RÅ 2008 not 113

Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering ägt ändra inkomstslag utan yrkande om detta / Grund för att påföra skattetillägg ansågs föreligga då den verkliga innebörden av ingångna avtal varit att inkomst vid avyttring av andelarna i ett kommanditbolag skulle tillfalla en fysisk person som inte direkt ägde andelar i bolaget / Inkomst vid avyttring av andelar i ett kommanditbolag beskattades som inkomst av tjänst hos den som arbetat men inte direkt ägt andelar i bolaget, när likviden vid avyttringen tillförts en av honom ägd kapitalförsäkring och den verkliga innebörden av ingångna avtal varit att han ensam skulle förfoga över resultatet i kommanditbolaget

Not 113. Överklagande av B.A. i mål ang. inkomsttaxering 1998 och skattetillägg. - Dåvarande Skattemyndigheten i Stockholm beslutade genom omprövning den 30 december 1999 att, med avvikelse från B.A:s självdeklaration, beskatta honom med 624 362 kr avseende lön. Skattemyndigheten påförde honom även skattetillägg med 40 procent av den inkomstskatt som belöpte sig på ett underlag av nämnda belopp. Som skäl för beslutet anförde skattemyndigheten sammanfattningsvis att B.A. sedan ett antal år tillbaka varit verksam i mediabranschen som konsult, att han under ett år varit verksam i ett kommanditbolag, B.A. Media Consult KB (kommanditbolaget), som ägts av ett utländskt bolag, Scand Trust Holding S.A. (Scand Trust) i Luxemburg och ett av honom själv ägt aktiebolag, Vision Waves Lidingö AB (Vision Waves), att han inte fått någon ersättning för sitt arbete i kommanditbolaget, att värdet i kommanditbolaget berodde på hans arbete i bolaget samt att detta värde efter försäljning till ett belopp av 624 362 kr tillgodoförts en av B.A. ägd kapitalförsäkring tecknad i försäkringsföretaget Premier Life Ltd i Bermuda (Premier Life). Skattemyndigheten ansåg att ingen annan slutsats kunde dras av kommanditbolagsavtalet och därmed sammanhängande rättshandlingar än att de hade företagits med avsikten att de inte skulle genomföras på det sätt som de formellt gav uttryck för samt att B.A. hade förfogat över vinsten vid avyttringen av kommanditbolagsandelarna genom att medlen destinerats till den av honom ägda kapitalförsäkringen. - B.A. yrkade i överklagande i första hand att skattemyndighetens beslut skulle upphävas och i andra hand att skattetillägget undanröjdes, alternativt eftergavs. Till stöd för sin talan anförde B.A. bl.a. följande. Han har inte fått någon lön från kommanditbolaget. Det finns inte någon bestämmelse som tvingar den som utför arbete att ta ut lön eller annan ersättning för arbetet. Det finns inte någon bestämmelse som hindrar ett utländskt bolag som Scand Trust att vara bolagsman i kommanditbolaget. Det bestrids att avtalet mellan Scand Trust och Vision Waves är ett skenavtal. Det rör sig således inte om hans förvärvsinkomster. - Skattemyndighetens påstående att medel har överförts från konsultrörelsen till hans kapitalförsäkring i Premier Life är felaktigt. Detta följer av det försäkringsavtal som ingicks mellan honom och Premier Life. Fördelningen av realisationsvinsten vid avyttringen av kommanditbolagsandelarna har följt ett civilrättsligt bindande avtal. Inkomsten vid försäljningen av bolaget har realiserats av Scand Trust och har inte kommit försäkringen till godo. -Skattetillägg. Det finns inte grund för att påföra honom skattetillägg. Han har inte någon skyldighet att i sin privata deklaration lämna uppgifter om verksamheten i ett kommanditbolag i vilket han inte varit anställd och från vilket han inte erhållit lön eller annan ersättning. Han har därför inte lämnat oriktig uppgift. Om grund för att påföra skattetillägg befinns föreligga yrkade han att skattetillägget skulle jämkas till skäligt belopp. Vidare finns grund för att befria honom från påfört skattetillägg eftersom skattefrågan är mycket komplicerad och det är ursäktligt att inte redovisa löneinkomst från bolaget. Påförande av skattetillägg är inte förenligt med Europakonventionen för mänskliga rättigheter. - Länsrätten i Stockholms län (2002-11-29, Christiernsson, ordf.): Av promemorian i målet framgår bl.a. följande. B.A. tecknade under år 1995 en kapitalförsäkring i Premier Life. Scand Trust köpte andelar i det nystartade kommanditbolaget B.A. Media Consult KB. Kommanditbolaget ägdes av Vision Waves, komplementär, och av Scand Trust, kommanditdelägare. B.A. deltog i bildandet av kommanditbolaget. B.A. var firmatecknare i Vision Waves. B.A. deklarerade intäkter om 157 500 kr för sitt arbete i Vision Waves under år 1997. B.A. var verksam i kommanditbolaget under år 1997 och hade en nyckelroll i detta utan att ha en formell anställning där. Han deklarerade dock inte några intäkter från sitt arbete i kommanditbolaget under år 1997. Premier Life ägde 0,9 procent av Scand Trust. Andelarna i kommanditbolaget såldes av Scand Trust den 10 december 1997 för 624 362 kr. Köpeskillingen fördes sedan vidare till B.A:s försäkring i Premier Life. - Länsrätten gör följande bedömning. - Värdestegringen på kommanditbolaget under år 1997 är såvitt framkommit i målet ett resultat av B.A:s personliga arbetsinsatser i bolaget utan inblandning av Premier Life. Köpeskillingen från försäljningen av kommanditbolaget har under år 1997 via Scand Trust överförts till B.A:s försäkring i Premier Life. Hans försäkring i Premier Life har därigenom ökat i värde. Det förhållandet att Scand Trust i avtal angetts som mottagare av köpeskillingen från försäljningen ska enligt länsrättens mening bortses från vid bedömningen av frågan om B.A. ska anses ha uppburit skattepliktiga intäkter för sitt arbete för kommanditbolaget. Anledningen härtill är att det framstår som högst omotiverat och inte affärsmässigt att köpeskillingen för de sålda andelarna i kommanditbolaget utan motprestation överförts till B.A:s försäkring, som därigenom har ökat i värde. Länsrätten delar skattemyndighetens uppfattning att B.A. genom att låta styra över köpeskillingen från bolagsförsäljningen till sin försäkring i Premier Life ska anses ha erhållit betalning för utfört arbete för kommanditbolaget. B.A. har kringgått reglerna om beskattning av inkomst av tjänst. B.A. ägde inte kommanditbolaget. Betalningen ska, även om han inte formellt var anställd i bolaget under 1997, hänföras till intäkt av tjänst med 624 362 kr. Överklagandet i denna del ska avslås. -Skattetillägget. B.A:s underlåtenhet att i deklarationen för taxeringsåret 1998 redovisa ifrågavarande inkomst från kommanditbolaget eller åtminstone i deklarationen göra skattemyndigheten uppmärksam på att han haft en försäkring som har ökat i värde till följd av hans arbete i bolaget är enligt 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324), TL, oriktig uppgift som utgör grund för att påföra skattetillägg. Enligt 5 kap. 6 § TL kan den skattskyldige befrias från särskild avgift om det bl.a. framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den särskilda avgiften. Bestämmelsen avses innebära att skattetillägget kan efterges om påföljden inte står i rimlig proportion till den försummelse som den uppgiftsskyldige gjort sig skyldig till eller om det av annan anledning framstår som stötande att ta ut tillägget (prop. 1991/92:43 s. 88). Det skattetillägg som påförts B.A. uppgår till en viss procentsats av den skattelättnad som den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten att lämna uppgift skulle ha medfört och kan därför inte anses uppenbart oskäligt. Någon omständighet som utgör skäl för befrielse från skattetillägget enligt 5 kap. 6 § TL har inte framkommit. - Europakonventionen har den 1 januari 1995 införlivats i svensk lagstiftning och utgör därmed gällande svensk rätt. Regeringsrätten har funnit att TL:s bestämmelser om skattetillägg inte är oförenliga med det krav på en rättvis rättegång som ställs upp i artikel 6 i Europakonventionen (se RÅ 2000 ref. 66). Länsrätten finner i enlighet härmed att det påförda skattetillägget inte strider mot nämnda artikel. - Skattetillägget ska kvarstå oförändrat. - Länsrätten avslår överklagandet. - B.A. fullföljde sin talan. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Kammarrätten i Stockholm (2006-04-03, Gäverth, Schön-Engqvist, Fallenius): Domskäl.Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. B.A. tecknade under år 1995 en kapitalförsäkring i Premier Life. Den 1 januari 1997 bildades kommanditbolaget, med Vision Waves som komplementär och Scand Trust som kommanditdelägare. Scand Trust ägdes, enligt uppgift från B.A., till 0,9 procent av Premier Life. Ansvarig för verksamheten i kommanditbolaget och firmatecknare, i egenskap av företrädare för komplementären, var B.A. Scand Trust har inte bidragit med någon finansiering av verksamheten. Vid försäljningen av kommanditbolaget den 10 december 1997 tillföll köpeskillingen om 624 362 kr Scand Trust. Rörelsen i kommanditbolaget överläts samtidigt till ett annat bolag. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Allmänt gäller att beskattning ska ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd oavsett den beteckning avtalen åsatts. En sådan bedömning kan avse inte bara en enstaka rättshandling utan också den sammansatta innebörden av flera rättshandlingar. - Utredningen i målet talar entydigt för att Scand Trust inte haft något eget affärsmässigt intresse vare sig i kommanditbolagets verksamhet eller i avyttringen av detsamma. Av utredningen framgår att den köpeskilling Scand Trust erhållit kommit B.A:s kapitalförsäkring till godo. Det får vidare anses klarlagt att syftet med avyttringen av kommanditbolaget enbart varit att överföra medel, som genererats i kommanditbolaget till följd av verksamhet som i huvudsak baserats på B.A:s eget arbete, till dennes kapitalförsäkring i Premier Life. - Kammarrätten finner, med hänsyn till de faktiska förhållandena, att den verkliga innebörden av ägarförhållandena i kommanditbolaget varit att B.A. personligen i stället för Scand Trust varit delägare. Intäkten från avyttringen av kommanditbolaget har tillkommit B.A. genom att den kommit hans kapitalförsäkring till godo och ska därför beskattas hos honom. - Enligt 1 § första stycket lagen (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall gäller nämnda lag om en andel i ett handelsbolag bl.a. genom köp har överlåtits från en fysisk person till annan än fysisk person bosatt i Sverige eller svenskt dödsbo. Enligt andra stycket i nämnt lagrum gäller lagen om verksamheten i handelsbolaget för överlåtaren avsett aktiv näringsverksamhet under det räkenskapsår då överlåtelsen skedde. Enligt 2 § i nämnda lag ska överlåtaren ta upp ett belopp motsvarande realisationsvinst på grund av överlåtelsen som inkomst av aktiv näringsverksamhet från handelsbolaget. - Skattemyndigheten och länsrätten har beskattat B.A. i inkomstslaget tjänst för den aktuella inkomsten. Kammarrätten har ovan funnit att B.A. personligen bedrivit aktiv näringsverksamhet i kommanditbolaget och i realiteten varit ägare av detta. På grund härav samt då andelen i kommanditbolaget överlåtits till en juridisk person och inkomsten får anses ha åtnjutits vid tidpunkten för avyttringen ska han, enligt bestämmelserna i 2 § lagen om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall, ta upp ett belopp motsvarande realisationsvinsten på grund av överlåtelsen som inkomst av aktiv näringsverksamhet från kommanditbolaget. - Av utredningen i målet framgår att B.A. inte haft någon anskaffningskostnad för sin andel i kommanditbolaget. Utredningen ger inte stöd för att det förekommit tillskott eller uttag som ska beaktas vid bestämmande av realisationsvinsten vid avyttring av andelen. B.A. ska följaktligen beskattas för Scand Trusts vederlag vid avyttringen av handelsbolaget som inkomst av aktiv näringsverksamhet med 624 362 kr före avdrag för egenavgifter. - Skattetillägg. Genom att inte redovisa intäkten i sin deklaration och inte heller i deklarationen lämna upplysning om att kapitalförsäkringen ökat i värde med anledning härav har B.A. lämnat en oriktig uppgift och grund för påförande av skattetillägg har därför förelegat. Något skäl för eftergift av skattetillägget har inte framkommit. - Skattetillägget ska med hänsyn till vad som ovan anförts beräknas på det underlag som framkommer vid en beskattning för inkomst av aktiv näringsverksamhet. - Domslut. Med ändring av underinstansernas avgöranden förordnar kammarrätten att B.A. ska beskattas för avyttring av andel i B.A. Media Consult KB som inkomst av aktiv näringsverksamhet med 624 362 kr före avdrag för egenavgifter. Skattetillägget ska därvid sättas ned i motsvarande mån. - Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt. - B.A. överklagade och yrkade i första hand att han skulle taxeras i enlighet med avgiven deklaration och i andra hand att kammarrättens beslut avseende bestämmande av inkomstslag ändrades till att avse inkomst av tjänst. Han yrkade vidare att skattetillägget skulle undanröjas eller efterges. Han anförde bl.a. följande. Samtliga upprättade handlingar och avtal ska tillämpas enligt sitt innehåll. Det finns inga civilrättsligt ogiltiga handlingar eller bulvanförhållanden. Det finns ingen skattebestämmelse som medger att en värdeökning på en kapitalförsäkring ska beskattas hos ägaren. Det saknas således rättslig grund för att beskatta honom för värdeökningen. Om resultatet hade varit negativt hade han inte på motsvarande sätt fått göra avdrag för värdeminskningen. Den omständigheten att han uppnår skattemässiga fördelar är inte ett skäl för beskattning. Han har inte låtit överföra kommanditbolagets överskott till sin försäkring. Det är Premier Life som genom sitt ägande av Scand Trust, som i sin tur ägde kommanditbolaget, som har kommit i åtnjutande av kommanditbolagets överskott. Den ekonomiska effekten av att kommanditbolaget ägs av ett utländskt bolag som i sin tur ägs av en utländsk kapitalförsäkring som ägs av honom är att vinsten i kommanditbolaget tillfaller kapitalförsäkringen, vilket enligt nuvarande lagstiftning innebär att vinsten vid utbetalning är skattefri. - Kammarrättens påstående att han personligen varit delägare i kommanditbolaget är felaktigt. Det var Scand Trust som ägde kommanditbolaget. Det finns inga handlingar som visar att han var ägare. - Kammarrätten har ändrat inkomstslaget från inkomst av tjänst till inkomst av näringsverksamhet, utan att någon av parterna har framställt yrkande om detta. Resultatet har blivit en tillkommande skatt om 29 090 kr. Enligt 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, får rätten inte gå utöver det som yrkas i målet. Kammarrättens beslut innebär att 1998 års taxering har blivit till det sämre för honom. Rättsfallet RÅ 1987 ref. 120 är i princip identiskt med det nu aktuella målet vilket leder till slutsatsen att kammarrättens beslut bör undanröjas. Det saknar betydelse att skatteprocessen numera är en sakprocess. - Påståendet om att han skulle ha varit ägare till kommanditbolaget är obestyrkt och det föreligger inte någon oriktig uppgift. Han har vidtagit transaktionen i full förvissning om att den skattemässigt var godtagbar. De skattefrågor som är aktuella i målet är mycket ovanliga och det kan knappast begäras att han skulle kunna ha insikt i dessa frågor. Det föreligger därför förutsättningar för eftergift av skattetillägget på grund av skattefrågans svårighetsgrad. Även domstolarnas synnerligen långa handläggningstid innebär att det föreligger förutsättningar för eftergift. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Det är B.A. som utövar samtliga befogenheter över inblandade parter och disponerar över hela förloppet. Det är han som tillgodoförs ersättningen från försäljningen och denna vinst emanerar från den näringsverksamhet som bedrevs av kommanditbolaget genom hans arbete under beskattningsåret. Avsikten med kommanditbolagsavtalet och konstruktionen med ägandet av kommanditbolaget har inte varit att Premier Life skulle driva näringsverksamhet. Det har i stället varit fråga om att försöka föra vinsten i kommanditbolaget till utlandet under förespegling att fråga är om värdetillväxt på placeringar som gjorts i en kapitalförsäkring. Något affärsmässigt skäl som grund för konstruktionen finns inte utan den är enbart skattemotiverad. Den verkliga innebörden av de rättshandlingar B.A. medverkat i är att han fått ersättning, dvs. lön, för utfört arbete. Förutsättningar föreligger därför att beskatta honom för det belopp som tillförts hans kapitalförsäkring som tjänsteinkomst. - Kammarrätten utgår från samma händelseförlopp och sakomständigheter som ligger till grund för länsrättens dom och Skatteverkets omprövningsbeslut. I rättsfallet RÅ 1987 ref. 120 var taxeringsprocessen enligt den då gällande taxeringslagen en beloppsprocess. I den numera gällande taxeringslagen har processen övergått till en process om sakfrågan, vilket måste innebära att åberopat rättsfall inte längre är tillämpligt. Vid domar som medför ändring av det överklagade beslutet ska Skatteverket företa ”beslut om taxeringsåtgärder” enligt 4 kap. 23 § TL. Vid denna följdändring uppkommer ofta sidoeffekter såsom ändring av egenavgifter, ändring av skattetilläggsbelopp och reducering av skattereduktionsbelopp, utan att detta varit avsett eller förutsatt i domen som enbart behandlar den materiella sakfrågan. Dessa följdändringar innebär inte, trots att de ingår i begreppet ”taxeringen”, att domstolen företagit ändringar som skett till den skattskyldiges nackdel. - B.A. har aktivt deltagit i konstruktionen av det formella ägandet av kommanditbolaget. Vidare framgår att han har haft kontakt med en skattekonsult, vilket torde innebära att han även erhållit skatterådgivning. De aktuella transaktionerna har företagits för att undvika beskattning och B.A. får anses ha varit klar över transaktionernas verkningar. Någon svår skatterättslig fråga kan därmed inte anses föreligga. Det framstår inte heller som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägget. Inte heller handläggningstidens längd utgör skäl för befrielse från avgiften. - Regeringsrätten (2008-06-27, Eliason, Stävberg, Kindlund, Fernlund, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Den första fråga som Regeringsrätten har att besvara är om B.A. har uppburit en förvärvsinkomst om 624 362 kr. Om så är fallet uppkommer frågan om beskattning ska ske för denna som inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet. - Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. B.A. ägde sedan år 1995 en kapitalförsäkring i försäkringsbolaget Premier Life. Premier Life ägde 0,9 procent av aktierna i det i Luxemburg hemmahörande bolaget Scand Trust. Den 1 januari 1997 bildades B.A. Media Consult KB med det av B.A. ägda Vision Waves som komplementär med en andel på tio procent i kommanditbolaget och Scand Trust som kommanditdelägare med en andel på nittio procent. Enligt bolagsavtalet skulle resultatet i kommanditbolaget vid vinst fördelas efter andelstalen medan en förlust helt skulle belasta Scand Trust. I bolagsavtalet anges emellertid också att kommanditdelägaren Scand Trust inte svarar för kommanditbolagets förpliktelser med mer än sin insats. Av utredningen framgår vidare att Scand Trust inte gjorde någon kapitalinsats eller annan insats i kommanditbolaget. B.A. ansvarade för förvaltningen av kommanditbolaget genom komplementären och var själv verksam i kommanditbolaget. Han uppbar under verksamhetsåret ca 158 000 kr i lön från Vision Waves men fick ingen ersättning för sin verksamhet i kommanditbolaget. Under verksamhetsåret omsatte kommanditbolaget 1 845 000 kr med en vinst på 780 453 kr. Kommanditbolaget såldes enligt köpeavtal den 10 december 1997 till Proagera Förvaltning KB (Proagera) för en köpeskilling om 624 362 kr. Säljare var Scand Trust som överlät samtliga andelar i kommanditbolaget till köparen. Enligt en av köparen företedd ”Promissory note” har Proagera den 19 december 1997 erhållit ett räntefritt lån från Scand Trust på 624 362 kr, dvs. ett belopp motsvarande köpeskillingen för andelarna i kommanditbolaget. Lånet löpte fram till förfallodagen den 31 mars 1998. Någon ytterligare upplysning om detta lån har, trots anmodan därom från skatteförvaltningen, inte lämnats av Proagera. - Regeringsrätten noterar beträffande bildandet av kommanditbolaget och verksamheten i detta följande. I handlingarna finns inte någon uppgift som belyser frågan om Scand Trusts deltagande i bolagsbildningen och den till B.A. knutna konsultverksamheten. Det finns således inte någon omständighet som kastar ljus över vad som föranlett att det i Luxemburg registrerade Scand Trust ingått avtal om att som kommanditdelägare delta i en nystartad näringsverksamhet i mediebranschen i Sverige. Scand Trust har inte heller gjort någon kapitalinsats i kommanditbolaget eller på något annat sätt bidragit till verksamheten i detta. Någon förklaring till den omständigheten att Scand Trust likväl ska ha rätt till 90 procent av överskotten av kommanditbolagets näringsverksamhet föreligger heller inte. Sammanfattningsvis kan ingen annan slutsats dras beträffande bildandet av kommanditbolaget än att detta skett helt på initiativ av B.A. och endast med Scand Trusts passiva medverkan. Även beträffande den i kommanditbolaget bedrivna verksamheten ger utredningen inte anledning till annan slutsats än att den inte till någon del skett med Scand Trusts medverkan. - Vad gäller försäljningen av kommanditbolagsandelarna antecknar Regeringsrätten följande. Andelarna i kommanditbolaget såldes den 10 december 1997 av Scand Trust till Proagera för en köpeskilling om 624 362 kr. Det är därvid att märka att samtliga andelar såldes av Scand Trust, alltså även den del därav som ägdes av komplementären Vision Waves. B.A. har i yttrande till skattemyndigheten angett att komplementärens andel i kommanditbolaget överläts till köparen Proagera utan vederlag och som förklaring till detta förhållande uppgett följande. ”I handelsbolagsavtalet fanns det inte reglerat hur resultatet av försäljning skulle fördelas vid avyttring. Vid samtal med företrädare för Scand Trust Holding så avstod de från att ställa krav i det fall jag drev verksamheten vidare”. - Av utredningen framgår vidare följande. Den 19 december 1997, dvs. nio dagar efter försäljningen av andelarna i kommanditbolaget har ett till ”Petter Krantz, Marathon” ställt telefaxmeddelande undertecknats av B.A. med bl.a. följande innehåll. ”Bilägger kopia på kvitton avseende överföring av kassan i B.A. Mediakonsult KB om 780 447 SEK till Proagera Förvaltning enl. överenskommelse per telefon idag. Med denna framförhållning utgår jag ifrån att jag ska kunna låna hem mina ca 624 350 SEK i slutet av januari enligt ö k”. I Regeringsrätten anför B.A. att kommanditbolaget såldes den 10 december 1997 varvid Scand Trust uppbar köpeskillingen om 624 362 kr samt att resultatet i kommanditbolaget genom Premier Lifes ägande av Scand Trust tillgodofördes B.A:s kapitalförsäkring. - Å ena sidan hävdas således att den köpeskilling om 624 362 kr som Proagera skulle ha betalat för andelarna i kommanditbolaget via Scand Trust och Premier Life har tillgodoförts B.A:s kapitalförsäkring. Å andra sidan framgår att kassan i det överlåtna kommanditbolaget - vilken utgjorde bolagets enda tillgång - av B.A. överförts till Proagera under påstående att det till största delen rörde sig om hans pengar. I ett den 24 november 1999 daterat brev från Premier Life till B.A. bekräftar försäkringsbolaget att det dittills inte hade gjorts någon utbetalning från försäkringen sedan avtalet ingicks under år 1995 samt att de enda transaktioner som varit hänförliga till försäkringsavtalet avsett investeringar och avgifter. Av detta brev framgår således att de medel som B.A. anger som sina inte har kommit honom tillhanda via hans försäkring. De måste i stället antas ha tillgodoförts honom från bolagets kassa. I målet föreligger således uppenbart motstridiga uppgifter. Att Proagera skulle ha köpt andelarna i kommanditbolaget för 624 362 kr samtidigt som B.A. tog ut kassan i bolaget under påstående om att det rörde sig om hans pengar och därmed i princip gjorde bolaget värdelöst framstår som uteslutet. Det nu anförda kan i förening med vad som ovan antecknats om bildande, drift och resultatfördelning i kommanditbolaget enligt Regeringsrättens uppfattning inte leda till annan slutsats än att den verkliga innebörden av avtalen inte varit annan än att B.A. ensam skulle förfoga över resultatet i kommanditbolaget. Detta förfogande får anses ha skett den 19 december 1997, dvs. under det aktuella beskattningsåret. B.A. ska därför beskattas för det ifrågavarande beloppet. - Skattemyndigheten har i sitt omprövningsbeslut beskattat B.A. i inkomstslaget tjänst. I länsrätten, liksom i kammarrätten, har myndigheten vidhållit sin inställning medan B.A. yrkat att beskattning inte ska ske för beloppet i fråga. Kammarrätten har således utan yrkande av part förordnat att beskattning för beloppet ska ske som inkomst av aktiv näringsverksamhet. Efter avdrag för beräknade egenavgifter har debiteringen av såväl inkomstskatt som skattetillägg sänkts. Emellertid har egenavgifter påförts B.A. med ett så högt belopp att den totala effekten för hans del blivit att skatt och avgifter påförts med ett ca 28 000 kr högre belopp än det som följde av länsrättens dom. - Enligt 29 § FPL får rättens avgörande inte gå utöver vad som yrkas i målet. Även om det inte stått helt klart för kammarrätten vilka beskattningskonsekvenser som skulle komma att följa av beslutet får detta med hänsyn till det faktiska skatte- och avgiftsutfallet anses vara till B.A:s nackdel. Mot bakgrund av det anförda finner Regeringsrätten att den ändring kammarrätten företagit genom att hänföra inkomsten till inkomstslaget näringsverksamhet inte är förenlig med bestämmelsen i 29 § FPL. Kammarrätten har därför inte ägt ändra länsrättens dom på det sätt som skett. B.A:s andrahandsyrkande ska därför bifallas. - B.A. har i sin självdeklaration inte redovisat de verkliga förhållandena avseende inkomsten i kommanditbolaget. Det finns därför grund för påförande av skattetillägg. Något skäl för eftergift av skattetillägget har inte framkommit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av kammarrättens dom i denna del, att B.A. ska beskattas för 624 362 kr i inkomstslaget tjänst. - Regeringsrätten avslår överklagandet i övrigt. (fd I 2008-01-23, Lundberg)