RÅ 2007 not 49

Oåterkallelig förmånstagare till en av arbetsgivaren innehavd kapitalförsäkring förmånsbeskattades för premien vid tecknandet av försäkringen (förhandsbesked) / Vid värderingen av aktier i ett av en fysisk person nästan helägt bolag beaktades inte en av bolaget innehavd kapitalförsäkring som pantsatts till förmån för ägaren (förhandsbesked)

Not 49. Överklaganden av Skatteverket och A av ett förhandsbesked ang. förmögenhetsskatt och inkomstskatt. - A och det av honom nästan helägda bolaget X AB anförde i en ansökan om förhandsbesked att bolaget hade för avsikt att förstärka A:s ålderspension genom att utfästa ytterligare pension som skulle säkerställas med en av bolaget, mot en engångspremie om 4 milj. kr, förvärvad försäkring gällande på A:s liv. Enligt ett alternativ skulle försäkringen (kapitalförsäkring) pantsättas till A och enligt ett annat skulle A som försäkrad vara oåterkallelig förmånstagare till utfallande belopp på en s.k. kapitalpensionsförsäkring, dvs. en sådan försäkring som avses i 58 kap. 2 § andra stycket andra meningen inkomstskattelagen (1999:1229), IL. A och X AB ställde ett antal frågor. A frågade bl.a. om värdet av kapitalförsäkringen skulle räknas med vid värderingen av A:s aktier i X AB om försäkringen pantsatts till A (fråga 1a) och vidare om han skulle förmånsbeskattas vid tidpunkten för bolagets premieinbetalning till en kapitalpensionsförsäkring och om beskattning skulle ske för hela premiebeloppet (frågorna 3a-b). -Skatterättsnämnden (2005-11-16, Wingren, ordf., Gäverth, Melbi, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl): Förhandsbesked. - Fråga 1a. - Värdet av en kapitalförsäkring skall inte räknas med vid den förmögenhetsskattemässiga värderingen av A:s aktieinnehav i X AB. - Frågorna 3 a-b. - A skall förmånsbeskattas i inkomstslaget tjänst för ifrågavarande premie vid tidpunkten för tecknandet av försäkringen. - Motivering. - Fråga 1a - Nämnden utgår från att det kapital X AB avser att betala premien för kapitalförsäkringen med är sådant s.k. rörelsefrämmande kapital, som enligt 14 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt skall räknas med vid värderingen av aktierna i bolaget. - Enligt vad som framgår av Regeringsrättens dom i RÅ 2004 ref. 137 är det avgörande för om en tillgång i form av en kapitalförsäkring skall anses utgöra tillgång i rörelse att försäkringen utgör säkerhet för löften som uppfyller kraven för att vara pensionslöften. I förevarande fall har lämnats som förutsättning att de framtida utbetalningarna till A skall betraktas som pension. Vid sådant förhållande skall värdet på kapitalförsäkringen inte räknas med vid värderingen av A:s aktier i bolaget. - Frågorna 3a-b - För kapitalförsäkringar där den anställde satts in som oåterkallelig förmånstagare gäller att den av arbetsgivaren betalda försäkringspremien skall beskattas som en förmån i förvärvskällan tjänst för den anställde och att utfallande belopp är skattefria (jfr RÅ 2004 ref. 28). A skall därför i egenskap av förmånstagare till ifrågavarande försäkring förmånsbeskattas för premien det år försäkringen tecknas. - Skatteverket överklagade och yrkade att fråga 1a skulle besvaras med att kapitalförsäkringen var en skattepliktig tillgång vid värderingen av A:s aktier i X AB samt att Skatterättsnämndens svar på frågorna 3a och 3b skulle fastställas. Verket anförde bl.a. följande. Fråga 1a gäller - i motsats till rättsfallet RÅ 2004 ref. 137 - en delägare som har ett bestämmande inflytande över bolaget i den mening som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Försäkringen kan när som helst upplösas utan beskattningskonsekvenser och användas för andra ändamål än som säkerhet för huvuddelägarens pension. Vad avser frågorna 3a och 3b framgår det av rättsfallet RÅ 2000 ref. 28 att beskattning skall ske vid tidpunkten för tecknandet av försäkringsavtalet. - A bestred bifall till Skatteverkets överklagande samt yrkade för egen del att frågorna 3a och 3b skulle besvaras med att han skulle beskattas för de från försäkringen utfallande beloppen när försäkringsgivaren betalade ut dessa till honom. Han anförde bl.a. följande. Fråga 1a avser en marknadsmässig pensionslösning. Det finns inte någon tanke på att på något sätt upplösa pensionslöftet. För det fall Skatteverkets ställningstagande vinner gehör hos Regeringsrätten kommer direktpensionslösningar för delägare med ett bestämmande inflytande över sina aktiebolag skattemässigt att diskrimineras i förhållande till direktpensionslösningar för delägare som saknar ett dylikt inflytande. Vad gäller frågorna 3a och 3b är försäkringen lika lite tillgänglig för lyftning som om en sedvanlig tjänstepensionsförsäkring hade tecknats. En omedelbar beskattning strider mot kontantprincipen. När beloppen faller ut bör beskattning i stället ske som för uppskjuten lön. - Regeringsrätten (2007-04-10, Sandström, Dexe, Nord, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten, som såvitt avser fråga 1a uppfattar den lämnade förutsättningen om de framtida utbetalningarna som att det inte finns anledning anta annat än att avdragsrätt som för utbetalad pension kommer att föreligga, gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2007-03-07, Åsbrink)