RÅ 2009 not 176

Då anslag rörande beslut av kommunfullmäktige tagits ner för tidigt hade beslutet inte vunnit laga kraft (resningsärende, avvisning) / Ansökan avvisades då tiden för att överklaga ett beslut av kommunfullmäktige inte löpt eftersom anslaget om beslutet tagits ner för tidigt

Not 176. Ansökan av Handölsdalens sameby m.fl. ang. resning och återställande av försutten tid rörande laglighetsprövning av ett kommunfullmäktigebeslut. - Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun fastställde den 20 september 2004 en ny översiktsplan. Bevis om att kommunfullmäktige justerat protokollet anslogs på kommunens anslagstavla den 4 oktober 2004 och togs ned den 25 oktober samma år. - Handölsdalens, Mittådalens, Ruvhtensijtes och Tåssåsens samebyar ansökte hos Kammarrätten i Sundsvall om resning i ärendet alternativt återställande av försutten tid för överklagande av beslutet. Ansökningarna kom in till kammarrätten den 18 juli 2005. -Kammarrätten i Sundsvall (2007-02-20, J-Å Larsson, Mobacke, kammarrättsassessorn P-O Larsson, referent) beslutade att överlämna samebyarnas ansökningar om resning till Regeringsrätten, avvisa Handölsdalens, Ruvhtensijtes och Tåssåsens samebyars ansökningar om återställande av försutten tid samt avslå Mittådalens samebys ansökan om återställande av försutten tid. - Som skäl sitt beslut anförde kammarrätten bl.a. följande. Resning. Enligt 37 b 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Enligt 8 § 3. lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Regeringsrätten prövar ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. - Det aktuella ärendet har slutligt avgjorts av kommunfullmäktige i Härjedalens kommun. Kommunfullmäktige utgör en beslutande församling och inte en förvaltningsmyndighet. Med hänsyn härtill ankommer det inte på kammarrätten att pröva ansökan om resning i detta ärende. Samebyarnas ansökan om resning skall därför överlämnas till Regeringsrätten. - Återställande av försutten tid. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen får, om tiden för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, tiden återställas. - Enligt 8 § 4. lagen om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätt återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till länsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet. - Överklagande av beslut att fastställa översiktsplan skall enligt 10 kap. 1 § och 6 §kommunallagen (1991:900), KL, jämförd med 13 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10) har kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokoll över beslutet justerats. - Varje medlem av en kommun har enligt 10 kap. 1 § rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos länsrätten. - Enligt 1 kap. 4 § KL är medlem i kommunen bl.a. den som äger fast egendom i kommunen. - Kammarrätten har från Skatteverket inhämtat uppgift att av de ansökande samebyarna är det endast Mittådalens sameby som har äganderätt till fastighet inom Härjedalens kommun. De rättigheter att begagna mark och vatten för rennäringen som tillkommer samer genom rennäringslagen utgör inte en äganderätt utan snarare en stark bruksrätt (jfr RÅ 1988 ref. 91). Handölsdalens, Tåssåsens och Ruvhtensijte samebyar kan - i avsaknad av äganderätt till fastighet inom Härjedalens kommun - således inte anses vara sådan kommunmedlem som avses i 1 kap. 4 § kommunallagen och de har därmed inte rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut. Endast den som är berättigad att överklaga kan få återställande av försutten tid beviljad. Yrkande om återställande av försutten tid skall därför avvisas såvitt avser Handölsdalens, Tåssåsens och Ruvhtensjite samebyar. - Mittådalens sameby har - genom sin äganderätt till fastighet belägen inom Härjedalens kommun - varit berättigad att överklaga kommunfullmäktiges beslut enligt 10 kap.kommunallagen. I ärendet har dock inte framkommit sådan omständighet som utgör giltig ursäkt för att tiden för överklagande har försuttits av samebyn. Mittådalens samebys ansökan om återställande av försutten tid skall därför avslås. - Handölsdalens, Mittådalens, Ruvhtensijtes och Tåssåsens samebyar ansökte om resning (mål nr 1187-07) och prövningstillstånd (mål nr 1701-07). Samebyarna yrkade - som deras talan fick förstås - att samtliga samebyar skulle ha rätt att ansöka om återställande av försutten tid och att den försuttna tiden - för det fall resning inte beviljas - skulle återställas. - Regeringsrätten (2009-11-23, Heckscher, Eliason, Lundin, Ståhl, Saldén Enérus): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Resning. En förutsättning för att en ansökan om resning ska kunna prövas är att beslutet i det mål eller ärende som ansökan rör har vunnit laga kraft. - Enligt 10 kap. 6 § kommunallagen (1991:900) ska ett överklagande ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, landstingets eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på anslagstavlan under hela klagotiden för att tiden ska löpa ut. - Om anslaget tas ned för tidigt innebär regeln att beslutet inte vinner laga kraft (prop. 1990/91:117 s. 225). - Enligt 1 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid är den dag slutdag för överklagande som genom sitt namn i veckan eller sitt tal i månaden motsvarar den från vilken tidräkningen börjas. - Eftersom beviset om justering av kommunfullmäktiges protokoll anslogs måndagen den 4 oktober var slutdag för överklagande måndagen den 25 oktober. Anslaget skulle således ha tagits ned tidigast den 26 oktober. Eftersom det togs ned redan den 25 oktober har klagotiden inte löpt ut och beslutet inte vunnit laga kraft. Ansökan om resning ska därför avvisas. - Återställande av försutten tid. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd i målet och företar det till omedelbart avgörande. - En förutsättning för att en ansökan om återställande av försutten tid för överklagande ska kunna prövas är att tiden har försuttits. Eftersom tiden för överklagande av kommunfullmäktiges beslut inte har löpt ut borde kammarrätten ha avvisat samtliga ansökningar på den grunden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna om resning. - Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut såvitt avser Mittådalens samebys ansökan om återställande av försutten tid och avvisar ansökan. - Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut om avvisning av Handölsdalens, Ruvhtensijtes och Tåssåsens samebyars ansökningar om återställande av försutten tid. (fd I 2009-10-28, K. Dunnington)