RÅ 2009 not 22

Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra komplettering av bostadsbebyggelse (avslag)

Not 22. Ansökan av M.B. och P.B. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Byggnadsnämnden i Örebro kommun antog genom beslut den 20 oktober 2005 detaljplan för del av kv. Lägern i Almby församling. Syftet med planen är att möjliggöra komplettering av bostadsbebyggelsen på fastigheterna Lägern 5 och 6. - Sedan beslutet överklagats av M.B. och P.B. avslog Länsstyrelsen i Örebro län överklagandena i beslut den 8 februari 2006. - M.B. och P.B. överklagade länsstyrelsens beslut. De anförde bl.a. följande. Under de ca nio år av rättsliga tvister angående frågor rörande den gällande detaljplanen och bygglov avseende bl.a. byggnaders utformning och användande har byggnadsnämnden inte haft någon framgång. Byggnadsnämnden har inte heller rättat sig efter de beslut som förevarit och i övrigt behandlat frågor rörande uppförandet av byggnader i strid med gällande detaljplan och bygglov. Rättslig möjlighet saknas att ge bygglov i efterhand genom ändring av detaljplanen enär det inte är förenligt med förutsättningarna för det ursprungliga planförfarandet och plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Angivet syfte är inte att möjliggöra komplettering av bostadsbebyggelse på fastigheterna utan att tillgodose eller befrämja en enskild fastighetsägares intressen och detta strider mot syftet med PBL:s krav på samhällsplanering och tillit till planförfarandet. Förutsättningar för behandling av ärendet om ändring av detaljplan för området i enlighet med 5 kap. 28 § PBL om enkelt planförfarande saknas eftersom ändringarna är av stor betydelse och av intresse för allmänheten. Området får en ändrad karaktär och användning. Området får anses ha ett allmänt intresse och inte enbart för en begränsad grupp medborgare. En helhetsbedömning av området ska ligga till grund för prövningen. Planen har en miljöpåverkan som inte har utretts. Byggrätter och faktisk utnyttjandegrad är felaktigt redovisade.Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-08-31)avslog överklagandena och anförde därvid följande. Regeringen, som finner att det underlag som föreligger i ärendet är tillräckligt för den prövning som ska ske, har i förevarande ärende att pröva den av byggnadsnämnden den 20 oktober 2005 antagna detaljplanen. Frågor som rör handläggning av bygglovsärenden prövas i annan ordning. Det ankommer inte heller på regeringen att granska myndigheters tillämpning av lagar och andra författningar i andra ärenden än det som nu är föremål för regeringens prövning. - Av handlingarna framgår att det för området gäller en detaljplan från 1995 vars genomförandetid har gått ut. Regeringen konstaterar att bestämmelserna i PBL inte innehåller något formellt hinder för att ändra en detaljplan efter genomförandetidens utgång. Vad M.B. och P.B. framfört om tidigare handläggning av ärenden inom området och meddelade beslut utgör inte skäl till annat ställningstagande. Vidare finner regeringen mot bakgrund bl.a. av att detaljplanen i sak innebär en begränsad förändring inom kvartersmark att tillämpningen av reglerna om enkelt planförfarande kan godtas. Regeringen finner inte att det framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens antagandebeslut inte tillkommit i laga ordning. - Vid ärendets prövning i övrigt finner regeringen att detaljplanen inte kan anses medföra olägenheter av sådan betydelse för M.B. och P.B. att planen av det skälet inte kan godtas. Vad M.B. och P.B. anfört om påverkan på områdets karaktär och användning, om vald planutformning, om motiven för detaljplanen eller om gjorda avvägningar utgör inte skäl för att regeringen med anledning av deras överklagande ska upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att vad M.B. och P.B. framfört i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - M.B. och P.B. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas och att ärendet skulle visas åter till kommunen för ny handläggning. De åberopade vad de anfört hos regeringen. - Regeringsrätten (2009-03-02, Heckscher, Nordborg, Eliason, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De av sökandena åberopade omständigheterna visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som de sökande har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2009-02-19, Rosenquist Robertson)