Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2005-06-09
Ändring införd
SFS 2005:429 i lydelse enligt SFS 2016:1241
Ikraft
2005-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om god man i vissa fall för den som är under 18 år och som är utländsk medborgare eller statslös.

[S2]Om företrädare i andra fall för underåriga utländska medborgare finns bestämmelser i 4 kap. 3 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.

Prop. 2004/05:136: Paragrafen ger besked om lagens tillämpningsområde. Även om lagen lär föra med sig att reglerna i 4 kap. 3 § i 1904 års lag (jfr avsnitt 4.1.2) får starkt minskad betydelse, torde det i vissa fall ändå kunna bli aktuellt att förordna tillfällig förmyndare eller god man enligt dessa bestämmelser. Om detta erinras i andra stycket.

När en god man skall förordnas

2 §  Om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, skall överförmyndaren förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter.

[S2]God man skall också förordnas, om barnets föräldrar eller en annan vuxen person, som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, efter barnets ankomst till Sverige men innan barnet har fått uppehållstillstånd här på grund av dödsfall eller sjukdom eller av någon annan orsak upphör att kunna utöva förmynderskapet eller vårdnaden.

[S3]God man skall inte förordnas, om det är uppenbart obehövligt.

Prop. 2004/05:136: Paragrafen anger när en god man skall förordnas enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 5.3 samt 6.2 och 6.3.

 • MIG 2009:17:Minderåriga barn som utifrån har ansökt om uppehållstillstånd grundat på anknytning till sin härvarande myndiga syster har inte ansetts processbehöriga i mål enligt utlänningslagen. Deras härvarande syster, som inte har kunnat visa att hon är barnens legala vårdnadshavare, har inte ansetts behörig att föra barnens talan. Eftersom det inte heller ansågs finnas annan möjlighet för barnen att anhängiggöra sin talan i Migrationsöverdomstolen avvisades överklagandet.
 • RH 2012:12:Förordnad god man för ett ensamkommande flyktingbarn har ersatts enligt en av överförmyndarnämnden fastställd schablon. Hovrätten har konstaterat att vid fastställande av arvode till god man har en kommun som utgår från en schablonersättning alltid att pröva om schablonen svarar mot ett skäligt arvode för den gode mannens ersättningsgilla arbetsinsatser.
 • RH 2016:59:Det har inte ansetts lämpligt att den som är ledamot i ett utskott inom den kommunala förvaltningen som hanterar frågor hänförliga till ensamkommande barn utses som god man för ett sådant barn i samma kommun.
 • MIG 2019:3:Begreppet vårdnadshavare i 18 kap. 1 a § andra stycket utlänningslagen inkluderar inte god man enligt lagen om god man för ensamkommande barn
 • RH 2021:30:Förutsättningar för att förordna förmyndare har bedömts föreligga i ett fall där ett ensamkommande barn, som saknar legal förmyndare, har beviljats uppehållstillstånd i Sverige och socialnämnden har valt att inte ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare. Även fråga om förhållandet mellan instituten god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare och förmynderskap.
 • NJA 2021 s. 801:Målnr Ö 752-21 och Ö 753-21. En socialnämnd är behörig att föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ett barn. Den behörigheten gäller också när en god man är förordnad för barnet enligt lagen om god man för ensamkommande barn.

3 §  Ansökan om god man får göras av Migrationsverket och av socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren får också självmant ta upp frågan.

[S2]En god man ska förordnas så snart det är möjligt.

[S3]I ett ärende om förordnande av god man ska överförmyndaren ge barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

[S4]Överförmyndaren ska omedelbart efter förordnandet informera barnet om vem som har förordnats som god man. Informationen ska även lämnas till barnets boende och till det offentliga biträdet om ett sådant har förordnats för barnet. Lag (2016:1241).

Prop. 2016/17:17: I ett ärende om förordnande av god man ska överförmyndaren ge barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

Överförmyndaren ska omedelbart efter förordnandet informera barnet om vem som har förordnats som god man. Informationen ska även lämnas till barnets boende och till det offentliga biträdet om ett sådant har förordnats för barnet.

Paragrafen innehåller bestämmelser om förordnande av god man för ensamkommande ...

Prop. 2004/05:136: Paragrafen anger vem som kan initiera ett ärende om förordnande av god man samt betonar ett sådant ärendes brådskande natur. Överförmyndaren skall som huvudregel ge barnet tillfälle att yttra sig i ärendet. Huruvida yttrande skall hämtas in får bedömas med hänsyn till barnets ålder och mognad. Frågorna har behandlats i avsnitt 6.3. ...

Vem som kan utses till god man

4 §  I fråga om vem som kan utses till god man tillämpas 11 kap.12 och 13 §§föräldrabalken. Vid bedömningen av om den som utses är lämplig för uppdraget skall överförmyndaren fästa särskild vikt vid den utsatta situation som barnet befinner sig i.

Prop. 2004/05:136: Av paragrafen framgår vilka krav som skall ställas på den som utses att vara god man enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Den som utses till god man skall uppfylla de allmänna lämplighetskrav som föräldrabalken ställer på en god man. Vid valet av god man skall överförmyndaren därutöver lägga särskild vikt vid att den som utses ...

 • RH 2016:59:Det har inte ansetts lämpligt att den som är ledamot i ett utskott inom den kommunala förvaltningen som hanterar frågor hänförliga till ensamkommande barn utses som god man för ett sådant barn i samma kommun.

När godmanskapet upphör

5 §  Ett godmanskap skall upphöra

 1. om någon av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe anländer till Sverige och är i stånd att utöva förmynderskapet och vårdnaden,
 2. om barnet varaktigt lämnar Sverige,
 3. om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken utses för barnet,
 4. om det är uppenbart att god man av någon annan anledning inte längre behövs.

[S2]Överförmyndaren beslutar om upphörande av godmanskapet.

[S3]När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet utan särskilt beslut.

Prop. 2004/05:136: I paragrafen anges under vilka förutsättningar ett godmanskap skall upphöra och vem som i förekommande fall fattar beslut om det. Frågorna har behandlats i avsnitt 6.5.

 • RH 2018:18:Vid den åldersbedömning som överförmyndaren och domstolarna har att självständigt göra i ärenden enligt lagen om god man för ensamkommande barn bör den åldersbedömning som Migrationsverket har gjort vid prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd frångås endast om det läggs fram konkret utredning som ger anledning att ifrågasätta Migrationsverkets slutsats. Även fråga om sammanträde i hovrätten.

6 §  En god man har rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Skall godmanskapet fortsätta, är den gode mannen dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man har utsetts.

[S2]En god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget skall entledigas.

[S3]Överförmyndaren beslutar om entledigande. Uppkommer en fråga om att entlediga den gode mannen enligt andra stycket och kan slutligt beslut inte ges omedelbart, får överförmyndaren besluta att den gode mannen skall skiljas från sitt uppdrag för tiden till dess ärendet avgörs, om dröjsmål skulle innebära fara för barnet.

Prop. 2004/05:136: Paragrafen, som har utformats efter förebild av 11 kap.19 och 20 §§föräldrabalken, anger grunderna för entledigande av en god man och reglerar vissa frågor om hanteringen av ett sådant ärende. Övervägandena i dessa frågor ...

 • RH 2016:59:Det har inte ansetts lämpligt att den som är ledamot i ett utskott inom den kommunala förvaltningen som hanterar frågor hänförliga till ensamkommande barn utses som god man för ett sådant barn i samma kommun.

7 §  Ansökan om upphörande av godmanskap eller entledigande av en god man får göras av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe samt av den gode mannen. Överförmyndaren får också självmant ta upp frågan.

[S2]Överförmyndaren skall ge barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske och det inte är obehövligt.

Prop. 2004/05:136: I paragrafen anges bl.a. vem som kan ansöka om upphörande av godmanskapet eller annars initiera ett ärende om entledigande av den gode mannen. Paragrafen har sin förebild i 11 kap. 21 § föräldrabalken. Att förevarande paragraf inte ger barnet rätt att ansöka om den gode mannens entledigande har framgått av övervägandena i avsnitt 6.3. Även övriga ...

8 §  Dör en god man, skall den som har boet i sin vård utan dröjsmål anmäla förhållandet till den överförmyndare som har tillsyn över godmanskapet.

Prop. 2004/05:136: Paragrafen, som helt överensstämmer med 11 kap. 22 § föräldrabalken, ger anvisningar om vad som skall gälla för det fall att den gode mannen skulle avlida.

9 §  Innan överförmyndaren förordnar någon till god man eller entledigar någon från ett sådant uppdrag, skall han eller hon ges tillfälle att yttra sig. Är det fråga om beslut enligt 6 § andra stycket, skall den gode mannen ges tillfälle att yttra sig, om det inte är fara i dröjsmål.

Prop. 2004/05:136: I paragrafen regleras överförmyndarens handläggning av ärenden om förordnande eller entledigande av god man. Paragrafen motsvarar 11 kap. 24 § föräldrabalken.

När ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare skall göras

10 §  Beviljas barnet uppehållstillstånd, skall socialnämnden i den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det. Överförmyndaren skall underrätta socialnämnden om att förutsättningar för en sådan talan eller anmälan föreligger.

Prop. 2004/05:136: Paragrafen anger i vilket skede och under vilka förutsättningar det skall göras en ansökan om att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare för ett ensamkommande barn. Frågan har behandlats i avsnitt 7.1.

Ett godmanskap enligt denna lag skall vara en temporär lösning i avvaktan på att beslut fattas i anledning av barnets ansökan om uppehållstillstånd. Om uppehållstillstånd beviljas, skall åtgärder ...

 • RH 2021:30:Förutsättningar för att förordna förmyndare har bedömts föreligga i ett fall där ett ensamkommande barn, som saknar legal förmyndare, har beviljats uppehållstillstånd i Sverige och socialnämnden har valt att inte ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare. Även fråga om förhållandet mellan instituten god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare och förmynderskap.

Behörig överförmyndare

11 §  I fråga om behörig överförmyndare enligt denna lag finns bestämmelser i 11 kap. 25 § föräldrabalken.

Prop. 2004/05:136: I fråga om behörig överförmyndare hänvisar paragrafen till föräldrabalkens reglering. Innebörden av hänvisningen är att överförmyndaren för den kommun där barnet vistas är behörig överförmyndare (se kommentaren till 11 kap. 25 § föräldrabalken). Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Allmänna bestämmelser, tillsyn m.m.

12 §  I frågor om god man enligt denna lag tillämpas 11 kap. 14 § samt 12, 14, 16 och 19-21 kap.föräldrabalken.

Prop. 2004/05:136: Reglerna om god man för ensamkommande barn ansluter i stor utsträckning till föräldrabalkens reglering av godmanskap av olika slag. Paragrafen anger genom hänvisningar att föräldrabalkens allmänna regler om bl.a. gode mäns skyldigheter och rätt till arvode samt om överförmyndarens tillsyn tillämpas på den som utsetts att vara god man enligt lagen. Hänvisningen till <a ...

 • RH 2012:12:Förordnad god man för ett ensamkommande flyktingbarn har ersatts enligt en av överförmyndarnämnden fastställd schablon. Hovrätten har konstaterat att vid fastställande av arvode till god man har en kommun som utgår från en schablonersättning alltid att pröva om schablonen svarar mot ett skäligt arvode för den gode mannens ersättningsgilla arbetsinsatser.
 • RH 2017:11:Fråga om god man har rätt till arvode och ersättning avseende arbete och utgifter hänförliga till tiden före förordnandet som god man. Hovrätten fann att bedömningen av vilket arvode och vilken ersättning som ska utgå enligt ordalydelsen i 12 kap. 16 § föräldrabalken enbart ska göras utifrån arvodets skälighet och att det varit fråga om utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande, utan någon tidsmässig begränsning.
 • RH 2017:12:Fråga om god man har rätt till arvode och ersättning avseende arbete och utgifter hänförliga till tiden före förordnandet som god man. Hovrätten fann att bedömningen av vilket arvode och vilken ersättning som ska utgå enligt ordalydelsen i 12 kap. 16 § föräldrabalken enbart ska göras utifrån arvodets skälighet och att det varit fråga om utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande, utan någon tidsmässig begränsning. Även fråga om uppgifter utförda av god man ålegat det HVB-hem där barnet bodde och gode mannen därför inte haft rätt till ersättning för dessa.
 • RH 2010:87:Fråga om skälig ersättning till god man enligt lagen (2005:429) om ensamkommande barn. Då en god mans rätt till ersättning är reglerad i lag är det inte möjligt att med hänvisning till ett ingånget avtal utöka eller begränsa rätten till ersättning utöver vad som i det enskilda fallet anses skäligt. Vad som utgör skälig ersättning har bedömts utifrån uppdragets art och omfattning med utgångspunkt i att ett uppdrag som god man har ett betydande ideellt inslag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
 2. Den som vid utgången av juni 2005 var förordnad som tillfällig förmyndare eller som god man med stöd av 4 kap. 3 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap för ett barn som omfattas av denna lag skall anses som god man enligt denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:269, Prop. 2004/05:136, Bet. 2004/05:LU26
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2016:1241) om ändring i lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Förarbeten
Rskr. 2016/17:78, Prop. 2016/17:17, Bet. 2016/17:SfU6
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-01-01