RÅ 2009 not 165

För att anpassa planutformning och planbestämmelser till befintlig bebyggelse (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor

Not 165. Ansökan av J.E., P.F. och C.F. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Nämnden för Plan & Bygg i Kungsbacka kommun beslutade den 3 november 2005 att anta detaljplan för Släps-Kullen i Släp. Syftet med planen är att för viss fastighet anpassa utformningen av och bestämmelserna i den tidigare gällande detaljplanen till den befintliga bebyggelsen. Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Hallands län överklagandena i beslut den 18 april 2006. J.E., P.F. och C.F. fullföljde sin talan och anförde bl.a. följande. Syftet med detaljplanen är att anpassa planutformning och planbestämmelser till att stämma överens med befintlig bebyggelse inom fastigheten vilket är en omskrivning av att i efterhand legalisera ett svartbygge. Beviljat bygglov har upphävts. Detaljplanändringen är inte motiverad av något allmänintresse. Att göra en planändring för enskilda fastigheter så att planstridiga byggnader kan bibehållas innebär fördelar som inte tillkommer övriga fastighetsägare i planområdet. De framförde även kritik mot kommunens och länsstyrelsens handläggning och bedömningar. -Regeringen (Miljödepartementet, 2007-02-01)avslog överklagandena och anförde. Regeringen har i förevarande ärende endast att pröva kommunens beslut att anta nu aktuell detaljplan. Frågor som rör redan utförda åtgärder prövas i annan ordning. - Regeringen finner att planhandlingarna till aktuell detaljplan får anses uppfylla tydlighetskravet i plan- och bygglagen (1987:10), PBL, och att de utgör ett tillräckligt underlag för den avvägning mellan berörda intressen som ska göras i ett planärende. - Regeringen finner att de olägenheter i form av bl.a. påverkad närmiljö som detaljplanen kan medföra för klagandena inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena framfört om vald planutformning, om att planen endast omfattar en fastighet eller om gjorda avvägningar utgör inte skäl för att regeringen med anledning av deras överklaganden ska upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att vad klagandena framfört om kommunens och länsstyrelsens handläggning och bedömningar eller deras invändningar i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - J.E., P.F. och C.F. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut och den av Kungsbacka kommun antagna detaljplanen. De anförde bl.a. följande. Ärendet innefattar i första hand en avvägning mellan motstående enskilda intressen. Regeringens beslut innebär att en enskild fastighetsägare genom planändringen givits en rättighet som inte tillkommer övriga fastighetsägare i det ursprungliga planområdet. I stället för att fullgöra ett rivningsföreläggande har fastighetsägaren erhållit en värdeökning på sin fastighet. Beslutet innefattar en positiv särbehandling av en persons enskilda intresse till men för närboendes enskilda intressen. Regeringen har tidigare i ett nästan identiskt ärende angett att, när en detaljplan inte motiveras av något allmänt intresse, en särskilt noggrann prövning bör krävas i frågan om planen utgör en i olika hänseenden rimlig avvägning mellan berörda enskilda intressen. - Regeringsrätten (2009-11-05, Heckscher, Eliason, Dexe, Hamberg, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § samma lag ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om det strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Av 1 kap. 5 § PBL framgår att både allmänna och enskilda intressen ska beaktas vid prövning av frågor enligt lagen, om inte annat är särskilt föreskrivet. Enligt 5 kap. 2 § första stycket ska, vid utformningen av en detaljplan, skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. - De i målet tillämpliga bestämmelserna i plan- och bygglagen är allmänt hållna och ger myndigheten ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte kommit fram att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2009-10-15, Mattsson)