RÅ 2008 not 50

När kammarrätten endast tagit del av innehållet i en allmän handling som begärts utlämnad endast genom den information om innehållet som man fått från berörd myndighet ansågs målet inte ha blivit utrett så som dess beskaffenhet krävde / När kammarrätten tagit del av innehållet i en allmän handling som begärts utlämnad endast genom den information om innehållet som man fått från berörd myndighet ansågs målet inte ha blivit utrett så som dess beskaffenhet krävde (återförvisning)

Not 50. Överklagande av V.J. i mål ang. rätt att ta del av allmän handling. - V.J. begärde hos Säkerhetspolisen med en begäran att få en kopia av en CD-skiva som förekommer i ärendet K 002-03 rörande A.A. -Säkerhetspolisen (2007-04-10) avslog begäran och anförde som skäl för sitt beslut följande. Enligt 5 kap 1 § andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess för uppgift som hänför sig till sådan underrättelseverksamhet som avses i 3 § polisdatalagen eller som i annat fall hänför sig till Säkerhetspolisens verksamhet att förebygga eller avslöja brott mot rikets säkerhet eller förebygga terrorism, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas. Detta innebär att utgångspunkten är att sekretess är huvudregel. - Säkerhetspolisen gör följande bedömning. - Säkerhetspolisen gör den bedömningen att den CD-skivan omfattas i sin helhet av sekretess enligt 5 kap 1 § 2 stycket sekretesslagen. - V.J. överklagade och yrkade att uppgifterna på CD-skivan skulle lämnas ut till honom. Som skäl anförde han i huvudsak följande. A.A. var misstänkt för "stämpling till terroristbrott" men brott kunde inte styrkas och utredningen lades ned. I en skrivelse från Säkerhetspolisen sägs att myndigheten endast har en kopia av originalhandlingen och att handlingen ingick i ett hävt beslag. Eftersom originalhandlingen (CD-skivan) har återlämnats till en privatperson kan den knappast vara hemlig och bör kunna lämnas ut i enlighet med bestämmelserna i 2 kap.tryckfrihetsförordningen. - Kammarrätten hade i säkerhetspolisens lokaler fått information om innehållet på den ifrågavarande CD-skivan. - Kammarrätten i Stockholm (2007-06-15, Trädgård, Ekroth, referent, och Hedin) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt avgörande följande. I likhet med säkerhetspolisen gör kammarrätten bedömningen att uppgifterna på CD-skivan omfattas av sekretess enligt den av säkerhetspolisen angivna bestämmelsen. Uppgifterna kan därför inte lämnat ut till V.J. Kammarrättens dom överklagades av V.J. som yrkade att den aktuella CD-skivan skulle lämnas ut till honom. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Kammarrätten har inte getts möjlighet att gå igenom den handling som begärts utlämnad utan endast fått berättat för sig vad handlingen innehåller. All information på CD-skivan kan knappast vara hemlig. Handlingen har redan lämnats ut till en privatperson. - Regeringsrätten (2008-03-12, Nordborg, Stävberg, Lundin, Fernlund, Jermsten) yrkade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 8 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att rätten ska tillse att ett mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. - Målet i kammarrätten gällde huruvida innehållet i en allmän handling hos Säkerhetspolisen i form av en CD-skiva kunde lämnas ut till V.J. Kammarrätten har härvid haft att pröva om sekretess gällde för uppgifterna på skivan. För att kunna göra en självständig bedömning av detta har kammarrätten haft att skaffa sig egen kunskap om skivans innehåll. Det kan då inte anses tillräckligt att få information om innehållet av den berörda myndigheten. - Målet har inte utretts av kammarrätten så som dess beskaffenhet kräver. Den överklagade domen bör därför undanröjas och målet visas åter till kammarrätten för ny handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer den överklagade domen och visar målet åter till Kammarrätten i Stockholm för ny handläggning. (fd I 2008-02-20, C. Mattsson)