RÅ 2009 not 156

Beslut i anställningsärende ansågs kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning

Not 156. Ansökan av K-O.S. om rättsprövning av beslut ang. tjänstetillsättning. - K-O.S. överklagade två beslut av Skatteverket att anställa ett större antal skattehandläggare. -Regeringen (Finansdepartementet, 2007-12-13) avslog överklagandet. - I sin ansökan om rättsprövning anförde K-O.S. bl.a. att tjänstetillsättningarna skett på felaktiga grunder då lagen (1994:260) om offentlig anställning inte hade följts. - Regeringsrätten (2009-10-22, Heckscher, Eliason, Dexe, Hamberg, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vid anställning ska de bedömningsgrunder som anges i 11 kap. 9 § regeringsformen och 4 § lagen om offentlig anställning tillämpas. Ytterligare bestämmelser finns i 4 och 5 §§anställningsförordningen (1994:373). - Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - En förutsättning för att rättsprövning ska kunna ske är således att regeringens beslut att avslå K-O.S:s överklaganden av Skatteverkets beslut om anställning av skattehandläggare kan anses innefatta en prövning av dennes civila rättigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. - Regeringsrätten har i flera mål tagit ställning till frågan om beslut om anställning kan anses innefatta prövning av en enskilds civila rättigheter, bl.a. i ett mål angående Skatteverkets beslut om anställning av en jurist med inriktning på näringsverksamhet (RÅ 2007 not. 143). Regeringsrätten fann mot bakgrund av den princip som Europadomstolen angett i en vägledande dom den 8 december 1999 (Pellegrin mot Frankrike) och som senare vidareutvecklades i en dom den 19 april 2007 (Vilho Eskelinen m.fl. mot Finland) att regeringens beslut innefattat en prövning av sökandens civila rättigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen och att regeringens beslut därför kunde bli föremål för rättsprövning. - Med hänsyn till denna praxis finner Regeringsrätten att regeringens nu aktuella beslut får anses ha innefattat en prövning av K-O:S:s civila rättigheter enligt artikel 6.1 och att besluten följaktligen kan bli föremål för rättsprövning. - När det gäller prövningen av målet i sak gör Regeringsrätten följande bedömning. - I målet har inte framkommit att regeringen vid sitt beslutsfattande skulle ha fäst avseende vid annat än sakliga grunder. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att besluten på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2009-10-01, K. Dunnington)