier under förutsättning att studierna inte hindrar den arbetslöse från att söka och ta heltidsarbete samt att de intygar att de är beredda att avbryta studierna om dessa hindrar dem från att ta arbete. F.K. har på sin anmälan undertecknad den 29 september 2004 uppgett att han inte bedriver någon form av studier. F.K. studerar under perioden den 11 oktober 2004 - den 30 augusti 2005. F.K. meddelar inte arbetslöshetskassan om de ändrade förhållandena förrän den 25 augusti 2005. Kassan anser inte att det finns skäl att helt eller delvis befria från återbetalningsskyldighet. - F.K. begärde omprövning av beslutet och anförde i huvudsak följande. Han betalar hela utbildningskostnaden med egna medel av en summa på 63 750 kronor. Han har informerat arbetsförmedlingen om utbildningen och det finns till och med inskrivet i handlingsplanen. Vid nyanmälan den 28 september 2004 hade han inte påbörjat utbildningen. Han har inte fått någon information om att förändrade förhållanden skulle anmälas. Han är nu medveten om reglerna och har fått utbildningsplanen godkänd framöver. Det finns därför skäl att tillämpa reglerna retroaktivt för tidigare period. Han kan medge att 37 kursdagar skulle ha redovisats men det är oriktigt att ställa ett återkrav på hela ersättningsperioden. - Arbetslöshetskassan fann vid omprövning den 15 november 2005 inte skäl att ändra sitt tidigare beslut. Som skäl för beslutet anförde arbetslöshetskassan följande. Det är ingen förmildrande omständighet att F.K. själv betalar utbildningskostnaderna. Kassan har inte tillgång till handlingsplanen och det framgår även på kassakorten vad som gäller. Kassan utgår från den information som medlemmen lämnar vid aktuell tidpunkt. - F.K. överklagade beslutet och anförde i huvudsak vad som tidigare åberopats. - Länsrätten i Stockholms län (2006-08-11, ordf. Ericius) yttrade. I 10 § ALF stadgas bl.a. att ersättning enligt denna lag inte lämnas till personer som deltar i utbildning. Om det finns särskilda skäl får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, föreskriva att ersättning får lämnas till personer som deltar i utbildning samt om de villkor för rätt till ersättning som i sådana fall skall gälla. - I 16 § förordningen ALFFo anges följande. Under förutsättning att det tidigare arbetet inte upphörde på grund av studierna lämnas ersättning till personer som - 1. fortsätter studier som de före arbetslösheten bedrev på heltid jämsides med ett heltidsarbete, under förutsättning att de söker heltidsarbete, eller - 2. bedriver studier på deltid, under förutsättning att studierna inte hindrar dem från att söka och ta heltidsarbete samt att de intygar att de är beredda att avbryta studierna om dessa kan hindra dem från att ta arbete. - Av 7 kap. 3 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring (IAFFS 2006:3) framgår att om den sökande har deklarerat att han eller hon varit förhindrad att arbeta på lördag och söndag påverkar detta inte ersättningen för veckan. - I 68 § ALF stadgas att har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp eller har någon på annat sätt obehörigen eller med för högt belopp fått ersättning och har han eller hon skäligen bort inse detta, skall det som betalats ut för mycket betalas tillbaka. Detta gäller om det inte i det särskilda fallet finns anledning att helt eller delvis befria från återbetalningsskyldighet. Vid återbetalningsskyldighet får vid senare utbetalning skäligt belopp innehållas i avräkning från vad som betalats ut för mycket. - Länsrätten gör följande bedömning. - F.K. har under tid han studerat på deltid deklarerat att han varit helt arbetslös i kassakorten. Han har inte till kassan lämnat en sådan försäkran som enligt 16 § ALFFo krävs för att ersättning skall kunna lämnas till en person som studerar. F.K. har härvid anfört att studierna borde godkännas retroaktivt. I praxis har det inte ansetts vara möjligt att retroaktivt godkänna deltidstudier (KamR i Stockholm mål nr 2115-03, 2325-03). Kammarrätten har dock i två mål ansett att studier av ringa omfattning inte förtar någon rätten till arbetslöshetsersättning trots att en försäkran inte har lämnats innan studiernas påbörjande (KamR i Jönköping mål nr 947-04, KamR i Stockholm mål nr 7080-04). F.K:s studier kan emellertid inte anses vara av ringa omfattning. Länsrätten finner således att F.K. genom att felaktigt deklarera sina kassakort har orsakat att ersättning betalts ut obehörigen. - Av handlingarna i målet framgår emellertid att F.K:s studier har varit förlagda till några intensiva veckor. Länsrätten finner därför att F.K. felaktigt har uppburit arbetslöshetsersättning under 37 av totalt 165,5 ersättningsdagar. Under resterande tid har F.K. såvitt framkommit inte bedrivit deltidsstudier. Överklagandet skall därför delvis bifallas. - Länsrätten ändrar arbetslöshetskassans beslut och fastställer antalet felaktigt utbetalda ersättningsdagar till 37 av totalt 165,5 ersättningsdagar. Överklagandet i övrigt avslås. - Det ankommer på arbetslöshetskassan att vidta de åtgärder som föranleds av denna dom. - Arbetslöshetskassan överklagade länsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle undanröja domen och fastställa kassans beslut. Som skäl anförde kassan bland annat följande. I kursplanen framgår att deltagarna i utbildningen skall bedriva självstudier under de veckor som infaller mellan "de intensiva veckorna". Förutom självstudieuppgifter får deltagarna också förberedande uppgifter inför varje "intensivvecka" samt hemuppgifter av ämneslärarna. Dessa uppgifter måste naturligtvis utföras under självstudieperioderna. Kassan har vid en grov beräkning av omfattningen av självstudierna kommit fram till att det under perioden den 23 oktober 2004 till den 1 september 2005 rör sig om ca 200 timmar. Till detta kommer de förberedande uppgifterna samt hemuppgifterna av ämneslärarna. Mot bakgrund härav kan F.K. inte anses ha stått till arbetsmarknadens förfogande under den period som omfattas av utbildningen. - F.K. yrkade att kammarrätten skulle fastställa länsrättens dom. Han hänvisade till vad han tidigare åberopat i länsrätten och anförde bland annat följande. Eftersom det är fråga om självstudier under vissa perioder av utbildningen så är just fördelen att man kan planera sin tid på ett sådant sätt att man mycket väl kunnat arbeta under de perioder då självstudierna och hemuppgifterna löses. Han har tidigare skrivit på en försäkran om att han skulle hoppa av studierna om han skulle bli erbjuden arbete under studietiden. - Kammarrätten i Stockholm (2007-02-06, Jansson, Linnander, referent, Räftegård) biföll överklagandet och fastställde med ändring av länsrättens dom, Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassas beslut. Som skäl för sitt avgörande anförde kammarrätten följande. F.K. deltar i en självfinansierad utbildning till golftränare. Utbildningen omfattar drygt tre år. Under perioden som omfattas av återkravet, den 11 oktober 2004 till den 30 augusti 2005, har han deltagit i lärarledd undervisning under sammanlagt 37 dagar, utlagda på sju veckor. Undervisningen har varit förlagd till andra orter än hemorten. Tiden mellan dessa veckor har varit självstudieperioder. Under dessa perioder har han haft olika studieuppgifter som han i slutet av varje period skulle redovisa skriftligen. Han har även haft förberedande uppgifter inför varje nytt skede av utbildningen samt fått hemuppgifter av ämneslärarna. I den sista självstudieperioden har också ingått viss praktik. Sedan F.K. ingett en försäkran om att han är beredd att avbryta sina studier om de hindrar honom från att ta ett heltidsarbete, har kassan i beslut den 25 oktober 2005 beviljat honom rätt till ersättning under studierna avseende tiden den 31 augusti 2005 till den 13 mars 2006 med undantag för de veckor som han går på kurs. - Kammarrätten gör följande bedömning. - F.K. har under den i målet aktuella perioden deltagit i en utbildning, varför utgångspunkten är att han inte är berättigad till arbetslöshetsersättning under denna period. Med hänsyn till vad som framkommit i målet om studiernas utformning finner kammarrätten att studierna inte kan anses ha varit av sådant ringa eller tillfälligt slag att han ändå kan vara berättigad till ersättning. Oavsett om studierna bedrivits på deltid, har studierna enligt kammarrättens bedömning inneburit ett hinder för F.K. att söka och anta heltidsarbete. Med hänsyn till det sagda finner kammarrätten att F.K. under den aktuella perioden inte var berättigad till arbetslöshetsersättning. - F.K. har inte informerat kassan om studierna. Han har således underlåtit att fullgöra sin uppgiftsskyldighet och grund för återbetalning föreligger därmed. Den omständigheten att kassan beslutat att han har rätt till ersättning under studierna avseende tiden den 31 augusti 2005 till den 13 mars 2006 medför inte någon annan bedömning. Kammarrätten finner inte att det finns skäl att helt eller delvis befria F.K. från återbetalningsskyldigheten. - F.K. överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa antalet felaktigt utbetalda ersättningsdagar till 37 av totalt 165,5. Han anförde bl.a. följande. Utbildningen till golftränare omfattade drygt tre år. Varje delmoment i utbildningen inleddes med två s.k. intensivveckor i form av lärarledd undervisning på särskild ort. Efter de inledande intensiv- veckorna har deltagarna fått ägna sig åt självstudier på distans. Själv- studieperioderna har sträckt sig från dryga två veckor upp till 27 veckor. Under självstudieperioderna har deltagarna haft ett fåtal uppgifter att utföra, t.ex. att göra en förteckning över vad deltagaren ätit under en vecka eller skriva en kort rapport om en bok. Praktikdagarna fullgjorde han genom sitt deltidsarbete på en golfklubb under sommaren. - Överklagandet omfattar inte intensivveckorna. De studier som har skett på distans har varit av ringa omfattning och tagit lite tid i anspråk. Under den tiden har studierna inte inneburit något hinder för honom att söka och anta heltidsarbete. - Han var inskriven på arbetsförmedlingen som arbetssökande och den aktuella utbildningen fanns med i den individuella handlingsplanen. Han har i årsanmälan, daterad den 25 augusti 2005, informerat arbetslöshetskassan om att han bedrev studier och att dessa påbörjats under 2004. I samband härmed har han fyllt i en s.k. studieförsäkran. Arbetslöshetskassan beslutade då att bevilja honom ersättning under den resterande studietiden med undantag av de veckor som studierna var förlagda utanför hemorten. - Han har upplyst arbetsförmedlingen om sina studier och av arbetslöshetskassan beviljats ersättning för senare perioder med självstudier. Den enda inkomst han har för närvarande är arbetslöshetsersättning. Mot bakgrund av dessa omständigheter finns anledning att helt befria honom från återbetalningsskyldighet. - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. De aktuella studierna kan varken anses som tillfälliga eller anses vara av ringa omfattning. Det finns därför inga förutsättningar att retroaktivt godkänna studierna. Perioderna med intensivutbildning på annan ort har hindrat F.K. från att söka och ta ett heltidsarbete. Därmed kan ersättning inte utgå även om han intygar att han är beredd att avbryta studierna. Det förhållandet att han i efterhand har upplyst arbetslöshetskassan om studierna och att arbetslöshetskassan har beviljat ersättning för senare tid utgör inte skäl till befrielse från återbetalningsskyldigheten. Inte heller ger utredningen anledning till befrielse på grund av hans nuvarande ekonomiska och sociala situation. - Regeringsrätten (2007-12-11, Nordborg, Eliason, Stävberg, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2007-10-31, Tired)