RÅ 2007 not 196

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Underlåtenhet att innan studier påbörjas ge in försäkran om att studierna inte utgör hinder för att söka och ta arbete samt att den försäkrade var beredd att avbryta studierna om dessa hindrade honom från att ta arbete medför att förutsättningar för återbetalningsskyldighet föreligger för ersättning som betalats under studietiden (prejudikatsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om underlåtenhet att innan studier påbörjas ge in försäkran om att studierna inte utgör hinder för att söka och ta arbete samt att den försäkrade var beredd att avbryta studierna om dessa hindrade honom från att ta arbete medför att förutsättningar för återbetalningsskyldighet föreligger för ersättning som betalats under studietiden (prejudikatsskäl)

Not 196. Överklagande av R.T. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål ang. återbetalningsskyldighet för uppburen arbetslöshetsersättning. - R.T. uppbar arbetslöshetsersättning under perioden den 1 september 2003 - den 8 februari 2004. Under samma tid bedrev han distansstudier i matematik och engelska med en omfattning om 25 procent, två timmar om dagen, på Liber Hermods Flexgymnasium. Sedan Grafiska Arbetarnas Arbetslöshetskassa ifrågasatt rätten till ersättning lämnade han in en s.k. studieförsäkran. Han upplyste i samband därmed att han endast hade studerat hemma och på fritiden samt att han hade varit omedveten om att någon studieförsäkran skulle lämnas. -Arbetslöshetskassan beslutade att återkräva utgiven ersättning om 56 865 kr med motiveringen att R.T. hade studerat på deltid och inte ansökt om att få göra det innan studierna påbörjades. - Länsrätten i Stockholms län avslog R.T:s överklagande i dom den 18 mars 2005 (mål nr 12948-04). Genom det nu överklagade avgörandet beslutade Kammarrätten i Stockholm att inte meddela prövningstillstånd. - R.T. överklagade kammarrättens beslut. Han åberopade en dom från Kammarrätten i Jönköping daterad den 6 december 2004 i mål nr 947-04. I det fallet, som avsåg en likartad situation, ansåg länsrätten att det fanns förutsättningar för återkrav eftersom den försäkrade inte ansökt om att få studera i förväg, men att skäl för eftergift förelåg. Kammarrätten ansåg däremot att studierna om sju timmar i veckan varit av så ringa omfattning att den försäkrade varit berättigad till ersättning trots studierna. - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Det förhållandet att någon bedriver distansstudier två timmar om dagen medför inte att han eller hon inte kan vara aktivt arbetssökande. Det som framkommit i målet tyder dock på att de studier som R.T. bedrivit till viss del har utgjort hinder för honom att ta ett heltidsarbete. Härav följer att R.T. inte var behörig att få arbetslöshetsersättning den aktuella perioden. - Den arbetslöse måste i samband med att han eller hon ansöker om ersättning under deltidsstudier intyga att han eller hon är beredd att avbryta studierna om dessa skulle hindra honom eller henne från att ta ett arbete. Intygandet är alltså ett formkrav som måste vara uppfyllt för att den arbetslöse skall kunna få arbetslöshetsersättning. En ursprunglig brist i detta hänseende kan inte läkas i efterhand. Att efterge detta krav skulle öka risken för felaktiga utbetalningar. -Regeringsrätten (2007-12-11, Nordborg, Eliason, Stävberg, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall prövningstillstånd i kammarrätten meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkten 1), anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkten 2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkten 3). - Enligt 10 § första stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, lämnas inte ersättning till personer som deltar i utbildning. I andra stycket i paragrafen anges att om det finns särskilda skäl får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att ersättning får lämnas till personer som deltar i utbildning samt om de villkor för rätt till ersättning som i sådana fall skall gälla. Av 12 och 16 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring framgår att särskilda skäl att enligt 10 § andra stycket ALF lämna ersättning till personer som är arbetslösa och deltar i utbildning föreligger bl.a. vid deltidsstudier under förutsättning att studierna inte hindrar dem från att söka och ta heltidsarbete samt att de intygar att de är beredda att avbryta studierna om dessa kan hindra dem från att ta arbete. - I 68 § första stycket ALF anges att om någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt har orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp eller har någon på annat sätt obehörigen eller med för högt belopp fått ersättning och har han eller hon skäligen bort inse detta, skall det som betalats ut för mycket betalas tillbaka. Detta gäller om det inte i det särskilda fallet finns anledning att helt eller delvis befria från återbetalningsskyldighet. - I målet är fråga om vissa villkor för rätten till arbetslöshetsersättning, bl.a. aktualiseras frågan om kravet på studieförsäkran i 16 § förordningen om arbetslöshetsförsäkring skall tolkas så, att en underlåtenhet att ge in en sådan försäkran innan studierna påbörjas i sig medför att förutsättningar för återbetalningsskyldighet enligt 68 § ALF föreligger beträffande ersättning som betalats ut under studietiden. Vägledande domstolsavgöranden som belyser denna fråga saknas. Regeringsrätten finner mot bakgrund av det anförda att det varit av vikt för ledning av rättstillämpningen att R.T:s överklagande av länsrättens dom prövats av kammarrätten. Prövningstillstånd borde därför ha meddelats. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar R.T. prövningstillstånd för prövning i kammarrätten av hans överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 18 mars 2005 i mål nr 12948-04. - Handlingarna överlämnas till Kammarrätten i Stockholm för fortsatt handläggning. (fd I 2007-10-31, Tired)