RÅ 2008 not 143

Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / För bostadsbebyggelse nära område med hästhållning (avslag)

Not 143. Ansökan av Stockholms Travsällskap om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beslutade den 9 juni 2005 att anta detaljplan för del av kv. Erik m.m. i stadsdelen Bromsten. - Sedan beslutet överklagats av Stockholms Travsällskap, som är en ideell förening, beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län den 14 oktober 2005 att avslå överklagandet. - Stockholms Travsällskap överklagade länsstyrelsens beslut. Travsällskapet anförde bl.a. följande. Solvalla är av riksintresse för hästsporten i Sverige. Det är en anläggning som förändras med hästsportens utveckling. Den yta som Stockholms Travsällskap förfogar över är begränsad av vägar, järnväg och bebyggelse. Området naggas ständigt i dess kanter. Den aktuella detaljplanen är ett sådant exempel. Det finns råd och regler om avstånd mellan hästhållning och bostäder. Syftet med dessa är att undvika olägenheter och skapa en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. Det är inte i överensstämmelse med detta regelverk att tillåta ny bostadsbebyggelse så nära Solvalla. Dessutom framfördes kritik mot länsstyrelsens handläggning. -Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-03-30): Skälen för regeringens beslut. Regeringen finner att ärendet kan avgöras på befintligt underlag. - Regeringen finner mot bakgrund bl.a. av redan befintlig bostadsbebyggelse i området att de olägenheter som detaljplanen kan medföra för Stockholms Travsällskap och dess verksamhet inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad Stockholms Travsällskap framfört om befarade inskränkningar i sin verksamhet utgör vid en avvägning inte skäl till annat ställningstagande. Regeringen finner inte heller att vad Stockholms Travsällskap framfört om länsstyrelsens handläggning eller dess invändningar i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringens beslut. Regeringen avslår överklagandet. - Stockholms Travsällskap ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet. Sällskapet anförde bl.a. följande. Planområdet är beläget nära områden med hästhållning och detta medför risk för spridning av hästallergen till det planerade bostadsområdet. Hagar för hästar finns på föreningens fastighet. Avståndet mellan dessa hagar och den planerade bostadsbebyggelsen är ca 50 m. Genom att tillåta nya bostäder så nära Solvalla Travbana riskeras travbanans verksamhet om det i efterhand visar sig att den hästhållning som föreningen bedriver kan medföra risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Enligt Allergiutredningens betänkande (SOU 1989:76) Att förebygga allergi/överkänslighet och Boverkets allmänna råd 1995:5 Bättre plats för arbete bör skyddsavståndet för djurhållning i en befintlig anläggning i förhållande till nyetablering av bebyggelse uppgå till 500 m. Socialstyrelsen har rekommenderat ett minsta avstånd mellan hästhållning, däri inbegripet träningsområden och beteshagar, och bostäder om 200 m i ett meddelande från juni 2004. Kommunförbundet har å sin sida rekommenderat ett minsta avstånd mellan ridanläggning och bostadshus om 500 m och uttalat att avståndet inte bör understiga 200 m (faktabladet Ridanläggningar, 1994). Av dessa myndigheters råd och anvisningar kan utläsas att frågor om hälsa och säkerhet ska vara utredda och slutligt avgjorda i samband med planläggningen. Den föreliggande miljökonsekvensbeskrivningen har inte möjliggjort en samlad bedömning av den befintliga hästverksamhetens inverkan på den planerade nya bostadsbebyggelsen med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa m.m. Underlaget för beslutet om detaljplanen har därmed varit bristfälligt. Det är inte uppenbart att detta fel saknat betydelse för avgörandet. Beslutet i ärendet strider därför bl.a. mot 5 kap. 18 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) och ska således upphävas. - Regeringsrätten (2008-10-21, Nordborg, Hamberg, Fernlund, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut ska tillämpas i detta mål. - Enligt 1 § i 1988 års lag ska Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Målet gäller om beslutet att anta detaljplanen för del av kv. Erik m.m. i stadsdelen Bromsten i Stockholms kommun fattats på bristfälligt underlag och om de olägenheter som detaljplanen skulle kunna medföra för föreningen och dess verksamhet utgjort hinder för att anta planen eller bort utredas närmare. I planbeskrivningen för området har Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, såvitt gäller störningar från närliggande hästverksamhet, funnit att vad som kommer att vara kvar av sådan verksamhet utgörs av några hagar med enstaka hästar ca 150 m från den närmaste bebyggelsen. Vidare anges att den park, som kommer att anläggas mellan planområdet och hästhagarna, ytterligare minskar riskerna för eventuella luktstörningar. Regeringen har i det nu klandrade beslutet funnit att varken de olägenheter som detaljplanen kan medföra för föreningen och dess verksamhet eller befarade inskränkningar i verksamheten eller föreningens invändningar i övrigt utgjort skäl att upphäva planen. - Vad som förekommit i målet visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden av förevarande slag eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt föreningen har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd II 2008-09-17, Öjemark)