RÅ 2007 not 83

Rättsprövning, plan- och bygglagen, bygglovsfrågor

Not 83. Ansökan av A.A. och B.A. om rättsprövning av beslut ang. bygglov. - Miljö- och byggnadsnämnden i Kristinehamns kommun beslutade den 19 september 2001 att bl.a. bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på Rudsberg 4:1. - Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Värmlands län i beslut den 2 juli 2002 överklagandet. - A.A. och B.A. överklagade länsstyrelsens beslut. De anförde bl.a. följande. Länsstyrelsen bedömde vid en besiktning 1990 att den byggnad som fanns på platsen var i sådant förfall att en iståndsättning ansågs kunna jämställas med uppförande av nytt hus och därmed kräva tillstånd. Vid beviljandet av strandskyddsdispens och fastighetsbildningen med nybyggnation har detta uteslutits ur bedömningen. De är rädda inte bara för den nya huvudbyggnaden utan även för hög växtlighet, friggebod, husvagnar m.m. vilket antagligen kommer att begränsa och utestänga deras utsikt mot Vänern. Beslut i bygglovsfrågan måste grunda sig på hur det kunde bli möjligt att bevilja särskild dispens på strandskyddat område och därmed bygglov. I bygglovet redovisas inte att bygglovsområdet omfattar vägområde inom detaljplan. Inte heller redovisas att byggnaden kommer ca 1,5 meter och tomtgränsen 2,6 meter närmare deras tomtgräns jämfört med tomtplatsbestämningen. Det planerade fritidshuset är placerat mitt emot och nära deras hus och avviker därför mot vad som gäller för området som helhet. Krav enligt 1 kap.5 och 6 §§, 2 kap. och 3 kap.1, 2 och 10-18 §§plan- och bygglagen (1987:10), PBL, uppfylls inte. Eftersom endast de och ytterligare en sakägare förutom Strandviks stugägarförening har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget innan bygglovet beviljades har inte heller bestämmelserna i 8 kap. 22 § PBL uppfyllts. Fastighetsbildningen och strandskyddsdispensen skall ogiltigförklaras. De framförde även kritik mot länsstyrelsens och kammarrättens handläggning av ärendet. - Kammarrätten i Göteborg överlämnade genom beslut den 25 februari 2003 med eget utlåtande ärendet till regeringen för prövning. Kammarrätten anförde därvid att såvitt framgick av utredningen kunde det beviljade bygglovet inte anses strida mot bestämmelserna i 3 kap. PBL. -Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2005-06-30) avslog överklagandet och anförde. Regeringen har att i ärendet pröva om förutsättningarna för att bevilja bygglov är uppfyllda enligt bestämmelserna i PBL. Frågor om fastighetsbildning och strandskyddsdispens prövas således inte i detta ärende. - Vad gäller invändningar om brister i kommuniceringen konstaterar regeringen att miljö- och byggnadsnämnden har berett Strandviks stugägarförening samt ägarna till de två närmast belägna fritidsfastigheterna, däribland A.A. och B.A., tillfälle att yttra sig över ansökan innan beslut fattades. Kraven i 8 kap. 22 § PBL får därmed anses vara uppfyllda. - Vidare finner regeringen att bestämmelserna i 3 kap. PBL, bl.a. med hänsyn till vad kammarrätten anfört, inte kan anses utgöra hinder mot det lämnade bygglovet. Vad A.A. och B.A. anfört utgör inte heller i övrigt skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - A.A. och B.A. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut. Till stöd för sin ansökan anförde de bl.a. att handläggningen före beslutet om bygglov brustit och att regeringens beslut innehåller så graverande fel att det kan befaras att alla handlingar som överlämnats av dem inte varit tillgängliga vid regeringsbeslutet. - Regeringsrätten (2007-06-05, Nord, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av punkten 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i målet. - Av 1 § i 1988 års lag framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De i målet tillämpliga bestämmelserna om bygglov i PBL är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i bygglovsärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2007-04-24, Liljeros)