Upphävd författning

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2003-04-24
Ändring införd
SFS 2003:148 i lydelse enligt SFS 2020:902
Ikraft
2003-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF. Lag (2018:1312).

Prop. 2017/18:174: Paragrafen anger att lagen innehåller bestämmelser för genomförande av EU:s terrorismdirektiv. Hänvisningen till terrorismdirektivet ersätter en hänvisning till det rambeslut som ersätts av direktivet.

Prop. 2002/03:38: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 6.1, anger att lagen innehåller bestämmelser för genomförande av EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism. Härigenom tydliggörs att lagens bestämmelser skall tolkas mot bakgrund av dels rambeslutets beaktandesatser och artiklar, dels de uttalanden som medlemsstaterna kommit överens om och som tagits till rådets protokoll då rambeslutet antogs den 13 juni 2002.

Bestämmelsen ...

2 §  För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att

 1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
 2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
 3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

[S2]Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid.

[S3]Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.

[S4]Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i brottsbalken, gäller vad som sägs där i fråga om lägsta straff. Lag (2009:399).

Prop. 2008/09:118: I andra stycket har straffskalan för det tidsbestämda straffet ändrats genom att straffmaximum har höjts. Enligt paragrafen döms för terroristbrott till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst 18 år, eller på livstid. Är brottet mindre grovt döms även fortsättningsvis till fängelse lägst två och högst sex år. I fråga om tillämpningen hänvisas till kommentaren till 4 kap. 1 § brottsbalken. Ändringen har behandlats i ...

Prop. 2002/03:38: Paragrafen, som behandlats i avsnitt 6.1 och 6.2, anger under vilka förutsättningar den som begår en sådan gärning som anges i 3 § skall dömas för terroristbrott. Bestämmelsen innebär således att domstolen, i stället för att döma för det brott som gärningen innebär (t.ex. mord, sabotage eller kapning), skall döma för terroristbrott, om de kvalificerade ...

3 §  Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som anges i 2 § i denna lag:

 1. mord, 3 kap. 1 § brottsbalken,
 2. dråp, 3 kap. 2 § brottsbalken,
 3. grov misshandel och synnerligen grov misshandel, 3 kap. 6 § brottsbalken,
 4. människorov, 4 kap. 1 § brottsbalken,
 5. olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken,
 6. grovt dataintrång, 4 kap. 9 c § andra stycket brottsbalken,
 7. grov skadegörelse, 12 kap. 3 § brottsbalken,
 8. mordbrand och grov mordbrand, 13 kap.1 och 2 §§brottsbalken,
 9. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken,
 10. sabotage och grovt sabotage, 13 kap.4 och 5 §§brottsbalken,
 11. kapning och sjö- eller luftfartssabotage, 13 kap. 5 a § brottsbalken,
 12. flygplatssabotage, 13 kap. 5 b § brottsbalken,
 13. spridande av gift eller smitta, 13 kap. 7 § brottsbalken,
 14. olovlig befattning med kemiska vapen, 22 kap. 6 a § brottsbalken,
 15. vapenbrott, grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott, 9 kap. 1 § första stycket och 1 a §vapenlagen (1996:67),
 16. brott enligt 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
 17. uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigsmateriel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska stridsmedel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biologiska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till sådant material,
 18. brott enligt 18, 18 a och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att framställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen,
 19. uppsåtligt brott enligt 25 § första stycket 1 och 2 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt motsvarande grova brott enligt 25 a § samma lag,
 20. uppsåtligt brott enligt 9 kap. 2 § 1 strålskyddslagen (2018:396) som avser tillståndsplikt enligt 6 kap. 1 § samma lag avseende sådan verksamhet som avses i 1 kap. 7 § 1 och 2 samma lag,
 21. smuggling, grov smuggling, vapensmuggling, grov vapensmuggling, synnerligen grov vapensmuggling, smuggling av explosiv vara, grov smuggling av explosiv vara och synnerligen grov smuggling av explosiv vara, 3, 5, 6 a och 6 b §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling, om brottet avser sådana varor som omfattas av 15-20,
 22. olaga hot och grovt olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken, som innefattar hot om att begå någon av de gärningar som avses i 1-21. Lag (2020:902).

Prop. 2019/20:200: 9. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken, 10. sabotage och grovt sabotage, 13 kap.4 och 5 §§brottsbalken, 11. kapning och sjö- eller luftfartssabotage, ...

Prop. 2017/18:174: 9. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken, 10. sabotage och grovt sabotage, 13 kap.4 och 5 §§brottsbalken, 11. kapning ...

Prop. 2009/10:205: Paragrafen motsvarar i huvudsak den nuvarande 3 §.

Paragrafens innehåll har behandlats i avsnitt 5.10.3.

Prop. 2016/17:108: 9. sabotage och grovt sabotage, 13 kap.4 och 5 §§brottsbalken, 10. kapning och sjö- eller luftfartssabotage, 13 kap. 5 a § brottsbalken, 11. flygplatssabotage, ...

Prop. 2002/03:38: Paragrafen anger vilka gärningar som, under förutsättning att de kvalificerande rekvisiten i 2 § är uppfyllda, utgör terroristbrott. Bestämmelsen omfattar de handlingar som enligt artikel 1 punkterna a-i i rambeslutet skall kunna utgöra terroristbrott. Uppräkningen är uttömmande och omfattar endast fullbordade brott. Straffansvar för terroristbrott kan således endast komma i fråga då en person uppsåtligen gjort sig skyldig till någon av de gärningar som avses i denna paragraf. ...

4 §  För försök, förberedelse eller stämpling till samt underlåtenhet att avslöja eller förhindra terroristbrott döms det till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2016:514).

Prop. 2002/03:38: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 6.1 och 6.2, innebär att försök, förberedelse och stämpling till samt underlåtenhet att avslöja terroristbrott skall bestraffas i enlighet med bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken.

Försök, förberedelse och stämpling ...

5 §  Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp och enligt bestämmelserna i 29 kap. 2 § brottsbalken, beaktas om någon

 1. begått ett brott enligt 8 kap.1, 46 §§ eller 9 kap. 4 §brottsbalken eller försök till sådana brott, med uppsåt att främja terroristbrott, eller
 2. begått ett brott enligt 14 kap.1 eller 3 §brottsbalken eller ett brott enligt 14 kap. 10 § samma balk som avser något som framställts enligt 14 kap.1 eller 3 § samma balk eller försök till sådana brott, med uppsåt att främja terroristbrott eller brott som avses i 5 b § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

[S2]Första stycket gäller inte om gärningen omfattas av ansvar enligt 2 eller 4 § denna lag eller medverkan till sådana brott. Lag (2018:1312).

Prop. 2017/18:174: 1. begått ett brott enligt 8 kap.1, 46 §§ eller <a href="https://lagen.nu/1962:700#K9P4" ...

Prop. 2002/03:38: Paragrafen som, tillkommit på förslag av Lagrådet, har behandlats i avsnitten 6.3 och 6.5. Den innebär att om de i paragrafen angivna brotten eller försök till sådana brott begås med uppsåt att främja terroristbrott, skall detta, om gärningen inte omfattas av ansvar enligt 2 eller 4 § eller medverkan till sådana brott, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp och enligt bestämmelserna i 29 kap. 2 § brottsbalken, ...

6 §  Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon tagit emot som ersättning för kostnader i samband med sådant brott, om mottagandet utgör brott enligt denna lag. I stället för det mottagna får dess värde förklaras förverkat.

Prop. 2002/03:38: Paragrafen är utformad i överensstämmelse med och har samma tillämpningsområde som 36 kap. 1 § brottsbalken. Bestämmelsen innebär således att utbyte av brott enligt lagen eller vad någon tagit emot som ersättning för kostnader i samband med sådant brott, om mottagandet utgör brott enligt lagen, får förverkas om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för det mottagna får dess värde förklaras förverkat.

7 §  Egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller som frambringats genom sådant brott får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl. Detsamma gäller

 1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling,
 2. egendom vars användande utgör brott enligt denna lag, eller
 3. egendom som annars någon tagit befattning med på ett sätt som utgör sådant brott.

[S2]I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:319).

Prop. 2004/05:135: Ändringen innebär att möjligheterna till förverkande utvidgas till att även omfatta sådan egendom som, utan att den använts vid brottet, varit avsedd att användas vid brottet. Det förutsätts emellertid att brottet har fullbordats eller att förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling samt att förverkande behövs för att förebygga brott eller att det annars finns särskilda skäl. Ändringen motiveras i <a href="https://lagen.nu/prop/2004/05:135#S10-2" ...

Prop. 2002/03:38: Paragrafen är, med undantag för vissa språkliga och redaktionella ändringar, utformad i överensstämmelse med och har samma tillämpningsområde som 36 kap. 2 § brottsbalken. Någon saklig ändring i förhållande till den paragrafen är alltså inte åsyftad. Bestämmelsen innebär således att egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt lagen eller som frambragts genom sådant brott får förklaras förverkad om det är påkallat till ...

Ändringar

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

Förarbeten
Rskr. 2002/03:148, Prop. 2002/03:38, Bet. 2002/03:JuU12
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2005:319) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2009:399) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Förarbeten
Rskr. 2008/09:251, Prop. 2008/09:118, Bet. 2008/09:JuU17
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:1015) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Förarbeten
Rskr. 2009/10:376, Prop. 2009/10:205, Bet. 2009/10:UU25
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1016) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Förarbeten
Rskr. 2009/10:380, Prop. 2009/10:203, Bet. 2009/10:FöU6
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2014:896) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Förarbeten
Rskr. 2013/14:393, Prop. 2013/14:226, Bet. 2013/14:JuU36
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-09-01

Lag (2016:514) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Förarbeten
Rskr. 2015/16:234, Prop. 2015/16:113, Bet. 2015/16:JuU16
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2017:265) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Förarbeten
Rskr. 2016/17:195, Prop. 2016/17:92, Bet. 2016/17:FöU10
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-05-15

Lag (2017:335) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Förarbeten
Rskr. 2016/17:232, Prop. 2016/17:108, Bet. 2016/17:JuU14
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:1312) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Förarbeten
Rskr. 2017/18:390, Prop. 2017/18:174, Bet. 2017/18:JuU35
Omfattning
ändr. 1, 3, 5 §§
Ikraftträder
2018-09-01

Lag (2020:902) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Förarbeten
Rskr. 2020/21:31, Prop. 2019/20:200, Bet. 2020/21:JuU5
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-12-01

Ändring, SFS 2022:666

Omfattning
upph.