RÅ 2008 not 5

Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / För uppförande av avfallsförbränningsanläggning (avslag)

Not 5. Ansökan av Å.O., D.F. och T.Ö. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Den 27 september 2006 antog kommunfullmäktige i Eda kommun ett förslag till detaljplan för del av Bruket 2 i Åmotfors. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en avfallsförbränningsanläggning vid pappersbruket i Åmotfors. Anläggningen ska trygga brukets energibehov samt kunna utgöra energikälla till ett framtida fjärrvärmenät i Åmotfors. - Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Värmlands län i beslut den 21 december 2006 överklagandet. - Å.O., D.F., T.Ö. och M.B. överklagade länsstyrelsens beslut. -Regeringen (Miljödepartementet, 2007-07-05) avslog överklagandena med följande motivering. Regeringen har i detta ärende att pröva den nu antagna detaljplanen mot bakgrund av bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. PBL att inte pröva kommunens antagandebeslut kan inte överklagas. Regeringen prövar därmed endast länsstyrelsens beslut den 21 december 2006. Vid denna prövning har regeringen enligt 13 kap. 8 § PBL att antingen fastställa eller upphäva planbeslutet i dess helhet. Därvid kan konstateras att en överprövande myndighet inte kan pröva annan planutformning än den som kommunen antagit. Frågor som rör val av transportmedel prövas inte i ett planärende. Frågor som rör behov av undersökning av förorenad mark utanför planområdet prövas inte heller i detta ärende. - Regeringen finner att miljökonsekvensbeskrivningen och övrigt underlag som utarbetats i samband med detaljplanearbetet är tillräckligt för bedömningen av konsekvenserna av detaljplanens genomförande för omgivningen. Regeringen finner inte att det framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens beslut att anta detaljplanen inte tillkommit i laga ordning. Vad klagandena framfört om att det finns ett stort motstånd mot detaljplanen utgör inte skäl till annat ställningstagande. - Av handlingarna framgår att den nu aktuella detaljplanen omfattar ett redan etablerat industriområde. Syftet med detaljplanen är att på del av fastigheten Bruket 2 möjliggöra byggandet av en avfallsförbränningsanläggning, vars huvudsakliga ändamål är produktion av energi med flera typer av bränsle. Länsstyrelsen i Värmlands län lämnade den 18 oktober 2006 tillstånd enligt miljöbalken att på fastigheten uppföra och driva en avfallsförbränningsanläggning. Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, ändrade genom dom den 3 april 2007 länsstyrelsens beslut på så sätt att tillståndet upphävdes i viss del samt att tillståndet kompletterades med ett delegationsförordnande för tillsynsmyndigheten att föreskriva de villkor som erfordras avseende lukt för omgivningen till följd av verksamheten. Av tillståndsbeslutet framgår bl.a. att särskilda villkor har föreskrivits avseende bl.a. utsläpp, buller samt förvaring av kemiska produkter och farligt avfall. I planbestämmelserna till den nu överklagade detaljplanen har också bestämmelser införts som anger att industribullernivån inte får överskrida maxnivån 55 dBA vid plangräns samt att bränslehantering ska ske i slutet system med kontrollerade luftflöden för minimerade utsläpp av luktförorenad luft till omgivningen. Av miljötillståndet framgår vidare bl.a. att bullernivåerna har fastställts i enlighet med de riktlinjer som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd för externt industribuller (SNV RR 1978:5) och att avfallsförbränningsanläggningen kommer att byggas i enlighet med de krav som ställs i Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning (NFS 2002:28). Regeringen konstaterar vidare att miljödomstolens dom vunnit laga kraft eftersom Miljööverdomstolen den 5 juni 2007 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. - Regeringen finner mot bakgrund av bl.a. de i detaljplanen införda bestämmelserna om störningsskydd och de villkor som är ställda i miljötillståndet att de olägenheter som detaljplanens genomförande kan medföra för klagandena inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena framfört om valt läge för avfallsförbränningsanläggningen eller om trafikförhållandena i området utgör inte skäl för att regeringen med anledning av deras överklaganden ska upphäva planbeslutet. Vad klagandena framfört i övrigt utgör inte heller skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - Regeringen erinrar om att det ankommer på berörda tillsynsmyndigheter att utöva tillsyn över att verksamhet inom området inte innebär sådana störningar för omgivningen som inte kan godtas. - Å.O, D.F. och T.Ö. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas. De framställde vidare yrkanden med anledning av Länsstyrelsens i Värmlands län beslut den 18 oktober 2006 om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av den aktuella avfallsförbränningsanläggningen. Till stöd för sin talan anförde de bl.a. följande. Miljökonsekvensbeskrivningen är ofullständig. Verksamhetsutövaren är skyldig att redogöra för alternativa utformningar av verksamheten. Endast ett nollalternativ har utretts, dvs. fortsatt energiförsörjning genom eldningsolja och el. Det saknas en ordentlig utredning av miljömässigt bättre alternativ, t.ex. en anläggning för eldning med biobränsle. De ifrågasätter också om jäv förekommit i ärendet. - Regeringsrätten (2008-01-04, Billum, Wennerström, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten kan i detta mål endast pröva regeringens beslut avseende detaljplan för del av Bruket 2, Åmotfors, Eda kommun. Regeringsrätten kan inte ta ställning till sökandenas yrkanden avseende Länsstyrelsens i Värmlands län beslut om tillstånd enligt miljöbalken. Dessa yrkanden ska därför avvisas. - Enligt 1 § lagen (2006:204) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Av utredningen framgår inte att det förelegat jäv vid kommunens behandling av ärendet eller att miljökonsekvensbeskrivningen inte skulle kunna godtas. - I målet har vidare inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som de sökande har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avvisar Å.O:s, D.F:s och T.Ö:s yrkanden avseende Länsstyrelsens i Värmlands län beslut den 18 oktober 2006 om tillstånd enligt miljöbalken. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd II 2007-12-12, Ritseson)