RÅ 2009:45

En person utan arbete har studerat på Komvux en vårtermin. Under höstterminen samma år har han ansökt om plats på högskolan med början i januari året därpå. Han har inte ansetts delta i utbildning under höstterminen, utan uppfylla kraven för rätt till arbetslöshetsersättning.

Länsrätten i Göteborg

Kommunaltjänstemännens arbetslöshetskassa beslutade den 17 oktober 2005 att avslå T.J:s ansökan om arbetslöshetsersättning fr.o.m. den 1 september 2005. Beslutet motiverades med att T.J. var att anse som studerande och inte som arbetssökande. Vid omprövning den 12 december 2005 fann kassan inte skäl att ändra beslutet.

T.J. överklagade omprövningsbeslutet och yrkade att ersättning skulle utgå samt anförde bl.a. följande. Han var anställd vid Stokab, ett kommunalt bolag som tillhandahåller bredbandstjänster. Efter en större omorganisation med ny ledning blev han uppsagd på grund av arbetsbrist den 23 juni 2004 och hans sista arbetsdag var den 23 september 2004. Därmed anmälde han sig till arbetsförmedlingen och stod således till arbetsmarknadens förfogande. Han sökte under höstterminen 2004 några anställningar utan resultat. När man har haft fasta anställningar sedan 17 års ålder och blir uppsagd vid 41 års ålder går man in i en kris. Det var många tankar som kretsade i honom och för att ha något meningsfullt att göra beslutade han att läsa in samhällskunskap, engelska, psykologi och filosofi på Komvux under vårterminen 2005. Detta meddelade han arbetsförmedlingen den 12 januari 2005. Efter att ha studerat klart på Komvux och haft semester, anmälde han sig åter till arbetsförmedlingen den 1 september 2005. Han uppgav sanningsenligt i studieintyg att han sökt en kurs på högskolan till vårterminen 2006. - Han betonar att han hela tiden sökt en fast anställning. Även under Komvux-tiden tittade han efter arbeten i tidningar och jobbsidor på nätet och skulle ha avbrutit studierna vid en anställning. När han anmälde sig till arbetsförmedlingen den 1 september 2005 stod han till arbetsmarknadens förfogande och deltog således inte i någon utbildning. Han skickade in ansökan till högskolan för vårterminen 2006 som ett framtida reservalternativ om han inte skulle finna någon ny anställning. Han tycker att det är mycket anmärkningsvärt att han därmed ansetts delta i utbildning. Han blev inte heller antagen.

Domskäl

Länsrätten i Göteborg (2006-04-20, ordförande Sahlsten) yttrade: Som huvudregel lämnas inte arbetslöshetsersättning till personer som deltar i utbildning. Regeringen har dock möjlighet att föreskriva om vissa undantag (se 10 § första stycket 1 lagen /1997:238/ om arbetslöshetsförsäkring, ALF). Dessa finns i 16 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsersättning. Ersättning kan sålunda under vissa förutsättningar lämnas till en person som studerar på deltid. - Av motiven till bestämmelserna framgår att möjligheten att studera och samtidigt uppbära arbetslöshetsersättning är en ren undantagssituation som bara bör komma i fråga vid tillfälliga studier som när som helst kan avbrytas för arbete. I praxis har utvecklats en princip om att den sökande i första hand skall vara att bedöma som arbetssökande än studerande för att kunna komma i fråga för ersättning. - Utredningen visar att T.J. under vårterminen 2005 studerade på heltid vid Åsö Vuxengymnasium och att studierna avslutades den 30 juni 2005. Av studieintyget framgår att han hade för avsikt att fortsätta studera i januari 2006 och att han hade sökt en ny utbildning. Under perioden den 1 juli till och med den 31 augusti hade han haft semester och anmälde sig vid arbetsförmedlingen den 1 september. - Mot bakgrund av att T.J. hade avslutat sin utbildning på Komvux och då hans avsikt var att söka arbete från den 1 september 2005 anser länsrätten att T.J. under i målet aktuell tid var att se som arbetssökande och inte studerande. Det faktum att han har sökt en högskoleutbildning från januari 2006 föranleder ingen annan bedömning. Han har dessutom angett att han i första hand vill ha ett arbete och den sökta utbildningen var ett reservalternativ. Länsrätten anser således att arbetslöshetskassan inte haft fog för att avslå T.J:s ansökan om arbetslöshetsersättning och visar målet åter till arbetslöshetskassan. - Länsrätten bifaller överklagandet och visar målet åter till arbetslöshetskassan för erforderlig handläggning.

Arbetslöshetskassan (dåmera SKTF:s A-kassa) överklagade länsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle fastställa kassans beslut att T.J. inte var berättigad till ersättning från och med den 1 september 2005. Som stöd härför anförde kassan bl.a. följande. Om den sökande vid ansökningstillfället har för avsikt att fortsätta studera, fortsätta påbörjade studier eller sökt nya studier, anses studierna inte som avslutade och därmed ses den sökande i första hand som studerande. Detta framgår av Arbetsmarknadsstyrelsens meddelande 17/1998 som är vägledande för kassorna i bedömningen av om en medlem skall anses ha avslutat sina studier eller inte. Enligt meddelandet är studier avslutade om den sökande inte längre har för avsikt att studera vidare utan söker ett permanent arbete. Det får inte finnas några begränsningar i arbetsutbudet som att den sökande endast söker feriearbete eller arbete för viss period. Om den sökande har sökt någon ytterligare utbildning torde studierna inte kunna anses vara avslutade. Det är den sökandes avsikt vid ansökningstillfället som är vägledande för kassans beslut. Sökande som ses som studerande har endast rätt till ersättning under ferier och endast om dessa överstiger 45 kalenderdagar enligt föreskrift (IAFFS 2004:1, 11 §) till 9 § ALF. - T.J. har ansökt om arbetslöshetsersättning från och med den 1 september 2005. Han har studerat under vårterminen 2005 och har på studieintyg meddelat att han har för avsikt att fortsätta studera den 22 januari 2006. Han är då enligt praxis att se som studerande och har rätt till ersättning endast under ferier. Den 15 december 2005 har han ändrat avsikt angående sina studier och har avstått den reservplats han tilldelats. Han uppbär arbetslöshetsersättning från detta datum.

T.J. ansåg att kammarrätten skulle avslå överklagandet och anförde bl.a. följande. När han hade läst klart på Komvux anmälde han sig som arbetslös. Han skickade in en anmälan om arbetslöshet till kassan och bifogade ett samlingsbetyg med datum på vårens kurser som ett studieintyg. Kassan godtog inte detta utan han fick fylla i en studieintygsblankett som han blivit tillsänd. Eftersom han skickat in en ansökan till en kurs på högskolan för våren 2006 skrev han sanningsenligt det, varpå hans ansökan om ersättning avslogs. CSN hade säkert inte beviljat något studielån under denna period eftersom han inte läste ett enda poäng utan ägnade sig åt att söka lediga arbeten. Det framgår nästan dagligen i medierna att den som är arbetslös skall hålla många dörrar öppna och försöka se möjligheterna i sin situation. Skall han då bli bestraffad för att han gör det. Av 10 § ALF framgår vidare att arbetslöshetsersättning inte lämnas till personer som deltar i utbildning. Han vill poängtera att han inte deltog i någon utbildning under denna period.

Kammarrätten i Göteborg (2007-04-12, Andersson, Nilsson, Gester, referent, samt nämndemännen Franco och Steen) yttrade: Av 9 § ALF framgår att rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete av viss omfattning, är beredd att anta erbjudet lämpligt arbete, är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med arbetsförmedlingen och aktivt söker lämpligt arbete men inte kan få ett sådant. - Av 10 § första stycket 1 ALF framgår att ersättning inte lämnas till personer som deltar i utbildning. Om det finns särskilda skäl får, enligt andra stycket, regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, med avvikelse från vad som anges i punkterna 1-3, meddela föreskrifter om att ersättning får lämnas till personer som deltar i utbildning eller är permitterade eller tjänstlediga utan lön samt om de villkor för rätt till ersättning som i sådana fall skall gälla. - I 11 § första stycket Inspektionens för arbetslöshetsförsäkringen då gällande föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring (IAFFS 2004:1) anges att sökande som genomgår utbildning och som söker arbetslöshetsersättning under uppehåll i utbildningen har rätt till ersättning endast under ferier och endast om dessa överstiger 45 kalenderdagar. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Fråga i målet är huruvida T.J. vid tidpunkten för sin anmälan om arbetslöshet skall anses ha avslutat sina studier på ett sådant sätt att han är berättigad till ersättning. Bedömningen av om han skall anses som studerande eller arbetssökande får ske mot bakgrund av hans avsikt vid det tillfälle han anmälde sig som arbetssökande samt efter omständigheterna i övrigt vid denna tidpunkt. - T.J. uppgav i studieintyg den 30 september 2005 att han den 22 samma månad hade sökt ny utbildning och att han hade för avsikt att fortsätta att studera den 22 januari 2006. Han har den 15 december 2005 ändrat sin avsikt angående sina studier och har avstått den reservplats han tilldelats. Han uppbär arbetslöshetsersättning från detta datum. Mot denna bakgrund anser kammarrätten att T.J:s avsikt vid tidpunkten för anmälan om arbetslöshet i första hand får anses ha varit att bedriva fortsatta studier. Han skall därför betraktas som studerande och har således inte rätt till sökt arbetslöshetsersättning. - Med bifall till överklagandet upphäver kammarrätten länsrättens dom och fastställer arbetslöshetskassans beslut.

T.J. överklagade hos Regeringsrätten och yrkade att ersättning skulle utgå. Han anförde bl.a. följande. Han stod till arbetsmarknadens förfogande vid den aktuella tidpunkten och deltog således inte i någon utbildning. Hans avsikt var i första hand att hitta ett arbete.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Enligt 10 § första stycket 1 ALF lämnas inte ersättning till personer som deltar i utbildning. Om det finns särskilda skäl får, enligt andra stycket, regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att ersättning får lämnas till personer som deltar i utbildning. Till exempel kan, under förutsättning att det tidigare arbetet inte upphörde på grund av studierna, enligt 16 § förordningen om arbetslöshetsförsäkring, ersättning lämnas till personer som bedriver studier på deltid, under förutsättning att studierna inte hindrar dem från att söka och ta heltidsarbete samt att de intygar att de är beredda att avbryta studierna, om dessa kan hindra dem från att ta arbete. - För att kunna bedöma den sökandes ersättningsrätt efter det att studier har bedrivits är det viktigt att klargöra om studierna är avslutade eller ej. För att studier ska kunna betraktas som avslutade krävs det att den sökande inte längre har för avsikt att fortsätta studera utan i stället söker ett permanent arbete. Den sökande får inte söka endast feriearbete eller arbete för viss period. - IAF anser att om den sökande, såsom i detta fall, har sökt till en högskoleutbildning som ska bedrivas på heltid en avsikt att fortsätta studera ska anses föreligga. Att det går flera månader mellan det att ansökningen till utbildningen ska vara inlämnad och utbildningsstart medför inte någon annan bedömning, eftersom detta förfarande är det normala. Avsikten kan dock ändras genom att den sökande inte kommer in på sökt utbildning eller tackar nej till en erbjuden utbildningsplats. Arbetslöshetsersättning kan då beviljas från den dagen som avsikten ändras. - T.J. har den 15 december 2005 avstått från den reservplats som han har erbjudits, och arbetslöshetskassan har beviljat honom arbetslöshetsersättning från detta datum. - Mot bakgrund av det anförda finner IAF att T.J:s avsikt vid tidpunkten för ansökan om arbetslöshetsersättning i september 2005 i första hand får anses ha varit att bedriva fortsatta studier och att han vid denna tidpunkt ska betraktas som studerande.

Regeringsrätten (2009-06-22, Heckscher, Eliason, Nord, Lundin, Ståhl) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande.

Lagrum

I 9 § ALF föreskrivs vissa allmänna villkor för rätt till arbetslöshetsersättning. Av intresse i detta mål är följande. Sökanden ska vara beredd att anta erbjudet lämpligt arbete, vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och aktivt söka ett lämpligt arbete men inte få ett sådant arbete. I 10 § första stycket 1 ALF föreskrivs att ersättning inte lämnas till personer som deltar i utbildning.

Förarbeten

En uttrycklig regel om att den som studerar inte har rätt till arbetslöshetsersättning tillkom först år 1989. Tidigare bedömdes ersättningsrätten vid studier utifrån bestämmelsen om den sökandes skyldighet att stå till arbetsmarknadens förfogande. Om studierna ansågs förhindra en ersättningssökande från att anta erbjudet arbete, nekades ersättning. Enligt regeringen hade dessa ärenden kommit att behandlas mer och mer generöst, och regeringen ansåg att detta var otillfredsställande. Därför föreslog regeringen att det skulle införas en regel i vilken det uttryckligen angavs att ersättning inte lämnas vid studier (prop. 1987/88:114 s. 34). I förarbetena diskuterades inte frågan om när studier ska anses vara avslutade (a. prop. och AU 1987/88:18). I samband med att nuvarande ALF tillkom infördes i bestämmelserna om beräkning av ramtid i 16 § kriteriet "avslutad heltidsutbildning". Inte heller denna gång diskuterades frågan när utbildningen ska anses vara avslutad (prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU 13). Det meddelande av Arbetsmarknadsstyrelsen som nämns i kammarrättens dom gäller tillämpningen av den bestämmelsen.

Frågan i målet är om T.J. ska anses ha varit studerande under hösten 2005 eller om han ska anses ha avslutat sina studier i och med att han lämnade studierna vid Komvux i juni 2005.

Regeringsrättens bedömning

T.J. har uppgett att han i första hand ville ha ett arbete. Det finns inget skäl att ifrågasätta den uppgiften eller uppgiften att han var beredd att ta ett arbete, om han fick något. Detta talar för att han bör kunna anses ha avslutat studierna i juni 2005. Det finns inte heller något sådant samband mellan hans studier vid Komvux och högskolestudier att de ska ses som sammanhängande. Det är också rimligt att den som är arbetslös ansöker om en utbildningsplats för att inte riskera att stå helt utan sysselsättning, även om det är ett arbete han eller hon helst vill ha. Det följer inte av föreskrifterna om arbetslöshetsförsäkring att i sådana fall regelmässigt tillmäta en ansökan om studieplats den effekten att tidigare studier inte anses avslutade. En sammantagen bedömning av dessa omständigheter leder till att T.J. bör anses ha avslutat sina studier i och med att han avslutade studierna vid Komvux. Hans överklagande ska alltså bifallas.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer länsrättens domslut.

Föredraget 2009-05-27, föredragande Perttu, målnummer 3656-07