Upphävd författning

Lag (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1992-12-21
Ändring införd
SFS 1992:1643 i lydelse enligt SFS 1999:1057
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid tillämpning av kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt gäller denna lag om en andel i ett handelsbolag genom köp, byte eller på därmed jämförligt sätt har överlåtits från en fysisk person eller ett dödsbo till annan än fysisk person bosatt i Sverige eller svenskt dödsbo. Vid inlösen av en andel från en fysisk person eller ett dödsbo gäller lagen om någon av delägarna i handelsbolaget inte är fysisk person bosatt i Sverige eller svenskt dödsbo.

[S2]Lagen gäller om verksamheten i handelsbolaget för överlåtaren avsett aktiv näringsverksamhet under det räkenskapsår då överlåtelsen skedde. Lagen gäller också om någon närstående till överlåtaren varit delägare i handelsbolaget och verksamheten för denne avsett aktiv näringsverksamhet eller varit anställd hos handelsbolaget under räkenskapsåret eller om överlåtaren eller någon närstående på motsvarande sätt bedrivit verksamhet i en juridisk person genom handelsbolaget. Vid tillämpning av första och andra meningarna skall i fall som avses i 2 § första stycket andra meningen som överlåtare anses även tidigare innehavare av andelen under samma räkenskapsår. Frågan huruvida aktiv eller passiv näringsverksamhet skall anses föreligga bedöms med hänsyn till förhållandena under den del av räkenskapsåret som föregått överlåtelsen. Lag (1995:1630).

2 §  Överlåtaren skall ta upp ett belopp motsvarande realisationsvinst på grund av överlåtelsen som inkomst av aktiv näringsverksamhet från handelsbolaget. Har överlåtelsen under samma räkenskapsår för handelsbolaget föregåtts av en eller flera överlåtelser från fysisk person bosatt i Sverige eller svenskt dödsbo skall beloppet enligt första meningen ökas med ett belopp motsvarande summan av realisationsvinsterna från nu nämnda överlåtelser.

[S2]Vad som föreskrivs i första stycket första meningen gäller även för realisationsvinst på grund av att tilläggsköpeskilling erhållits efter det räkenskapsår för handelsbolaget då överlåtelsen skedde. I annat fall än då tilläggsköpeskillingen beräknas på grundval av handelsbolagets vinst eller omsättning eller liknande för det nämnda räkenskapsåret gäller detta dock endast om överlåtaren eller någon närstående till honom - direkt eller indirekt - varit verksam i handelsbolaget efter överlåtelsen och det inte är uppenbart att verksamheten saknat betydelse för storleken av tilläggsköpeskillingen.

[S3]Vid beräkningen av realisationsvinst med tillämpning av första och andra styckena skall andelens justerade ingångsvärde inte ökas med belopp motsvarande realisationsvinsten. Lag (1999:1057).

Prop. 1999/2000:6: Ändringen i andra stycket innebär att en överlåtare av andelar i ett handelsbolag alltid beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet för köpeskillingen om den beräknats på grundval av handelsbolagets vinst eller omsättning eller dylikt avseende avyttringsåret.

3 §  Överlåtaren får - i stället för vad som anges i 2 § - som inkomst av aktiv näringsverksamhet ta upp inkomst från handelsbolaget som belöper på antingen tiden före överlåtelsen eller tiden före tillträdesdagen. Realisationsvinsten beräknas därefter enligt 28 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

[S2]Första stycket gäller inte om överlåtaren eller någon närstående till honom - direkt eller indirekt - varit verksam i handelsbolaget efter den sluttidpunkt för inkomstberäkningen som överlåtaren valt enligt första stycket första meningen. Första stycket gäller inte heller om handelsbolaget, direkt eller genom förmedling av annan juridisk person, äger en aktie som om den ägts direkt av den fysiska personen eller dödsboet hade utgjort en sådan kvalificerad aktie som avses i 3 § 12 a mom. lagen om statlig inkomstskatt. Med aktie likställs andel och andra sådana av företaget utgivna finansiella instrument som avses i 27 § 1 mom. den nämnda lagen.

[S3]Till grund för inkomstberäkningen enligt första stycket skall ligga ett särskilt bokslut. Bokslutet skall ha upprättats som om handelsbolagets beskattningsår avslutats vid den tidpunkt som överlåtaren valt enligt första stycket första meningen. Bokslutet och sådana uppgifter till ledning för taxering som avses i 2 kap. 19 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha godkänts skriftligen av förvärvaren. Lag (1995:1630).

4 §  Vid tillämpning av denna lag skall såsom närstående räknas de personer som anges i punkt 14 sista stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370). Vidare skall när överlåtelse sker från ett dödsbo delägare i dödsboet likställas med närstående.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas om andelen har överlåtits efter den 30 november 1992. 2 § andra stycket tillämpas även i fråga om överlåtelser som skett den 1 januari 1992--den 30 november 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:151, Bet. 1992/93:SkU17
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:1573) om ändring i lagen (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1995:1630) om ändring i lagen (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:135, Prop. 1995/96:109, Bet. 1995/96:SkU20
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1999:1057) om ändring i lagen (1992:1643) om särskilda regler för beskattning från handelsbolag i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas på överlåtelser efter den 20 september 1999.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:66, Prop. 1999/2000:6, Bet. 1999/2000:SkU7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-12-31

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.