RÅ 2008 not 34

Påstående om att bevisvärderingen i mål om inkomstskatt stred mot de s.k. tilltrosparagraferna i rättegångsbalken och artikel 6 i Europakonventionen (avslag)

Not 34. Ansökan av U.B. om resning i mål ang. inkomstskatt m.m. - Skattemyndigheten i Norrbottens län beslutade den 12 februari 1999 att vid 1998 års taxering höja U.B:s inkomst av tjänst med 667 000 kr och påföra honom skattetillägg. Länsrätten i Norrbottens län upphävde i dom den 19 december 2002 skattemyndighetens beslut efter att ha hållit muntlig förhandling med vittnesförhör. Sedan Skatteverket överklagat länsrättens avgörande beslutade Kammarrätten i Sundsvall i dom den 30 december 2004 - utan att hålla muntlig förhandling - att U:B:s inkomst av tjänst skulle höjas med 500 000 kr och att han skulle påföras skattetillägg. U.B. överklagade till Regeringsrätten och gjorde gällande att kammarrättens bevisvärdering stred mot de s.k. tilltrosbestämmelserna i rättegångsbalken och artikel 6 i Europakonventionen. Regeringsrätten beslutade den 4 juli 2005 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 1575-05). - U.B. ansökte om resning och åberopade i huvudsak samma skäl för sin ansökan som i överklagandet av kammarrättens dom. -Regeringsrätten (2008-02-26, Heckscher, Stävberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Regeringsrätten har i RÅ 2006 ref. 82 funnit att de s.k. tilltrosparagraferna i rättegångsbalken inte är analogt tillämpliga i förvaltningsprocessen. Regeringsrätten finner att det inte har kommit fram något sådant förhållande som är skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2008-02-06, H. Dunnington)