RÅ 2010 not 59

Studentrum ansågs utgöra bostadslägenhet enligt lagen om kommunal fastighetsavgift / Kommunal fastighetsavgift (studentrum ansågs utgöra bostadslägenhet enligt lagen om kommunal fastighetsavgift)

Not 59. Överklagande av Stiftelsen Stockholms Studentbostäder av ett förhandsbesked ang. kommunal fastighetsavgift. - Enligt 1 § lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, FAvL, ska fastighetsavgift betalas för bl.a. sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som hyreshusenhet. Avgiften för hyreshusenhet beräknas enligt en huvudregel i 3 § första stycket c och andra stycket till ett visst belopp per bostadslägenhet i enheten. I 4 § definieras bostadslägenhet som en sådan lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. - Stiftelsen Stockholms Studentbostäder har till ändamål att uppföra, förvärva, äga och förvalta byggnader avsedda för bostäder åt studenter. - Stiftelsen ansökte om förhandsbesked och ville med sina frågor få klarlagt om vissa studentbostäder, i ansökan betecknade som studentrum, i fastigheterna Filosofen 5 och Atlas 3 i Stockholms kommun skulle anses utgöra bostadslägenheter enligt 4 § FAvL. - Frågorna omfattade dels studentrum i korridor i fastigheten Filosofen 5, dels studentrum i en s.k. kollektivlägenhet i fastigheten Atlas 3. Hyresgästerna har egna hyreskontrakt till vart och ett av studentrummen. Av hyreskontrakten framgår bl.a. hyresobjektets nummer, typ, lägenhetsyta och att fråga är om hyra av bostad. - Studentkorridoren i fastigheten Filosofen 5 består av tolv studentrum, alla med ett rum, toalett och dusch. De har låsbar dörr. Rummen har vidare ett gemensamt kök. Hyresgästernas bostad börjar innanför korridorens ytterdörr till trapphuset. De boende ansvarar för bl.a. städning av de gemensamma utrymmena, dvs. utrymmena innanför korridorens ytterdörr. - Kollektivlägenheten i fastigheten Atlas 3, som är en "vanlig lägenhet" som har anpassats till studentboende, innehåller sju studentrum. Ett av dessa består av två rum medan övriga har ett rum vardera. Det med två rum har kök, toalett och tvättställ medan badrum och dusch är gemensamma för alla studentrummen. För övriga sex studentrum, som uppgavs bilda två enheter, är samtliga nämnda anordningar gemensamma. Studentrummen har låsbara dörrar. Hyresgästernas bostad börjar innanför korridorens/lägenhetens ytterdörr till trapphuset och de boende ansvarar för bl.a. städning av de gemensamma utrymmena. - Enligt stiftelsen kunde de enskilda studentrummen inte hänföras till egna bostadslägenheter i vedertagen mening. Vid beräkningen av fastighetsavgiften borde enligt stiftelsen samtliga studentrum i studentkorridoren ses som en bostadslägenhet och samtliga studentrum i kollektivlägenheten som en bostadslägenhet. - Skatteverket ansåg att varje rum i studentkorridoren skulle räknas som en bostadslägenhet. Beträffande studentrummen i kollektivlägenheten ansåg Skatteverket att det var fråga om tre bostadslägenheter. - Skatterättsnämnden (2009-12-29, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked (samtliga frågor). Vart och ett av de omfrågade studentrummen i fastigheterna Filosofen 5 och Atlas 3 utgör en bostadslägenhet. - Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning. - Av förarbetena framgår att definitionen av bostadslägenhet i 4 § FAvL överensstämmer med den som finns i lagen (2006:378) om lägenhetsregister m.fl. lagar vilka i sin tur knyter an till definitionen av bostadslägenhet i 12 kap. 1 § jordabalken, JB, (se prop. 2007/08:27 s. 76). I förarbetena anges också att det i flerbostadshus som inrymmer s.k. studentkorridorer torde normalt varje enskilt studentrum komma att utgöra en egen bostadslägenhet. - Bestämmelserna i 12 kap. JB gäller hyra. Av definitionen i kapitlets 1 § första stycket framgår att så snart ett hus eller del av hus (dvs. en lägenhet, jfr paragrafens andra stycke) upplåts till nyttjande mot ersättning föreligger ett hyresavtal. Definitionen av bostadslägenhet som finns i tredje stycket knyter an till i vilken omfattning lägenheten upplåts för bostadsändamål. Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet. - I förevarande fall har studentrummen ifråga upplåtits som bostad enligt separata hyreskontrakt. Någon omständighet som tyder på att dessa lägenheter inte skulle uppfylla definitionen på bostadslägenhet i 12 kap. 1 § JB föreligger inte. Med hänsyn härtill finner Skatterättsnämnden att vart och ett av de omfrågade studentrummen ska anses utgöra bostadslägenhet enligt 4 § FAvL. - Stiftelsen överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens beslut, skulle fastställa att de enskilda studentrummen i såväl Filosofen 5 som Atlas 3 i sig inte kan anses utgöra en bostadslägenhet enligt 3 § första stycket c och 4 § FAvL. - Skatteverket bestred bifall till stiftelsens överklagande och vidhöll sin inställning som den kommit till uttryck hos Skatterättsnämnden. - Regeringsrätten (2010-06-17, Kindlund, Hamberg, Knutsson, Jermsten, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 654-10, fd II 2010-06-02, Malmgren)