RÅ 2008 not 166

Person som sedan flera år arbetade veckovis i Sverige men hade bostad och familj i Finland ansågs vara skattskyldig till inkomstskatt i Sverige

Not 166. Överklagande av M.M. i mål ang. beskattning av inkomst hos utomlands bosatt person. - M.M. ansökte hos Skatteverket om att hans inkomst under år 2006 av en anställning som speditör hos ett svenskt aktiebolag skulle beskattas enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Skatteverket avslog M.M:s ansökan och förklarade att han skulle beskattas som en i Sverige obegränsat skattskyldig person enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Verket motiverade sitt beslut med att M.M:s vistelse i Sverige under det aktuella året varit stadigvarande. - M.M. överklagade Skatteverkets beslut och yrkade att han skulle beskattas enligt SINK. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Han är finsk medborgare och är bosatt i Finland. Hans vistelse i Finland avbryts bara för korta besök i Sverige. Han tillbringar mer än 200 dagar under året i Finland och mindre än 160 dagar i Sverige. Hans situation kan inte jämföras med situationen för personen i den s.k. Looman-domen (RÅ 1997 ref. 25). Han har under motsvarande period vistats i Sverige ungefär hälften så många dagar som personen i Looman-fallet. Den personen arbetade en normal arbetsvecka i Sverige och vistelsen avbröts endast under veckoslutet för besök till utlandet. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. -Länsrätten i Stockholms län (2007-01-25, ordf. Laestander): Domskäl.I 3 § SINK anges att skattskyldiga enligt SINK är fysiska personer som är bosatta utomlands och uppbär inkomst som är skattepliktig enligt denna lag. - I 2 § SINK stadgas att med uttrycket "bosatt utomlands" avses om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig. - Enligt 3 kap. 3 § IL är följande personer obegränsat skattskyldiga: 1. Den som är bosatt i Sverige. 2. Den som stadigvarande vistats i Sverige. 3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här. - I 3 kap. 8 § IL anges att den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och i utlandet. I 3 kap. 17 § IL stadgas bl.a. att person som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig. - Länsrätten gör följande bedömning. - Frågan i målet är om M.M. är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige. Avgörande för frågan är om han stadigvarande vistats i landet. - M.M. är finsk medborgare och har sin familj och sin permanenta bostad i Finland. Han är anställd av Tallink Sverige AB. Hans arbetspass i Sverige omfattar sju dagar åtföljda av ledighet på lika lång tid. Han avreser från Finland kvällen innan han ska börja sitt arbetspass och ankommer till Sverige morgonen därpå. Han avreser med båt från Sverige samma kväll som arbetspasset slutar och ankommer till Finland morgonen därpå. Av de uppgifter som M.M. har lämnat i sin ansökan om SINK och av Skatteverkets utredning framkommer att han tillbringar mellan 60 och 70 dagar per halvår i Sverige. - Länsrätten finner vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet att M.M. får anses vistas i Sverige i en sådan omfattning och med en sådan regelbundenhet att hans vistelse ska anses vara stadigvarande. M.M. är därför obegränsat skattskyldig och ska därmed inte beskattas enligt SINK. Överklagandet ska således avslås. - Domslut. Länsrätten avslår överklagandet. - M.M. vidhöll i överklagande sitt yrkande att han skulle beskattas enligt SINK och anförde bl.a. följande. Han vistas i Sverige ca fem månader (mindre än 160 dagar) och i Finland ca sju månader (mer än 200 dagar) varje år. Han vistas stadigvarande i Finland. Skatteverkets tolkning att han stadigvarande vistas i Sverige är felaktig. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Kammarrätten i Stockholm (2008-03-17, Wahling Bexhed, Dyrefors Grufman, Sjögren)avslog överklagandet med följande motivering. Vad M.M. har åberopat i kammarrätten och vad som i övrigt har framkommit i målet föranleder inte kammarrätten att göra någon annan bedömning än den som länsrätten har gjort. Överklagandet ska således avslås. - M.M. överklagade kammarrättens dom och yrkade att han skulle beskattas för sina inkomster i Sverige enligt SINK och anförde bl.a. följande. Han vistas sju månader per år i Finland där han har sin permanenta bostad och sin familj med minderåriga barn. Detta innebär att han vistas stadigvarande i Finland och inte i Sverige. Förhållandena är desamma som under de föregående sju åren, då han beskattades enligt SINK. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. M.M. arbetar med spedition på Tallink Sverige AB:s kontor på Gräddö i Norrtälje kommun. Han har sin familj och bostad i Åbo, Finland. Enligt vad som framkommit vistas M.M. normalt i Sverige sju dagar i följd varannan vecka. Vistelserna återkommer regelbundet på detta sätt under året på grund av inplaneringen av arbetspassen i den pågående anställningen. Avbrotten i Sverigevistelsen mellan arbetsveckorna är således också normalt sju dagar och är en naturlig följd av den koncentrerade arbetstiden. Sjudagarsledigheten tillbringas normalt i Finland. Dessa korta och återkommande utlandsvistelser kan inte anses dela upp vistelsen i ett stort antal fristående vistelser. De något längre vistelserna i Finland, vilka kan förekomma vid t.ex. större helger och semestrar, får anses som helt normala i en anställning. Dessa utlandsvistelser bör därför betraktas som tillfälliga avbrott som inte bryter den stadigvarande vistelsen i Sverige. M.M. har ordnat en enkel men fast bostad på arbetsorten i Sverige. Detta tillsammans med det förhållandet att samtliga arbetsveckor avser ett arbete för samma arbetsgivare förstärker Sverigevistelsens stadigvarande karaktär. Sammantaget torde det antal dagar som M.M. vistas i Sverige vara jämförbart med den skattskyldiges vistelsetid i Sverige i rättsfallet RÅ 1997 ref. 25. - Regeringsrätten (2008-12-01, Sandström, Hamberg, Fernlund, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Skattskyldiga enligt SINK är fysiska personer som är bosatta utomlands och som uppbär sådan inkomst som är skattepliktig enligt lagen (3 §). Som bosatta utomlands anses därvid sådana fysiska personer som enligt IL är begränsat skattskyldiga. Den som stadigvarande vistas här är enligt 3 kap. 3 § IL obegränsat skattskyldig. - Frågan i målet är om M.M. ska beskattas enligt reglerna i SINK för sina inkomster av anställning i Sverige under år 2006. Beskattning enligt SINK förutsätter att han inte anses ha vistats stadigvarande i Sverige. - Begreppet stadigvarande vistelse är inte definierat. Praxis kan väsentligen beskrivas enligt följande (jfr prop. 2004/05:19 s. 30). Som stadigvarande vistelse i Sverige räknas i princip en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer. För att stadigvarande vistelse ska anses föreligga krävs förutom att vistelsen är sammanhängande och uppgår till minst sex månader att den skattskyldige tillbringar sin dygnsvila i Sverige (RÅ 1981 Aa 4). Tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen saknar betydelse (RÅ 1997 ref. 25). En läkare som återkommande arbetat i Sverige i perioder om knappt sex månader, med regelmässiga avbrott om två till tre månader, har ansetts stadigvarande vistas i Sverige (RÅ 2008 ref. 16). - Av utredningen framgår att M.M. sedan år 1999 har en anställning i Sverige som speditör. Hans arbete är förlagt så att han regelmässigt arbetar sju dagar i följd i Sverige varefter följer sju arbetsfria dagar som han tillbringar i Finland. Även semesterledigheter och helger tillbringar M.M. i Finland. När han vistas i Sverige bor han i ett hyrt rum. Han har sin egentliga bostad i Finland och där bor även hans familj. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - M.M:s anställning hos den svenska arbetsgivaren har varat i flera år. Han har vistats i Sverige under en så lång tid, i en sådan omfattning och med en sådan regelbundenhet att vistelsen här får bedömas som stadigvarande. Det förhållandet att arbetstiden förlagts så att han haft arbetsuppehåll om sju dagar varannan vecka, då han kunnat resa till familjen i Finland, kan inte medföra en annan bedömning. M.M. är således för den i målet aktuella tidsperioden obegränsat skattskyldig enligt IL och ska inte beskattas enligt SINK. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2008-10-29, Malmgren)