RÅ 2007 not 9

Ansökan av B.S. om rättsprövning av ett beslut i fråga om markupplåtelse på Statens mark ovan odlingsgränsen. -Länsstyrelsen i Norrbottens län (2004-10-27) beslöt att avslå en Er ansökan från B.S. om markupplåtelse för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Gällivare kronoöverloppsmark 2:1 på statens mark ovan odlingsgränsen i Gällivare kommun, Norrbottens län. Som skäl för sitt beslut anförde länsstyrelsen bl.a. att platsen för upplåtelsen var belägen inom det s.k. obrutna fjällområdet enligt 4 kap. 5 § miljöbalken

Not 9. Ansökan av B.S. om rättsprövning av ett beslut i fråga om markupplåtelse på Statens mark ovan odlingsgränsen. -Länsstyrelsen i Norrbottens län (2004-10-27) beslöt att avslå en Er ansökan från B.S. om markupplåtelse för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Gällivare kronoöverloppsmark 2:1 på statens mark ovan odlingsgränsen i Gällivare kommun, Norrbottens län. Som skäl för sitt beslut anförde länsstyrelsen bl.a. att platsen för upplåtelsen var belägen inom det s.k. obrutna fjällområdet enligt 4 kap. 5 § miljöbalken. - B.S. överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att regeringen skulle bifalla hans överklagande. Som skäl härför anförde han bl.a. sina starka band till platsen för den tilltänkta upplåtelsen. - Länsstyrelsen yttrade sig över överklagandet och B.S. inkom därefter med ytterligare en skrivelse. - Regeringen (Jordbruksdepartementet, 2006-03-30) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut följande. Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. att platsen för den tilltänkta upplåtelsen är belägen inom det s.k. obrutna fjällområdet enligt 4 kap. 5 § miljöbalken, där bebyggelse och anläggningar får komma till stånd endast om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. Enligt vad som har framkommit t i ärendet är inte något av dessa kriterier uppfyllt. Överklagandet bör därför avslås. - B.S. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Han anför bl.a. följande. Han har ansökt om att få bygga en stuga på en plats inom Girjas sameby. På platsen finns i dag flera byggnader som används av fem familjer inom samebyn. Byggnaderna används vid höstfisket och som renvaktarstugor och platsen har sedan urminnes tider använts på detta sätt. Han är själv av samisk härkomst samt medlem i Girjas sameby och han har under sin uppväxt och fram till trettio års ålder sommartid uppehållit sig på den aktuella platsen som aktiv renskötare. Hans släkt har funnits i samebyn sedan urminnes tider. Hans farfar hade i början av 1900-talet en kåta på den aktuella platsen och sedan mitten av 1900-talet har hans farbröder haft sina kåtor där. Anledningen till att han vill uppföra en stuga är hans starka band till området och att han vill säkerställa möjligheten för sina efterlevande att föra den samiska traditionen vidare. Stugan skall byggas i anslutning till befintliga byggnader på en samisk boplats och områdets karaktär kommer tveklöst att bevaras. Stugan skall i huvudsak användas i samband med traditionell samisk renskötsel vari ingår både jakt och fiske. Byggnaden bör tillåtas med hänsyn till att den har samband med rennäringen och den bofasta befolkningen. Både samebyn och byggnadsnämnden i Gällivare kommun har tillstyrkt hans ansökan. - Regeringsrätten (2007-02-12, Billum, Eliason, Kindlund, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av punkten 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i förevarande mål. - Av 1 § i 1988 års rättsprövningslag framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärendet eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som B.S. har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2007-01-24, S. Nilsson)