RÅ 2010 not 130

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning

Not 130. Ansökan av Kattegatt Golfklubb AB om rättsprövning av ett beslut att upphäva ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Båstads kommun antog detaljplan för Påarp 19:6 i m.fl. i Västra Karup. Planen syftade till utbyggnad av en 18-håls golfbana. Länsstyrelsen i Skåne län avslog överklaganden av beslutet. Genom beslut den 3 juni 2010 upphävde regeringen beslutet att anta detaljplan med motiveringen att det samlade underlag som förelåg i ärendet inte var tillräckligt för att kunna bedöma konsekvenserna av detaljplanens genomförande. - Kattegatt Golfklubb AB ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. - Regeringsrätten (2010-12-22, Sandström, Dexe, Hamberg, Brickman, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - Av Europadomstolens praxis framgår att en förutsättning för att artikel 6.1 ska vara tillämplig är att det föreligger en reell och seriös tvist, att tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den nationella rätten och att denna rättighet kan karaktäriseras som en civil rättighet - Av 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, framgår att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten (det s.k. kommunala planmonopolet). Det innebär att endast kommunen, med vissa undantag om framgår av 12 kap 6 § PBL, har befogenhet att anta planer och också själv avgör i vilka fall planläggning ska ske. - Kattegatt Golfklubb AB har inte någon i den nationella rätten grundad rättighet att få till stånd en detaljplan för det aktuella området. Artikel 6 är således inte tillämplig och bolaget har inte rätt till rättsprövning av regeringens beslut (se RÅ 2009 not. 197 och 203). Ansökningen ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (mål nr 5490-10, fd 2010-12-15, Öjemark)