RÅ 2009 not 205

Fråga om jäv vid handläggning av detaljplaneärende beträffande maken till ägaren av planfastigheten (avslag) / Frågor om jäv vid handläggning av detaljplaneärende beträffande maken till ägaren av planfastigheten (rättsprövning, avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor, beslut att anta detaljplan / Ansågs inte, främst med hänsyn till sökandens fastighet och planområdet, innefatta någon prövning av sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter / Ansågs inte avse någon prövning av sökandens civila rättigheter eller skyldigheter då hon inte var innehavare av fastighet inom eller i direkt anslutning till planområdet

Not 205. Ansökan av J.H., M.H., R.I., B.A. m.fl. om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Aneby kommun antog den 26 februari 2007 detaljplan för del av Fågelkärr 2:3 i Haurida socken. Sedan beslutet överklagats avslogregeringen(Miljödepartementet, 2008-05-15) vissa av överklagandena och avvisade vissa andra. Som skäl för sitt beslut i sakfrågan anförde regeringen följande. Regeringen har i detta ärende endast att pröva den nu antagna detaljplanen mot bakgrund av bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Vid denna prövning har regeringen att antingen fastställa eller upphäva planbeslutet i dess helhet. Rättigheter och servitut prövas inte enligt PBL utan är en fråga av civilrättslig natur. - Vad först gäller invändningen om jäv konstaterar regeringen att J.L., make till ägaren av Fågelkärr 2:3, på grund av jäv, inte deltog vid tillsynsnämndens beslut den 21 juni 2006 när nämnden godkände detaljplanen och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att anta detaljplanen. Regeringen finner att det i ärendet inte framkommit sådana omständigheter att kommunens beslut bör upphävas på grund av jäv. Regeringen finner inte heller i övrigt att det framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens planbeslut inte tillkommit i laga ordning. - Regeringen finner att det underlag som utarbetats och den miljöbedömning som upprättats under planarbetet är tillräckligt för bedömningen av konsekvenserna för omgivningen. Regeringen finner inte att planen innebär en sådan miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning krävs. - Regeringen konstaterar att länsstyrelsen inte funnit skäl att pröva kommunens antagandebeslut enligt bestämmelserna i 12 kap. PBL. Det innebär att länsstyrelsen funnit att exploateringen enligt detaljplanen går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa. Regeringen finner inte att vad klagandena anfört utgör skäl att frångå länsstyrelsens ställningsstagande vad gäller denna fråga. - Vad gäller invändningarna av R.I. och B.A. om närheten till jordbruksverksamheter och djurhållning på deras fastigheter finner regeringen att de olägenheter som detaljplanen kan medföra för dem inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vidare finner regeringen att detaljplanen i sig inte kan anses påverka eller hindra pågående markanvändning på R.I:s och B.A:s fastigheter eller åsidosätter deras rätt på ett sådant sätt att planen bör upphävas. Regeringen finner inte heller att vad de framfört i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena av R.I. och B.A. bör därför avslås. - Vid prövningen i ärendet i övrigt finner regeringen att de olägenheter som detaljplanen kan medföra för övriga klagandena inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena anfört om påverkan på natur- och rekreationsvärdena i området, vatten- och avloppsfrågan eller vald exploateringsgrad och planutformning utgör inte skäl som medför att kommunens beslut att anta planen bör upphävas. Regeringen finner inte heller att vad klagandena framfört i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - J.H, M.H., R.I., B.A. m.fl. ansökte om rättsprövning och anförde som skäl för sin ansökan bl.a. följande. En av ledamöterna i tillsynsnämnden är make till ägaren av planfastigheten. Han deltog vid ett sammanträde i nämnden den 22 juni 2005 när uppdrag lämnades åt plan- och byggenheten att samråda med fastighetsägaren. Varken länsstyrelsen eller regeringen har prövat jävsfrågan. Närmaste bostadshus kommer att hamna cirka 70 meter från stallbyggnaden på R.I:s fastighet och ännu närmare hans betesmarker. Det kan befaras att den planerade byggnationen kommer att medföra ökade krav och hinder för jordbruksverksamheten. Tillräcklig hänsyn har inte tagits till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som inverkar på planens genomförande. Den planerade byggnationen blir så omfattande att det medför en betydande påverkan på miljön och hushållningen med mark, vatten och andra resurser. En miljökonsekvensbeskrivning bör därför göras. - Regeringsrätten (2009-12-29, Billum, Eliason, Hamberg, Jermsten, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - J.H. m.fl. kan med hänsyn till vad som framgår i målet, främst till avståndet mellan det detaljplanelagda området och deras fastigheter, inte anses vara berörda på ett sådant sätt att beslutet innefattar en prövning av deras civila rättigheter och skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Deras ansökningar ska därför avvisas. - M.H. är enligt vad som kommit fram i målet inte ägare till någon närliggande fastighet och hon har inte i övrigt framfört något som skulle medföra att hon har rätt att ansöka om rättsprövning. Även hennes talan ska därför avvisas. - R.I. och B.A., som äger jordbruksfastigheter i anslutning till planområdet, får anses berörda av regeringens beslut på sådant sätt att deras ansökningar ska prövas. - I 6 kap. 24 § kommunallagen (1991:900) som reglerar jäv i kommunala nämnder föreskrivs att en förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende inte får delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Sökandena har anfört att en ledamot av tillsynsnämnden deltog vid ett sammanträde i nämnden trots att han var jävig. Det framgår av handlingarna att ledamoten vid senare beredning och beslut i ärendet avstått att delta på grund av jäv. Regeringsrätten konstaterar att, oavsett om jäv förekom eller inte vid det angivna nämndsammanträdet, detta inte kan antas ha påverkat utgången i ärendet. Skäl att upphäva regeringens beslut av den anledningen föreligger därför inte. - Enligt 5 kap. 18 § andra stycket PBL i den lydelse som är tillämplig i målet, ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Med hänsyn till planområdets belägenhet och utformningen av planen samt den utredning som föreligger med avseende på den miljöpåverkan som ett genomförande av planen kan få, finner Regeringsrätten att det inte strider mot nämnda lagrum att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning inte har genomförts. - I 1 kap. 5 § PBL föreskrivs att både allmänna och enskilda intressen ska beaktas vid prövning av frågor enligt lagen. Enligt 5 kap. 2 § första stycket ska vid utformningen av en detaljplan skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. Dessa bestämmelser och de i övrigt tillämpliga bestämmelserna i PBL är allmänt hållna och ger myndigheterna förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar J.H:s, M.H:s m.fl. ansökningar om rättsprövning. - Regeringsrätten förklarar, såvitt avser R.I:s och B.A:s ansökningar, att regeringens beslut ska stå fast. (fd II 2009-11-26, Königsson) Samma dag avgjordes mål nr 5512-08 avseende detaljplan för del av Lövviken 1:3 i Haurida socken, Aneby kommun, där omständigheterna var liknande och utgången densamma.