RÅ 2009 not 131

Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut i utlämnandefrågan / Handlingar i en upphandling som genomförts av AB Svensk Bilprovning ansågs vara allmänna eftersom de hörde till bolagets verksamhet avseende fordonskontroll

Not 131. Överklagande av AB Svensk Bilprovning i mål ang. rätt att ta del av allmän handling. - AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) avslog i beslut den 23 september 2008 en begäran om utlämnande av två anbud som kvalificerat sig i en upphandling med motiveringen att anbuden inte utgjorde allmänna handlingar i Bilprovningens verksamhet. Beslutet överklagades hos Kammarrätten i Stockholm som den 18 juni 2009 upphävde det och återförvisade målet till Bilprovningen för ny handläggning. - Bilprovningen överklagade kammarrättens beslut och anförde att de handlingar som begärts utlämnade inte förekommit i dess myndighetsutövning. -Regeringsrätten (2009-09-15, Knutsson):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sekretesslagen (1980:100) ersattes den 30 juni 2009 av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna ska överklagande av myndighets beslut som fattats före ikraftträdandet av lagen prövas med tillämpning av bestämmelserna i den nya lagen. Bestämmelserna i 1 kap. 8 § andra stycket sekretesslagen motsvaras av 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. - Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 6 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen kan den som begärt att få ta del av en handling överklaga ett beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller annars förfoga över den. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att någon annan än sökanden inte är behörig att överklaga ett beslut angående rätten att ta del av allmänna handlingar. - De handlingar som begärts utlämnade avser upphandlingen av utrustning och programvara för genomförande av viss kontroll och elektronisk fordonsdiagnos. Regeringsrätten finner, i likhet med kammarrätten, att handlingarna hör till Bilprovningens fordonskontroll. Eftersom Bilprovningen således är att anse som myndighet i offentlighets- och sekretesslagens mening äger de inte rätt att överklaga kammarrättens beslut. Överklagandet ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2009-09-14, Jonsson)