RÅ 2010 not 1

Förutsättningar för beslut av byggnadsnämnden ansågs uppfyllda (avslag) / För att möjliggöra bostadsbebyggelse (fråga om planen borde ha antagits av kommunfullmäktige i stället för av byggnadsnämnden och om dess konsekvenser för skyddade arter, avslag )

Not 1. Ansökningar av H.J., A.W. och Odlarföreningen Gränbyodlarna (föreningen) om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Byggnadsnämnden i Uppsala kommun antog detaljplan för del av Gränby backe i Uppsala. Planen syftade till att göra det möjligt att bygga 230 lägenheter. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Uppsala län som avslog överklagandena. - I överklaganden till regeringen framhölls bl.a. att tillräcklig hänsyn inte tagits till miljövärdena och särskilt till betingelserna för den större vattensalamandern och växten finnögontröst. Naturvårdsverket och länsstyrelsen yttrade sig varefter regeringen (Miljödepartementet, 2009-05-07) avslog överklagandena och anförde bl.a. följande. Vad gäller invändningarna om detaljplanens påverkan på naturvärdena i området, bl.a. för den större vattensalamandern och finnögontröst, konstaterar regeringen att det i ärendet har upprättats en miljökonsekvensbeskrivning och ett åtgärdsprogram för större vattensalamander utarbetad av jm natur (Jan Malmgren). Regeringen finner, bl.a. mot bakgrund av vad Naturvårdsverket och länsstyrelsen framfört i yttranden till regeringen, att det underlag som föreligger i ärendet är tillräckligt för ställningstagandet att förekomsten av skyddade arter inom eller i närheten av planområdet inte utgör något hinder mot genomförandet av planen. Regeringen konstaterar därvid att det, för det fall det blir aktuellt, finns möjlighet att ansöka om dispens från bestämmelserna i 4 § artskyddsförordningen (2007:845). - H.J., A.W. och föreningen ansökte om rättsprövning. H.J. och A.W. anförde bl.a. följande. Efter utställningen har väsentliga ändringar gjorts i planförslaget och en ny utställning borde ha ägt rum enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Planen borde ha antagits av kommunfullmäktige, bl.a. eftersom den binder kommunen i framtiden och avser en känslig miljö. Miljökonsekvensbeskrivningen är ofullständig och inaktuell. Länsstyrelsen har att som tillsynsmyndighet fastställa utbredningen av vattensalamandern inom det aktuella planområdet och ärendet borde ha återförvisats dit. Detaljplanen är felaktig beträffande växtplats för finnögontröst. De krav som uppställs i artskyddsförordningen avseende skyddade växter och djur tillgodoses inte. Föreningen anförde bl.a. att felaktiga eller åtminstone inaktuella uppgifter om finnögontrösten redovisats i miljökonsekvensbeskrivningen och att planen innebar ett påtagligt hot mot den nuvarande växtplatsen. - Regeringsrätten (2010-01-04, Billum, Eliason, Hamberg, Jermsten, Stenman) : Under Skälen för Regeringsrättens avgörande konstaterade Regeringsrätten att kommunen inte kunde anses ha brutit mot bestämmelserna om samråd och utställning i 5 kap. 20 och 27 §§ PBL. Regeringsrätten anförde vidare följande beträffande delegation av planbeslut enligt 5 kap. 29 § och förekomsten av skyddade arter. Av förarbetena till PBL (prop. 1985/86:1) framgår att beslut att anta detaljplaner och framförallt ändringar i planer bör delegeras när planerna är av rutinkaraktär eller av ringa intresse från allmän synpunkt. Däremot bör fullmäktige själv anta detaljplaner för större områden, planer som reglerar många motstridiga intressen, känsliga miljöer eller som är av principiellt intresse. Vidare sägs att när fullmäktige har hunnit anta översiktsplan enligt 4 kap. PBL ett annat läge inträder. Översiktsplanen har bl.a. till uppgift att ge riktlinjer för detaljplaneläggningen. Översiktsplanen kan alltså utformas så att planen i tillräcklig grad kommer att innehålla fullmäktiges direktiv för detaljplaneläggningen. Översiktsplanen blir i sådana fall ett bra underlag för att besluta om delegation av detaljplaner inom entydiga och avgränsade områden i kommunen (s. 624 f.). - Av handlingarna i målet framgår att det aktuella planområdet beskrivs som tänkbart bebyggelseområde i översiktsplanen för Uppsala kommun, antagen 2002. Målen och riktlinjerna för det planlagda området beskrivs relativt detaljerat. - Den aktuella detaljplanen får enligt Regeringsrättens mening anses avse en känslig miljö och reglerar motstridiga intressen. Med hänsyn till vad som framkommit om innehållet i översiktsplanen för det detaljplanelagda området kan det förhållandet att byggnadsnämnden genom delegation har beslutat om detaljplanen emellertid inte anses strida mot 5 kap. 29 § PBL. - En miljökonsekvensbeskrivning upprättades i planärendet i december 2004. En kompletterande konsekvensbeskrivning beträffande den större vattensalamandern upprättades i augusti 2005. Därutöver har ett åtgärdsprogram avseende den större vattensalamandern upprättats i oktober 2005. Dokumenten har ingått i planhandlingarna. Regeringen har därutöver inhämtat yttrande i målet från Naturvårdsverket avseende den större vattensalamanderns bevarandestatus och förekomsten av finnögontröst. Naturvårdsverket fann inte skäl att förorda ett upphävande av detaljplanen. Det underlag som föreligger i ärendet får, enligt Regeringsrättens mening, anses ha varit tillräckligt för regeringens ställningstagande att förekomsten av skyddade arter inom eller i närheten av planområdet inte utgör något hinder mot genomförandet av planen. Regeringens beslut kan således i detta avseende inte anses strida mot någon rättsregel. - - - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 5267-09, fd 2009-11-26, Runsten)