RÅ 2008 not 117

Den som inte i egenskap av sökande varit behörig att överklaga beslutet rörande utlämnande av handlingarna / I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet förvarat forskningsmaterial ansågs rätt att ansöka om resning inte föreligga för

Not 117. Ansökan av C.G., K.L. och P.R. om resning i mål om utlämnande av handlingar. - L.E. och E.K begärde var för sig att få ta del av vissa handlingar i ett forskningsmaterial vid Göteborgs universitet. Universitetet avslog deras framställningar. L.E. och E.K. överklagade besluten hos Kammarrätten i Göteborg som den 6 februari 2003 (mål nr 5741-2002 och 6208-2002) förordnade att L.E. och E.K. skulle få ta del av de begärda handlingarna och att universitetet skulle fastställa de förbehåll som skulle gälla. Sedan universitetet beslutat om förbehållen överklagade L.E. och E.K. besluten. I domar den 11 augusti 2003 biföll Kammarrätten i Göteborg delvis överklagandena och upphävde vissa av förbehållen (mål nr 3395-2003 och 3396-2003). - C.G., K.L. och P.R. ansökte om resning i kammarrättens ovannämnda mål. -Regeringsrätten (2008-07-09, Jermsten, Ståhl, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) kan den som begärt att få ta del av en handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller annars förfoga över den. Annan än sökanden är inte behörig att överklaga beslut rörande utlämnande av allmän handling. C.G., K.L. och P.R. har inte något sådant av rättsordningen erkänt intresse i saken som ger dem rätt att ansöka om resning i målen (se RÅ 2003 ref. 18). Deras ansökningar ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna. (fd I 2008-06-25, M. Olsson)