RÅ 2007 not 3

Ansökan om rättsprövning av G.P. m.fl. av ett beslut ang. arbetsplan för väg. -Vägverket (2005-08-12) beslutade, med vissa villkor, om fastställelse av arbetsplan för omläggning av väg 67/70 förbi Sala, delen Evelund Sör Kivsta, samt om indragning av del av väg 70. Verket anförde bl.a. följande. Väg 67 mellan Västerås och Gävle och väg 70 mellan Enköping och Mora tillhör båda det av riksdagen fastlagda stamvägnätet. Nuvarande vägar uppfyller inte de standardkrav som ställs på nationella vägar avseende säkerhet och framkomlighet. Både väg 67 och 70 har stor andel tung trafik och går i dag genom Sala tätort. Genom att bygga en ny väg förbi Sala som mötesfri landsväg med cirkulationsplatser och säkrare sidoområden bedöms trafiksäkerheten bli väsentligt förbättrad. Vägprojektet bedöms vara förenligt med hushållningsbestämmelserna i 2-4 kap. miljöbalken

Not 3. Ansökan om rättsprövning av G.P. m.fl. av ett beslut ang. arbetsplan för väg. -Vägverket (2005-08-12) beslutade, med vissa villkor, om fastställelse av arbetsplan för omläggning av väg 67/70 förbi Sala, delen Evelund Sör Kivsta, samt om indragning av del av väg 70. Verket anförde bl.a. följande. Väg 67 mellan Västerås och Gävle och väg 70 mellan Enköping och Mora tillhör båda det av riksdagen fastlagda stamvägnätet. Nuvarande vägar uppfyller inte de standardkrav som ställs på nationella vägar avseende säkerhet och framkomlighet. Både väg 67 och 70 har stor andel tung trafik och går i dag genom Sala tätort. Genom att bygga en ny väg förbi Sala som mötesfri landsväg med cirkulationsplatser och säkrare sidoområden bedöms trafiksäkerheten bli väsentligt förbättrad. Vägprojektet bedöms vara förenligt med hushållningsbestämmelserna i 2-4 kap.miljöbalken. - G.P. m.fl. överklagade Vägverkets beslut beslutet och anförde bl.a. att hela vägprojektet Broddbo-Evelund och österut till Norrby borde bedömas i ett sammanhang, att projektet hade betydande miljöpåverkan och att det krävdes en tillåtlighetsprövning. - Regeringen (Näringsdepartementet, 2006-04-06) upphävde beslutet såvitt avsåg de ställda villkoren och indragningen av väg samt avslog överklagandena i övrigt. Som skäl för sitt beslut angav regeringen bl.a. följande. Länsstyrelsens beslut i fråga om betydande miljöpåverkan kan inte överprövas. Tillåtlighetsprövning är inte obligatorisk för den i ärendet aktuella vägtypen, mötesfri landsväg. Skäl saknas att ändå tillåtlighetspröva projektet. Regeringen har i beslut den 12 december 2002 avslagit överklaganden bl.a. från Nätverket för Sala vad gäller arbetsplan för omläggning av delen Broddbo-Evelund. Härigenom får frågan om övergripande alternativval vad gäller förbifarten anses vara avgjord. Vad de klagande i övrigt framfört i ärendet utgör inte skäl att upphäva eller ändra Vägverkets beslut. - I ansökningen om rättsprövning anförde G.P. och övriga sökande bl.a. följande. Det har aldrig funnits något motstånd mot att förbättra den för Sala så betydelsefulla knutpunkten mellan vägarna 67 och 70. Det helhetsansvar som det ekologiska omställningsarbetet kräver har inte tagits och någon helhetsbedömning av alternativa vägåtgärder i och kring Sala har inte gjorts. Regeringen har bortsett från att Vägverkets arbetsplan medför en vägsträckning som går genom riksintresset Sala silvergruvas dammsystem, att värdefulla natur- och kulturvärden påverkas och att tidigare fastställelse av norra delen Broddbo-Evelund låser upp alternativen söder därom. - Regeringsrätten höll muntlig förhandling varvid en av sökandena yrkade att förhandsavgörande från EG-domstolen skulle inhämtas i det fall tvivel skulle råda om huruvida beslutet att fastställa arbetsplanen stred mot EG:s direktiv rörande miljökonsekvensbeskrivning. - Regeringsrätten (2007-01-23, Lavin, Nordborg, Nord, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att det inte framkommit att den väckta gemenskapsrättsliga frågan har betydelse för avgörandet av målet. Skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen föreligger därför inte. - Av punkten 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i förevarande mål. - Av 1 § i 1988 års rättsprövningslag framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De i målet tillämpliga bestämmelserna i väglagen (1971:948) är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden om byggande av väg enligt väglagen eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2006-12-06, Nilsson)