RÅ 2008 not 31

Medel i finsk personalfond som under viss tid och efter anmälan kunde lyftas av den anställde ansågs disponibla för denne (förhandsbesked)

Not 31. Överklagande av Skatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde A bl.a. följande. X Oyj, ett finskt bolag noterat på Helsingforsbörsen, överväger att låta de anställda i fem svenska bolag inom X-koncernen omfattas av koncernens vinstdelningssystem. Då jag är anställd i Y AB är tanken att jag kan komma att omfattas av vinstdelningssystemet. Totalt kan cirka 150 anställda i Sverige komma att omfattas av vinstpremiesystemet. - Vinstpremiesystemet fungerar på så sätt att de anställda, genom sina personalorganisationer, bildar en personalfond vars ändamål är att förvalta de vinstpremieandelar som bolag inom koncernen överlämnar. Det diskuteras om Y AB eller något finskt bolag ska överlämna vinstandelar till personalfonden för min räkning. Medlemmar i personalfonden svarar inte personligen för fondens förpliktelser. Varje medlem har sin personliga fondandel som inte kan överlåtas eller pantsättas. - A ställde bl.a. följande frågor. 1. Kommer jag att tjänstebeskattas för min andel av fondens löpande inkomster och kapitalvinster under de år medlen är bundna i fonden, dvs. de fem första åren? - 2. Blir jag tjänstebeskattad för min andel av fonden efter de fem första åren i takt med att medlen förs över från den bundna till den disponibla delen, oavsett om medlen rent faktiskt betalas ut till mig eller inte? - 3. Gör det någon skillnad ur beskattningssynpunkt för mig om det är de svenska eller finska bolagen som gör inbetalningar till personalfonden? -Skatterättsnämnden (2007-05-29, André, ordf., Wingren, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell) lämnade följande Förhandsbesked. - Frågorna 1, 2 och 3. - A ska inte förmånsbeskattas i inkomstslaget tjänst så länge avsatta medel kvarstår i personalfonden. Svaret på frågorna påverkas inte av om det är det svenska eller finska bolaget som gör avsättningarna. - Motivering (avser samtliga frågor). - Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. A är anställd i Y AB som är ett dotterbolag till det finska bolaget X Oyj. Hon kommer i sin anställning att omfattas av koncernens vinstpremiesystem. Avsatta medel placeras i en av personalorganisationerna bildad personalfond enligt den finska personalfondslagen 15.9.1989/814. Personalfonden kan förvärva rättigheter och skyldigheter. Värdet av en personalfonds tillgångar och av varje medlems fondandel ska enligt 21 § personalfondslagen bestämmas på dagen för fondens bokslut (värdebestämningsdagen). En fondandel består av en bunden och en disponibel del i form av aktier eller kontanter. Först sedan fem år förflutit från det att en anställd blir medlem i en personalfond kan enligt 24 § andra stycket personalfondslagen årligen högst 15 procent av kapitalet föras över från den bundna till den disponibla delen. I fondens stadgar finns en bestämmelse om att en anställd som önskar utnyttja sin rätt att lyfta disponibel fondandel ska anmäla detta till fondens styrelse skriftligen senast fyra månader efter fondens bokslutsdag. Om något meddelande inte lämnas inom den föreskrivna tiden kan utbetalning påkallas först följande år. - Enligt 10 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska tjänsteinkomster tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del. - Nämnden finner att om A inte utnyttjar sin rätt att begära utbetalning från personalfonden utan låter medlen stå kvar i fonden, så ska fondmedlen inte anses tillgängliga för lyftning i den mening som avses i 10 kap. 8 § IL. - A ska inte beskattas för fondens löpande inkomster och kapitalvinster. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att A ska beskattas i inkomstslaget tjänst i takt med att medlen förs över från den bundna till den disponibla delen oavsett om medlen rent faktiskt betalas ut eller inte. Verket yrkade vidare att Regeringsrätten skulle fastställa att det inte har någon betydelse om det är det svenska eller finska bolaget som gjorde avsättningarna. Verket anförde bl.a. följande. Enligt 10 kap. 8 § IL ska inkomsterna tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del. Av Regeringsrättens praxis framgår att om en anställd - innan lönemedel är tillgängliga för lyftning eller disponibla för den anställde - avtalar med arbetsgivaren om att utbetalning ska ske vid ett senare tillfälle, t.ex. som pension eller som ersättning vid kompetensutveckling, uppskjuts beskattningstidpunkten till dess medlen är tillgängliga för lyftning alternativt disponibla för den anställde (se bl.a. RÅ 2000 ref. 4, RÅ 2002 ref. 83 och RÅ 2006 ref. 60). - Av 8 § i stadgarna för personalfonden framgår att, sedan fem år förflutit från det att en anställd blev medlem i fonden, varje år högst 15 procent av kapitalet överförs från den bundna delen till den disponibla. Disponibla medel ska betalas ut till en medlem om medlemmen senast fyra månader efter dagen för fondens bokslut (värdebestämningsdagen), efter att ha fått utredningen gällande fondandelen, har anmält till fondens styrelse att han eller hon vill utöva sin uttagsrätt. Medlen blir således disponibla när de överförs från den bundna delen till den disponibla. Det faktum att A måste begära utbetalning och att det kan ta viss tid att ordna utbetalningarna rent administrativt saknar betydelse. Av stadgarna följer vidare att om medlemmen så önskar kan utbetalningen göras med aktier i det finska moderbolaget. Detta är emellertid något A måste välja att begära och det sker efter det att medlen blivit disponibla. - A kan ta ut medel ur den disponibla delen efter eget skön när hon vill under fyra månader efter värdebestämningsdagen. Hon har inte före denna dag träffat något avtal med arbetsgivaren om att medlen ska vara fortsatt bundna i fonden. De medel som överförs från den bundna delen till den disponibla ska därför beskattas per den dag de är tillgängliga för lyftning. - A bestred bifall till överklagandet. Hon anförde bl.a. följande. Hon har inte rätt att lyfta några medel förrän hon har uppfyllt vad som krävs enligt den finska civilrättsliga lagstiftningen och personalfondens stadgar. Om hon inte skriftligen meddelar fonden att hon vill ha den disponibla delen utbetald får någon utbetalning inte ske förrän motsvarande procedur äger rum påföljande år. Någon möjlighet att ångra sig efter fyramånadersperiodens utgång finns inte. Även om medlen etiketterats som disponibla är de således både i praktik och i teori helt låsta hos fonden om hon inte aktivt skriftligen begär utbetalning senast vid fyramånadersperiodens utgång. Gör hon inte det så har hon enligt tillämplig lag inte någon rätt att få några medel utbetalda till sig. Hon har därför svårt att förstå att medlen ska kunna anses som disponibla för henne före den faktiska utbetalningstidpunkten. - Regeringsrätten (2008-02-13, Eliason, Kindlund, Lundin, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna framgår att en personalfond av här aktuellt slag är en fond som ägs och förvaltas av personalen vid företaget. En andel i personalfonden består av en bunden och en disponibel del. Sedan fem år förflutit från det att en anställd blir medlem i fonden kan årligen högst 15 procent av fondens kapital föras över från den bundna till den disponibla delen. I fondens stadgar finns en bestämmelse om att en anställd som önskar utnyttja sin rätt att lyfta disponibel fondandel ska anmäla detta till fondens styrelse skriftligen senast fyra månader efter fondens bokslutsdag. Om så inte sker kan utbetalning påkallas först följande år. - A har således under en period av fyra månader från fondens bokslutsdag en faktisk möjlighet att förfoga över de medel som förts över till den disponibla delen av fonden. Detta belopp får därigenom anses vara tillgängligt för lyftning för henne och därmed disponibelt i den mening som avses i 10 kap. 8 § IL och ska således tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst. Svaret på frågan påverkas enligt Regeringsrättens mening inte av om det är det svenska eller finska bolaget som gör avsättningarna. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, att beskattning ska ske i inkomstslaget tjänst för de medel som förs över från den bundna till den disponibla delen av personalfonden. Svaret på frågan påverkas inte av om det är det svenska eller finska bolaget som gör avsättningarna. (fd 2007-12-12, Malmgren)