RÅ 2008 not 25

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Skattetillägg avseende mervärdesskatt undanröjdes efter resning / Ersättning kunde inte beviljas för den skattskyldiges eget arbete / Delningsprincipen tillämpades inte vid viss försäljning till annat EG-land (resningsärende, bifall)

Not 25. Ansökan av Accel AB om resning i mål om skattetillägg. - Skatteverket höjde Accel AB:s utgående mervärdesskatt för redovisningsperioderna april och juni 2003 med vissa belopp samt påförde skattetillägg på höjningsbeloppen med 49 236 kr. Bolaget överklagade beslutet om skattetillägg, men Länsrätten i Vänersborg avslog överklagandet i dom den 12 maj 2005. Bolaget överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Göteborg, som i dom den 11 januari 2006 avslog överklagandet. Kammarrättens dom överklagades inte. - Bolaget ansökte om resning och yrkade att skattetilläggen skulle återbetalas. Bolaget yrkade även ersättning för sina kostnader med 24 000 kr avseende merarbete för bolagets ekonomiavdelning. Bolaget anförde bl.a. följande. Bolaget är underleverantör av solsensorer till bilindustrin. Vid varje ny order tas ett verktyg fram som är anpassat efter den enskilda kundens specifikationer och som uteslutande används för att producera de sensorer som säljs till just denna kund. Kostnaderna för verktygen kan faktureras separat eller ingå i priset för de levererade solsensorerna. Försäljningen av solsensorer sker uteslutande till kunder inom EU och faktureras därför utan mervärdesskatt. Mervärdesskatt och skattetillägg påfördes bolaget på grund av att skatt inte hade tagits ut på fyra fakturor som avsåg verktyg eftersom verktygen inte hade transporterats till annat EU-land. Vid kontakter med Skatteverket, efter det att kammarrättens dom vunnit laga kraft, har bolaget fått besked om att verktygsfakturering kan ses som en i förhållande till slutprodukten underordnad transaktion. Bolaget hänvisade till en dom från Kammarrätten i Göteborg rörande samma fråga. - I yttrande över bolagets ansökan anförde Skatteverket bl.a. följande. Mot bakgrund av den åberopade kammarrättsdomen anser Skatteverket att bolagets försäljning av verktyg får anses underordnad försäljningen av solsensorer, under förutsättning att verktygen uteslutande används för bolagets tillverkning av de aktuella sensorerna. Om förutsättningarna för undantag från skatteplikt i 3 kap. 30 a § mervärdesskattelagen (1994:200) är uppfyllda vid försäljningen av solsensorerna, är även försäljningen av de verktyg som används för att tillverka dessa undantagen från skatteplikt. Det innebär att det under dessa omständigheter saknas grund för att påföra skattetillägg vid den aktuella försäljningen av verktyg. -Regeringsrätten (2008-02-07, Heckscher, Stävberg, Kindlund, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skäl att ifrågasätta bolagets redogörelse för de faktiska omständigheterna har inte kommit fram. Mot bakgrund härav och då det av dessa omständigheter får anses framgå att bolagets aktuella omsättningar av verktyg varit sådana att de rätteligen skulle ha varit undantagna från skatteplikt, har förutsättningar för att påföra skattetillägg inte förelegat. Regeringsrätten finner därför att resning ska beviljas i målet och att de aktuella skattetilläggen ska undanröjas. - Bolaget har vunnit bifall till sin talan och är således i princip berättigat till ersättning för sina kostnader enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Enligt 4 § nämnda lag får ersättning dock inte beviljas för den skattskyldiges eget arbete. Bolagets yrkande avser ersättning för ekonomiavdelningens merarbete och kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och undanröjer underinstansernas beslut att påföra Accel AB skattetillägg avseende mervärdesskatt med 49 236 kr för redovisningsperioderna april och juni 2003. - Regeringsrätten avslår Accel AB:s yrkande om ersättning för kostnader. (fd I 2008-01-09, Wahren)