RÅ 2009 not 51

Kammarrätts beslut att inte lämna ut handlingar till part i mål om viss persons adressuppgifter

Not 51. Överklagande av F.L. ang. parts rätt att ta del av handling i mål. - Skatteverket beslutade den 16 oktober 2008 att inte lämna ut F.L:s dotters adressuppgifter till honom. - F.L. överklagade Skatteverkets beslut. I samband med översändandet av F.L:s överklagande till kammarrätten överlämnade Skatteverket kopior av handlingarna i ärendet om sekretessmarkering för dottern. - F.L. bereddes tillfälle att yttra sig i målet. Han inkom därvid med en skrivelse till kammarrätten där han begärde ut kopior av de av Skatteverket insända handlingarna - "bilagan för sekretessprövningen". - F.L. fick besked av kammarrätten att de begärda handlingarna inte kunde lämnas ut till honom eftersom dessa sänts till domstolen endast för prövning i sekretessmålet och därför inte ansågs som inkomna i den mening som avses i tryckfrihetsförordningen och därmed inte heller var att anse som allmänna handlingar. F.L. begärde att få frågan hänskjuten till myndigheten för att få ett skriftligt beslut som han kunde överklaga. -Kammarrätten i Stockholm (2008-11-20, Jansson, Dyrefors Grufman, Bynander):Enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen är handling allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Enligt 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen anses handling inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. - Kammarrätten finner att handlingarna i fråga har sänts till kammarrätten för prövning i sekretessmål av om dessa kan lämnas ut. Handlingarna är därmed inte att anse som inkomna till domstolen i den meningen som avses med detta uttryck i tryckfrihetsförordningen (jfr RÅ 1996 ref. 19). Handlingarna är därmed inte att anse som allmänna handlingar hos kammarrätten. F.L. har således inte rätt att ta del av handlingarna ifråga. Hans begäran ska därför avslås. - F.L. överklagade beslutet och begärde att han skulle få ta del av de handlingar som Skatteverket överlämnat till kammarrätten som ett underlag för sekretessprövningen. Han anförde bl.a. att han behövde insyn i aktmaterialet för att kunna försvara sig mot de orimliga och osanna påståenden som har medfört att Skatteverket inte kan lämna ut dotterns adress till honom. - Regeringsrätten (2009-04-09, Sandström, Brickman, Jermsten):Skälen för Regeringsrättens avgörande. De handlingar som F.L. har begärt att få ta del av har av Skatteverket överlämnats till kammarrätten tillsammans med hans överklagande och Skatteverkets yttrande. De innehåller uppgifter som Skatteverket har bedömt vara av betydelse för prövningen i kammarrättens mål. De får därför anses ha tillförts det målet. - Enligt 43 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, har klaganden rätt att ta del av det som tillförts målet med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100). - F.L:s framställning till kammarrätten måste uppfattas som en begäran att med stöd av 43 § FPL få ta del av handlingar som tillförts målet och inte som en begäran att få ta del av allmänna handlingar med stöd av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Frågan om handlingarna skulle lämnas ut borde därför ha prövats enligt bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen (jfr RÅ 2000 not. 197). - F.L:s begäran om utlämnande av de till kammarrätten ingivna handlingarna får alltså anses ha framställts av honom i hans egenskap av part i det mål hos kammarrätten som gäller utlämnande av hans dotters adressuppgifter. Kammarrättens beslut att inte lämna ut handlingarna är att betrakta som ett led i kammarrättens handläggning av det målet. Eftersom beslutet inte innebär att målet avgörs följer av 34 § första stycket FPL att det inte får överklagas särskilt utan endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Överklagandet ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2009-03-24, Borgstedt)