RÅ 2007 not 45

Sekretess som gäller främst till skydd för den enskilde själv kan inte ligga till grund för förbehåll som inskränker den enskildes rätt att vidarebefordra eller utnyttja uppgifter som lämnats ut / Migrationsöverdomstolen hade uppställande av förbehåll vid utlämnande av handlingar inte gjort en sådan individuell prövning av uppgifterna i handlingarna som förutsätts i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen (återförvisning)

Not 45. Överklagande av N.N. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Jur. dr Gunnel Stenberg, som i ärende ang. verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning utsetts till offentligt biträde av regeringen för NN, begärde att få ta del av samtliga handlingar i ärendet. Migrationsöverdomstolen hade härefter i ett beslut den 7 februari 2007, som rörde kommunicering av handlingar, beslutat att med förbehåll kommunicera de delar av handlingarna som kunde lämnas ut. NN begärde sedermera som det fick förstås, att få ett överklagbart beslut angående utlämnande av handlingarna. -Migrationsöverdomstolen (2007-02-23, Linder, Lundqvist. Wendleby) fattade följande beslut: 1. Migrationsöverdomstolen avslår yrkandet om att få ut ytterligare uppgifter utöver de som redan kommunicerats genom beslutet den 7 februari 2007. - 2. Migrationsöverdomstolen avslår vidare yrkandet om att få ut uppgifter utan det förbehåll som uppställts i beslutet den 7 februari 2007. - 3. Migrationsöverdomstolen beslutar med stöd av 12 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100), SekrL, om sekretess enligt 2 kap. 1 §, 5 kap. 1 § och 7 kap. 14 § SekrL för uppgifterna i protokollsbilaga A. - Som skäl för sitt beslut anförde domstolen följande. Enligt 2 kap. 1 § SekrL gäller sekretess för uppgift som angår Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. - Enligt 5 kap. 1 § andra stycket SekrL gäller sekretess för uppgift som hänför sig till Säkerhetspolisens verksamhet för att förebygga eller avslöja brott mot rikets säkerhet eller förebygga terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas. - Enligt 7 kap. 14 § första stycket SekrL gäller sekretess för uppgift som rör utlänning, om det kan antas att röjande av uppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts för övergrepp eller annat allvarligt men som föranleds av förhållandet mellan utlänningen och utländsk stat eller myndighet eller organisation av utlänningar. Vidare gäller enligt paragrafens andra stycke första meningen sekretess i verksamhet för kontroll över utlänningar för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. - Av 14 kap. 5 § SekrL följer att sekretess inte hindrar en klagande att ta del av handling i sitt ärende om det inte är av synnerlig vikt att innehållet i handlingen inte röjs. I sådant fall skall domstolen på annat sätt lämna klaganden upplysning om vad handlingen innehåller. Av 14 kap. 9 och 10 §§ första stycket 1 SekrL följer att domstol när den lämnar sekretessbelagda uppgifter enligt 14 kap. 5 § samma lag får uppställa förbehåll. - NN har genom beslutet den 7 februari 2007 erhållit följande handlingar: a) handlingar ur Migrationsverkets dossier, Regeringskansliets akt (med undantag för NN:s sons kontaktbok) samt de handlingar i Migrationsöverdomstolens akt som inte tidigare har kommunicerats av domstolen, dvs. aktbilaga 1-12 och b) protokollsbilaga B till beslutet. - Protokollsbilaga B till beslutet den 7 februari 2007 innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt 2 kap. 1, 5 kap. 1 § och 7 kap. 14 § SekrL. Migrationsöverdomstolen bedömer att det är av synnerlig vikt att innehållet i handlingen inte röjs. Vissa uppgifter i handlingen kan överhuvudtaget inte lämnas ut eller kommuniceras på annat sätt. Andra uppgifter i handlingen kan - för att NN skall kunna ta tillvara sin rätt - utlämnas med förbehåll enligt 14 kap. 9 och 10 §§ första stycket 1 SekrL. Så har också skett genom beslutet den 7 februari 2007. - Även beträffande övriga handlingar som tidigare kommunicerats föreligger sekretess enligt 2 kap. 1, 5 kap. 1 § och 7 kap. 14 § SekrL. Migrationsöverdomstolen bedömer att det är av synnerlig vikt att innehållet i handlingarna inte röjs. För att NN skall kunna ta tillvara sin rätt har dock även dessa utlämnats till NN med förbehåll enligt 14 kap. 9 och 10 §§ första stycket 1 SekrL. - Migrationsöverdomstolen finner att det inte är möjligt att lämna ut ytterligare uppgifter i handlingarna eller lämna ut dem utan förbehåll. - NN överklagade kammarrättens beslut och yrkade att Regeringsrätten med undanröjande av Migrationsöverdomstolens beslut skulle förordna att NN skall få ta del av berörda handlingar utan de inskränkningar rörande parts eller ombuds rätt till detta som domstolen har ställt upp. Vidare yrkar NN att Regeringsrätten skulle undanröja förordnandet om sekretess med hänsyn till 2 kap. 1 § och 5 kap. 1 § SekrL såvitt angick uppgifterna i protokollsbilaga A till Migrationsöverdomstolens beslut. NN anförde bl.a. följande. Det beslutade förbehållet inkluderar enligt sin ordalydelse exempelvis tidningsartiklar, rapporter från Amnesty International och upplysningar om NN:s medicinska förhållanden. Avslöjande av sådana uppgifter kan inte rimligtvis anses utgöra någon risk med hänsyn till nationell säkerhet eller eventuell utredning hos Säkerhetspolisen. Migrationsöverdomstolen bör i stället granska varje handling för sig för att avgöra vilka uppgifter i respektive handling som inte bör röjas med hänsyn till en sådan risk. - Regeringsrätten (2007-03-29, Dexe, Nord, Stävberg, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Migrationsöverdomstolens beslut i den överklagade delen innebär att domstolen vid lämnandet av uppgifterna till NN ställt upp det förbehållet enligt 14 kap. 9 § och 10 § första stycket 1 SekrL att uppgifterna lämnas med förbud för NN att lämna dem vidare eller utnyttja dem i annat sammanhang än i det aktuella ärendet rörande verkställighet av ett beslut om utvisning. Frågan i målet är om uppgiftslämnandet till NN bör förenas med ett sådant förbehåll. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Målet gäller uppgifter i ett förhållandevis stort antal handlingar. I en del av handlingarna finns sådana uppgifter som torde omfattas av sekretess enligt 2 kap. 1 § eller 5 kap. 1 § SekrL. Utlämnande till NN av dessa uppgifter kan vara förenat med förbehåll enligt 14 kap. Flertalet handlingar synes emellertid inte innehålla uppgifter av ett sådant slag att bestämmelserna i 2 kap. 1 § eller 5 kap. 1 § är tillämpliga. För dessa uppgifter kan det i och för sig föreligga sekretess enligt 7 kap. 14 § med hänsyn främst till skyddet för NN själv. Denna sekretess kan emellertid inte ligga till grund för förbehåll som inskränker NN:s rätt att vidarelämna eller utnyttja uppgifterna. Sådana uppgifter skall alltså lämnas till NN utan något förbehåll. - Såvitt framgår av utredningen i målet har Migrationsöverdomstolen vid uppställandet av förbehållet inte gjort en sådan individuell prövning av uppgifterna i de aktuella handlingarna med hänsyn till tillämpliga sekretessbestämmelser som förutsätts i tryckfrihetsförordningen och SekrL. Mot bakgrund av denna brist och av handlingarnas omfattning finner Regeringsrätten att målet bör visas åter till Migrationsöverdomstolen för förnyad behandling. - När det gäller Migrationsöverdomstolens sekretessförordnande med stöd av 12 kap. 4 § SekrL för uppgifterna i protokollsbilaga A konstaterar Regeringsrätten att uppgifterna omfattas av sekretess enligt 7 kap. 14 § men inte enligt 2 kap. 1 § eller 5 kap. 1 §. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Migrationsöverdomstolens beslut i den del det avser det uppställda förbehållet och visar målet åter till domstolen för ny handläggning. Vad Migrationsöverdomstolen beslutat i denna del skall dock gälla till dess domstolen bestämmer annat. - Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 7 kap. 14 § SekrL skall bestå för uppgifterna i protokollsbilaga A till Migrationsöverdomstolens beslut. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning skall betalas till jur. dr. Gunnel Stenberg som offentligt biträde med 2 310 kr (inklusive mervärdesskatt) för arbete. (fd I 2007-03-21, M. Olsson)