RÅ 2009 not 142

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Barnbidrag (fråga om rätt för god man för ensamkommande barn att uppbära barnbidrag för barnet, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde rätt för god man för ensamkommande barn att uppbära barnbidrag för barnet, prejudikatskäl

Not 142. Överklagande av K.O. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål ang. barnbidrag. - K.O. var förordnad som god man för A.V. enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Hon begärde i den egenskapen att Försäkringskassan skulle ge ut barnbidrag till henne för A.V. Försäkringskassan avslog hennes begäran. Länsrätten i Västerbottens län avslog K.O:s överklagande i en dom den 28 maj 2007. Sedan K.O. överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Sundsvall den 28 mars 2008 att inte meddela prövningstillstånd. - K.O. överklagade och yrkade prövningstillstånd skulle meddelas i kammarrätten och att barnbidrag skulle utbetalas till henne i egenskap av god man för A.V. Hon anförde bla. att syftet med lagen om god man för ensamkommande barn var att dessa barn och ungdomar skulle garanteras en rättsligt behörig ställföreträdare inom alla områden och att det hade varit lagstiftarens mening att den gode mannen i alla avseenden skulle kunna verka i stället för en förälder. - Försäkringskassan bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag ger inte något stöd för att den som förordnats som god man får uppbära barnbidrag efter egen begäran. Att en god man för ett ensamkommande barn i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvarar för barnets personliga förhållanden och sköter dess angelägenheter leder inte till någon annan slutsats. Om en god man förordnas som vårdnadshavare för barnet, har vårdnadshavaren rätt till barnbidrag från och med månaden efter den då uppehållstillstånd beviljades barnet. Barnet går därför inte miste om sin rätt till barnbidrag enligt 3 kap. 3 § första stycket socialförsäkringslagen (1999:799) och 2 § lagen om allmänna barnbidrag. -Regeringsrätten (2009-10-05, Heckscher, Dexe, Lundin, Brickman, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Av 2 § lagen om god man för ensamkommande barn följer att den gode mannen i vårdnadshavares och förmyndares ställe ska ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. - Målet gäller om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd för prövning av frågan om en god man för ett ensamkommande barn har rätt att uppbära allmänt barnbidrag för barnet. - Regler om vem som har rätt att uppbära barnbidrag för ett barn finns i 4 och 5 §§ lagen om allmänna barnbidrag. Bestämmelserna i dessa lagrum ger inte något klart svar på frågan om en god man för ensamkommande barn har rätt att uppbära barnbidrag för barnet. Rättspraxis på området saknas. Eftersom det därför är av vikt för ledning av rättstillämpningen att K.O:s överklagande av länsrättens dom prövas av högre rätt ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och meddelar K.O. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av hennes överklagande av Länsrätten i Västerbottens läns dom den 28 maj 2007 i mål nr 113-07. (fd I 2009-09-16, Nordblom)