RÅ 2008 not 3

Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Förutsättningarna för enkelt planförfarande och beslut av byggnadsnämnd ansågs uppfyllda (avslag)

Not 3. Ansökan av M.A. och Ma.A. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Byggnadsnämnden i Danderyds kommun beslutade den 29 augusti 2006 att anta detaljplan för fastigheten Reidmar 4 i Djursholm. - Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Stockholms län i beslut den 5 januari 2007 överklagandena. - M.A. och Ma.A. överklagade länsstyrelsens beslut och anförde bl.a. följande. Byggnadsnämnden har begått ett formellt fel genom att tillämpa bestämmelserna om enkelt planförfarande. Den ändrade detaljplanen är av intresse för allmänheten, inte bara den allmänhet som trafikerar Vendestigen utan den bredare allmänhet som trafikerar den stora trafikleden till och från Djursholm, nämligen Vendevägen, där Vendestigen mynnar. Detaljplanen kommer att generera väsentligt fler trafikrörelser än tidigare och medföra stora risker för kollisioner i korsningen Vendestigen/Vendevägen. Allmänheten - trafikanterna - bör beredas tillfälle att i ett ordinärt planförfarande framföra sina synpunkter på trafiksäkerhetsfrågan. Beslutet om detaljplan är även felaktigt eftersom det strider mot såväl allmänna som klagandenas enskilda intressen. Det allmänna intresset som främst avses är behovet av skydd mot trafikolyckor. Länsstyrelsen har inte på sätt som föreskrivs i 12 kap. 1 § 4 plan- och bygglagen (1987:10), PBL, i erforderlig mån beaktat behovet av skydd mot olyckshändelser. Vendestigen kommer efter genomförandet av detaljplanen, såväl under som efter byggnadstiden, att i vart fall vissa vardagar belastas med minst 100 bilrörelser. Detta kommer att påverka deras närmiljö negativt. Sikten i korsningen Vendestigen/Vendevägen är begränsad och många olyckor har under åren inträffat i det berörda området. Olycksrisken kommer att öka genom den ökande trafiken till och från Vendestigen. -Regeringen (Miljödepartementet, 2007-09-06) avslog överklagandena med följande motivering. Regeringen finner, bl.a. mot bakgrund av att detaljplanen innebär en begränsad förändring inom kvartersmark, att tillämpningen av reglerna om enkelt planförfarande kan godtas. Vidare finner regeringen att de underlag som utarbetats under planprocessen är tillräckliga för bedömningen av konsekvenserna av detaljplanens genomförande för omgivningen. Regeringen finner inte att det framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens planbeslut inte tillkommit i laga ordning. - Vid ärendets prövning i övrigt finner regeringen att de olägenheter i form av bl.a. påverkad närmiljö som detaljplanen kan medföra för bl.a. M.A. och Ma.A. inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad de framfört om trafikförhållandena i området utgör inte skäl för att regeringen med anledning av deras överklaganden ska upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att vad de framfört om länsstyrelsens bedömningar eller deras invändningar i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - M.A. och Ma.A. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas. Till stöd för sin talan anförde de bl.a. följande. Kommunen har tillämpat s.k. enkelt planförfarande enligt 5 kap. 28 § PBL. Sådant förfarande får tillämpas endast under vissa i lagen angivna förutsättningar, bl.a. att förslaget till detaljplan saknar intresse för allmänheten. Ett plangenomförande kommer att medföra väsentligt ändrade trafikförhållanden på Vendestigen och på Vendevägen, som är den stora trafikleden till Djursholm. Den ändrade detaljplanen innefattar åtgärder som inte är av rutinkaraktär eller av ringa intresse från allmän synpunkt. Ändringen är av intresse för en bredare allmänhet i kommunen (jfr RÅ 1991 ref. 93) och det har därför inte förelegat förutsättningar för att tillämpa ett enkelt planförfarande. - Regeringsrätten (2008-01-03, Nord, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Av 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut framgår att en enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om det strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. - Enligt 5 kap. 28 § första stycket PBL får enkelt planförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 4 kap. 9 § PBL. I 5 kap. 29 § PBL sägs att fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. - Av förarbetena till 5 kap. 28 § första stycket och 29 § PBL framgår bl.a. följande. Kravet på att planförslaget ska ha begränsad betydelse innebär att ett beslut att anta sådana detaljplaner - och framför allt ändringar av planer - som är av rutinkaraktär eller av ringa intresse från allmän synpunkt bör kunna beslutas genom enkelt planförfarande. Däremot bör fullmäktige anta detaljplaner för större områden, planer som reglerar många motstridiga intressen, särskilt känsliga miljöer eller som är av principiellt intresse. I fråga om kravet att planförslaget ska sakna intresse för allmänheten sägs att alla detaljplaner naturligtvis kan sägas ha ett visst intresse, åtminstone för en mindre grupp medborgare. Det aktuella kravet tar emellertid sikte på en bredare allmänhet, dvs. planförslaget får inte ha ett mer allmänt intresse i kommunen. (Prop. 1985/86:1 s. 622 ff.) - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som M.A. och Ma.A. har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd II 2007-12-12, Öjemark)