RÅ 2009 not 104

Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut / Beslut att anta detaljplan för att anpassa markanvändningen till dagens verksamhet och säkerställa parkeringsmöjligheter (fråga bl.a. .om den antagna planen överensstämde med utställningshandlingen samt plan- och genomförandebeskrivningarna, avslag)

Härefter

Not 104. Ansökan av A.L. med flera om rättsprövning av ett beslut om detaljplan. - Kommunstyrelsens i Värmdö kommun tekniska utskott beslutade den 17 november 2003 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Mörtnäs 1:203 m.fl. i kommunen. Härefter beslutade kommunfullmäktige i Värmdö kommun den 17 december 2003 att anta detaljplan för Mörtnäs 1:203 m.fl. i kommunen. Besluten överklagades av A.L. med flera. - Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade i beslut den 13 april 2004 att lämna överklagandet av tekniska utskottets beslut utan åtgärd samt i ett annat beslut samma dag avslå överklagandena av kommunfullmäktiges beslut. - Länsstyrelsens båda beslut överklagades av A.L. med flera. De yrkade i första hand att kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen skulle upphävas och i andra hand att detaljplaneärendet skulle återförvisas till länsstyrelsen för ny behandling.Regeringen (2005-11-24, Miljö- och samhällsdepartementet)beslöt att inte ta upp överklagandena från två av de klagande vad det avsåg Kommunalstyrelsens i Värmdö kommun tekniska utskotts beslut den 17 november 2003 till prövning samt avslog överklagandena i övrigt. - A.L. med flera ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. - Av handlingarna i målet framgick bl.a. följande. Planen syftar till att anpassa markanvändningen till dagens verksamhet samt till att säkerställa parkeringsmöjligheter för fastigheten Mörtnäs 1:203. I utställningshandlingarna angavs i förslaget till planbestämmelser under rubriken Huvudmannaskap: ”Värmdö kommun är inte huvudman för allmän plats. Kommunen ansvarar för drift- och underhåll av vatten- och avloppsledningar i området.” Samma rubrik och samma text återfinns i planbestämmelserna i antagandehandlingen. Över den första raden i texten finns dock ett tunt streck. Ytterligare ett sådant streck finns över en annan textrad. - Sökandena yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut. Till stöd för sin talan anförde de i Regeringsrätten bl.a. följande. De är delägare i gemensamhetsanläggningen Mörtnäs ga:2 som sedan 1952 haft huvudmannaskapet för väghållningen i området. - I genomförandebeskrivningen redovisas med all önskvärd tydlighet att Mörtnäs vägförening ansvarar för vägar och allmänna platser i planområdet. I planbeskrivningen understryks att Mörtnäs vägförening är huvudman för samtliga vägar i området och att den enligt detaljplaneförslaget ska vara det även i fortsättningen. Vid utställningen har i planbestämmelserna endast redovisats: ”Värmdö kommun är inte huvudman för allmän plats”. I den antagna detaljplanen är uppgifterna i planbestämmelserna om bl.a. huvudmannaskapet för allmän plats överstrukna. Den antagna planen stämmer därför inte överens med vare sig utställningshandlingen eller plan- och genomförandebeskrivningarna. Planen har således väsentligen ändrats efter utställningen, vilket strider mot 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Planbestämmelserna anger inte heller vem som har huvudmannaskapet för den aktuella vägsträckan, vilket strider mot de obligatoriska detaljplanekraven. Vägsträckan som sammanbinder fastigheterna Mörtnäs 1:203 och 1:581 har angetts och antagits både som ”Lokalgata” och som ”ga:2”. Benämningarna har olika rättslig innebörd som i sig strider mot varandra när de reglerar samma planområde. Detta strider mot tydlighetskraven i PBL. - Kommunfullmäktiges beslut strider mot 5 kap. 3, 4, 9, 10 och 27 §§ samt 6 kap. 26 och 27 §§ PBL. - Regeringsrätten har ombett Värmdö kommun att yttra sig i målet och därvid redogöra för vad som enligt dess mening är den rätta lydelsen av planbestämmelserna såvitt avser huvudmannaskapet för allmän plats. Kommunen har därvid anfört följande. - Värmdö kommun konstaterar att det på originalkartan finns ränder. De oavsiktliga ränderna återfinns dels i texten under rubriken ”Planbestämmelser”, dels i texten under rubriken ”Huvudmannaskap”. - - - - Värmdö kommun anser således att enskilt huvudmannaskap gäller i aktuell plan. Till stöd för detta finns genomförandebeskrivningen som tillhör planen och där det framgår att huvudmannaskapet är enskilt. Planen har alltså inte ändrats avseende huvudmannaskap efter utställning. - Värmdö kommun beklagar att den felaktighet som uppstått (i samband med kopiering?) inte upptäckts tidigare. - De sökande hade, sedan de tagit del av kommunens yttrande, vidhållit sin talan och invänt bl.a. följande. Det är ostridigt i målet att planbestämmelsens lydelse ”Värmdö kommun är inte huvudman för allmän plats” har strukits över i den antagna detaljplanen. Sålunda har Värmdö kommun antagit en detaljplan som väsentligen ändrat planstatusen efter utställningen då utställningsförslaget anger enskilt huvudmannaskap. Värmdö kommun ska betraktas som huvudman för de allmänna platserna i detaljplanen. Det innebär att planen väsentligt ändrats efter utställningen. - Regeringsrätten höll den 20 maj 2009 muntlig förhandling i målet. - Regeringsrätten (2009-06-11, Heckscher, Nordborg, Eliason, Nord, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut ska tillämpas i detta mål. - Enligt 1 § i 1988 års lag ska Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Av 5 kap. 4 § PBL framgår att det i detaljplanen ska anges om kommunen inte ska vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. - Enligt 5 kap. 9 § tredje stycket PBL ska planhandlingarna, dvs. plankartan och planbestämmelserna, utformas så att det tydligt framgår hur planen reglerar miljön. - Av 5 kap. 27 § tredje stycket PBL framgår att, om ett förslag om detaljplan ändras väsentligt efter utställningen, ny utställning ska ske. - Regeringsrätten finner ingen anledning att ifrågasätta vad kommunen uppgivit om att de angivna strecken över två rader av texten i planbestämmelserna beror på ett rent misstag. Om texten skulle läsas på det sättet att de två raderna ska anses strukna, blir den obegriplig eftersom det bl.a. innebär att delar av meningar utgår. Planbestämmelserna anger således att Värmdö kommun inte är huvudman för allmän plats och är i denna del likalydande med dem i utställningshandlingarna. Någon skyldighet att i detaljplanen ange vem som i stället för kommunen ska vara huvudman följer inte av PBL. - De av sökandena åberopade omständigheterna i övrigt visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte heller i övrigt anses strida mot någon rättsregel på det sätt som de sökande har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2009-05-20, Mattsson)