RÅ 2009 not 11

Beslut ansågs avse prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter då beslutet inneburit att yrkande om upphävande av länsstyrelses avvisningsbeslut avslagits

Not 11. Ansökan av Statoil Detaljhandel AB om rättsprövning av beslut att avslå överklagande av ett avvisningsbeslut. - Länsstyrelsen i Skåne län beslutade den 5 februari 2004 att fastställa skyddsområde samt skyddsföreskrifter för Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt i Ramlösa, Helsingborgs kommun. - Statoil Detaljhandel AB överklagade beslutet. -Länsstyrelsen i Skåne län (2006-07-07) avvisade överklagandet såsom för sent inkommet. - Bolaget överklagade avvisningsbeslutet och yrkade att det skulle upphävas. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-09-14) avslog överklagandet. - Bolaget ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens och länsstyrelsens beslut. Bolaget anförde bl.a. följande. Bolaget äger fastigheten Runstenen 1 i Helsingborgs kommun. Fastigheten ligger inom det område som av länsstyrelsen förklarats som vattenskyddsområde. Något samråd med bolaget har inte skett i ärendet om vattenskyddsområde för Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt. Beslutet om att förklara området som vattenskyddsområde har inte heller kungjorts på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet utan enligt 16 § delgivningslagen (1970:428). Bolaget har inte heller i sin egenskap av markägare fått sig tillsänt länsstyrelsens beslut enligt 31 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. De allvarliga formella bristerna utgör grund för upphävande av beslutet. - Regeringsrätten (2009-02-09, Billum, Nordborg, Eliason, Jermsten):Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Regeringens beslut den 14 september 2006 innebar inte någon sakprövning av länsstyrelsens beslut angående vattenskyddsområde utan endast en prövning av om det var rätt av länsstyrelsen att avvisa bolagets överklagande som för sent inkommet. Regeringens beslut att avslå yrkandet om upphävande av länsstyrelsens avvisningsbeslut innebar således inte någon prövning av bolagets civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6 i Europakonventionen. Beslutet kan därför inte bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2009-01-22, Öjemark)