RÅ 2009 not 125

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / I mål om mervärdesskatt och skattetillägg (aktiebolag) / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Bolag som upplösts eller konkurs ansågs sakna partshabilitet / Bolag som saknade partshabilitet i mål om mervärdesskatt och skattetillägg

Not 125. Överklagande av Nemesis Teknik & Juridik AB av en dom i mål ang. mervärdesskatt. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 23 november 2007 i mål nr 7693-06 rörande Nemesis Teknik & Juridik AB ang. mervärdesskatt för redovisningsperioderna januari 2003 - juni 2004 samt skattetillägg m.m. - Bolaget överklagade domen och yrkade i första hand att avdrag skulle medges för ingående mervärdesskatt med 1 175 000 kr och i andra hand att målet skulle visas åter till kammarrätten för ny behandling. Bolaget yrkade även ränta och ersättning för rättegångskostnader och yrkade också att det skulle medges anstånd för att kunna ge in yttrande när åklagaren lagt fram sitt yrkande. -Regeringsrätten (2009-08-26, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Nemesis Teknik & Juridik AB har tidigare medgetts anstånd och därefter förelagts att slutföra sin talan senast den 27 mars 2009. Regeringsrätten finner inte skäl att medge ytterligare anstånd. - Av 25 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att om ett bolag är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott är bolaget upplöst när konkursen avslutas. Konkursen i Nemesis Teknik & Juridik AB har avslutats utan överskott. Bolaget är därmed upplöst. - Som huvudregel gäller att ett på detta sätt upplöst bolag saknar rättslig handlingsförmåga och därmed partshabilitet, dvs. förmåga att uppträda som part i rättegång (se NJA 1979 s 700). Från denna huvudregel har i rättspraxis gjorts vissa undantag (se bl.a. RÅ 1996 not. 192 och RÅ 2003 ref. 53). Det har inte kommit fram någon omständighet som innebär att undantag från huvudregeln ska göras i detta fall. Överklagandet ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår Nemesis Teknik & Juridik AB:s yrkande om ytterligare anstånd. - Regeringsrätten avvisar överklagandet. - Regeringsrätten avslår Nemesis Teknik & Juridik AB:s yrkande om ersättning för kostnader i Regeringsrätten enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. (fd II 2009-08-26, Hanson)