RÅ 2007 not 55

Fråga om oriktig uppgift i inkomstdeklaration om avdrag för ingående mervärdesskatt föranlett ett felaktigt taxeringsbeslut

Not 55. Överklagande av Dalarnas Försäkringsbolag ang. eftertaxering för 1996 för inkomst. - Dalarnas Försäkringsbolag gjorde i sin självdeklaration vid 1996 års taxering avdrag för ingående mervärdesskatt med 1 351 406 kr. Avdraget, som avsåg mervärdesskatt hänförlig till vissa finansiella tjänster, medgavs vid taxeringen. - Skatteverket överklagade taxeringen och yrkade att bolaget skulle eftertaxeras till statlig inkomstskatt för 1 351 406 kr. Skatteverket anförde bl.a. följande. Genom Regeringsrättens dom RÅ 1999 not. 245 klargjordes att avdrag för ingående mervärdesskatt kunde medges försäkringsbolag för vissa finansiella tjänster. Tidigare var rättsläget oklart i det avseendet. Med anledning av den osäkerheten har berörda företag vid 1996 års taxering normalt dragit av den mervärdesskatt som belöper på de finansiella tjänsterna som omkostnad vid beräkning av rörelsevinsten i stället för att yrka avdrag för den som ingående mervärdesskatt. Detta har i regel skett utan att det angetts i avlämnade inkomstdeklarationer. Nu yrkar många av dessa företag att avdrag i stället skall ske i form av ytterligare avdrag för ingående mervärdesskatt. Skatteverket medger mot bakgrund av det klargjorda rättsläget regelmässigt avdrag för ifrågavarande mervärdesskatt som ytterligare ingående skatt. Om sådant avdrag medges kommer avdrag att medges för samma belopp såväl inkomst- som mervärdesskattemässigt om inte eftertaxering sker till statlig inkomstskatt. Därför yrkar Skatteverket att motsvarande höjning sker av inkomsttaxeringen genom eftertaxering. - Länsrätten i Dalarnas län biföll i dom den 6 december 2004 Skatteverkets överklagande och eftertaxerade bolaget för 1 351 406 kr vid 1996 års taxering. Länsrätten avslog bolagets yrkande om ersättning för kostnader i målet. - Sedan bolaget överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Sundsvall överklagandet i dom den 16 december 2005 jämte av bolaget framställt yrkande om ersättning för kostnader (mål nr 150-05). - Dalarnas Försäkringsbolag överklagade kammarrättens dom och yrkade att eftertaxeringen skulle undanröjas och att bolaget skulle beviljas ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. för sina kostnader i länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten med sammanlagt 34 813 kr. - Skatteverket tillstyrkte bifall till överklagandet såvitt gällde eftertaxeringen men bestred bifall till yrkandena om ersättning för kostnader i länsrätten och kammarrätten. När det gällde yrkandet om ersättning för kostnader i Regeringsrätten tillstyrkte Skatteverket att bolaget beviljades ersättning med 3 000 kr under förutsättning att bolaget visade att kostnaderna uppgått till detta belopp. -Regeringsrätten (2007-04-26, Almgren, Kindlund, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i domar den 26 april 2006 (mål nr 8091-03 och 5291-04, se RÅ 2006 ref. 25) - där frågan var densamma som i detta mål - funnit att grund för eftertaxering inte förelegat. Det saknas anledning att göra någon annan bedömning nu. Överklagandet skall därför bifallas i denna del. - Bolaget har vunnit bifall till sitt yrkande att eftertaxeringen skall undanröjas och har därför rätt till ersättning för de kostnader som skäligen behövts för att ta till vara dess rätt. Bolaget bör beviljas ersättning för sina kostnader i länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten med sammanlagt skäliga 10 000 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och undanröjer eftertaxeringen. - Regeringsrätten beviljar Dalarnas Försäkringsbolag ersättning av allmänna medel för kostnader med 10 000 kr. (fd II 2007-03-21, Krantz) - Regeringsrätten avgjorde under tiden den 27 april - den 18 maj 2007 ytterligare 34 mål där sakfrågan och utgången var densamma, nämligen den 27 april mål nr 4251-04, 4568-04, 4718-04, 4720-04, 4736-04, 6781-04 och 1000-06, den 2 maj mål nr 967-04, 1880-04, 3974-04, 3975-04, 4063-04, 4338-04, 4357-04, 4610-04, 4611-04, 4612-04, 4613-04, 4711-04, 6653-04, 1397-05 och 1479-05, den 3 maj mål nr 1150-05, den 8 maj mål nr 4234-04, 4621-04, 4655-04 och 4807-04, den 11 maj mål nr 4310-04, 4340-04, 5042-04, 5043-04 och 5044-04 samt den 18 maj mål nr 4359-04 och 2125-06.