Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2007-12-18
Ändring införd
SFS 2007:1398 i lydelse enligt SFS 2012:743
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Avgiftsplikt

1 §  Fastighetsavgift ska, i den utsträckning som framgår av 3 och 3 a §§, betalas för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Avgift ska inte betalas för fastighet som året före det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas inte varit avgiftspliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Lag (2011:1422).

Prop. 2008/09:83: Paragrafen innehåller en uppräkning av de typer av fastigheter för vilka kommunal fastighetsavgift ska betalas. Genom ändringen omfattas även ägarlägenhetsenhet av uppräkningen.

Prop. 2009/10:33: Paragrafen innehåller en uppräkning av de typer av fastigheter för vilka kommunal fastighetsavgift ska betalas. I uppräkningen har beträffande lantbruksenheter ”tomtmark för småhus” lagts till. Ändringen beror på att småhusmark på lantbruksenhet som saknar bebyggelse ska ingå i fastighetsavgiftssystemet om det på tomtmarken finns småhus som ingår i en annan taxeringsenhet än lantbruksenheten.

Paragrafen ändras även så att det anges att den närmare omfattningen av fastighetsavgiften ...

Prop. 2007/08:27: Paragrafen innehåller en uppräkning av de typer av fastigheter för vilka kommunal fastighetsavgift ska betalas. Paragrafen är i huvudsak utformad med 1 § lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, FSL, som förebild (se även författningskommentaren till 1 § första stycket FSL i avsnitt 11.7 ...

Avgiftsskyldighet

2 §  Fastighetsavgift ska betalas för kalenderåret av den som vid ingången av kalenderåret är ägare till fastigheten eller enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare.

Avgiftens storlek

3 §  Fastighetsavgiften per kalenderår är för år 2008

 1. för sådan del av småhusenhet som avser småhus som är uppfört samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000 kronor per sådant småhus, dock högst 0,75 procent av byggnadsvärdet och markvärdet,
 2. för småhus på lantbruksenhet som är uppfört samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000 kronor per sådant småhus, dock högst 0,75 procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet,
 3. för sådan del av hyreshusenhet som avser värderingsenhet för bostäder som är uppförda samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 1 027 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter,
 4. för värderingsenhet för ägarlägenhet som är uppförd samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000 kronor per sådan värderingsenhet för ägarlägenhet, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter.

[S2]För år 2009 och senare kalenderår uppgår fastighetsavgiften per småhus, fastighetsavgiften per bostadslägenhet och fastighetsavgiften per värderingsenhet för ägarlägenhet till fastighetsavgiften för år 2008 ökad eller minskad med ett belopp motsvarande inkomstbasbeloppets förändring mellan år 2008 och det aktuella kalenderåret uttryckt i procent med två decimaler. Avgiften uttrycks i hela krontal så att öretal faller bort.

[S3]Med inkomstbasbelopp avses inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken. Lag (2012:743).

Prop. 2008/09:83: I paragrafen anges fastighetsavgiften per kalenderår för 2008. Första stycket har kompletterats med en ny punkt d där det anges att fastighetsavgiften för värderingsenhet för ägarlägenhet som är uppförd samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet är 6 000 kronor per sådan värderingsenhet för ägarlägenhet, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter.

Av andra stycket framgår hur fastighetsavgiften per ...

Prop. 2009/10:33: Första stycket ändras genom att begreppet ”värderingsenhet för småhus” byts ut mot ”småhus”. Ändringen medför i första stycket a att ”taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter” ändras till ” byggnadsvärdet och markvärdet”.

Även andra stycket ändras genom att begreppet ”värderingsenhet för småhus” byts ut mot ”småhus”.

Prop. 2007/08:27: I första stycket anges fastighetsavgiftens storlek för år 2008. För en sådan del av en småhusenhet som avser värderingsenhet för småhus som är uppfört, dvs. inte är taxerat som varande under uppförande, samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet utgör avgiften 6 000 kronor per värderingsenhet för småhus men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Med taxeringsvärdet avses det samlade värdet för kalenderåret för de aktuella värderingsenheterna för småhus och tomtmark. ...

3 a §  Fastighetsavgiften per kalenderår är för småhus som är uppfört och till vilket det hör tomtmark som inte ingår i samma taxeringsenhet hälften av avgiften per småhus enligt 3 §, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för byggnaden.

[S2]Fastighetsavgiften per kalenderår är för värderingsenhet för tomtmark som hör till småhus som är uppfört och som inte ingår i samma taxeringsenhet hälften av avgiften per småhus enligt 3 §, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för tomtmarken. Lag (2009:1410).

Prop. 2009/10:33: Paragrafen, som är ny, reglerar storleken på fastighetsavgiften för småhus och värderingsenhet för tillhörande tomtmark i de fall då småhus och tomtmark ingår i skilda taxeringsenheter. Paragrafens utformning följer i huvudsak vad Lagrådet förordat.

Enligt första stycket utgör fastighetsavgiften för varje sådant småhus hälften av fastighetsavgiften per småhus enligt 3 § eller 0,75 procent av taxeringsvärdet, beroende på vad som ger lägst utfall. Detsamma gäller ...

4 §  Med bostadslägenhet avses i 3 § första stycket c en sådan lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.

 • RÅ 2010 not 59:Studentrum ansågs utgöra bostadslägenhet enligt lagen om kommunal fastighetsavgift / Kommunal fastighetsavgift (studentrum ansågs utgöra bostadslägenhet enligt lagen om kommunal fastighetsavgift)

5 §  Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns ett eller flera småhus som är uppförda och ett eller flera småhus som är under uppförande, ska vid tillämpningen av 3 § tomtmarken anses höra till det eller de småhus som är uppförda. Lag (2009:1410).

Prop. 2009/10:33: Ändringen innebär att begreppet ”värderingsenhet för småhus” byts ut mot ”småhus”.

6 §  Om det beräknade värdeåret för en sådan byggnad på en fastighet som innehåller bostäder är året före det fastighetstaxeringsår som föregått det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas, tas ingen fastighetsavgift ut för byggnaden och tillhörande tomtmark för det fastighetstaxeringsåret och de fjorton följande kalenderåren. Detsamma gäller färdigställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har bestämts vid ny fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året före det fastighetstaxeringsår som föregått det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas, om ny fastighetstaxering då hade företagits.

[S2]Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns flera värderingsenheter för småhus som är uppförda ska tomtmarken anses höra till det eller de småhus som fastighetsavgiften inte har minskats för eller, om avgiften har minskats för samtliga småhus, det eller de småhus som har lägst grad av minskning. Lag (2012:743).

7 §  För fastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan som avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag räknas in i underlaget för fastighetsavgiften om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

[S2]Om fastighetsavgift och fastighetsskatt ska beräknas för skilda delar av fastigheten, ska taxeringsvärdet när det används som underlag för beräkningen av fastighetsavgiften utgöras av den del av värdet som hör till respektive fastighetsdel.

Övriga bestämmelser

8 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområden som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och inkomstskattelagen (1999:1229).

10 § Har upphävts genom lag (2011:1422).

11 §  I fråga om fastighetsavgift enligt denna lag gäller vad som föreskrivs om skatt i skattebrottslagen (1971:69). Lag (2011:1422).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
 2. Vid tillämpning av 6 § första stycket ska den som för kalenderåret 2007 är berättigad till hel eller halv minskning av fastighetsskatt enligt 3 § andra stycket lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt i dess lydelse före den 1 januari 2008, och som skulle ha varit berättigad till fortsatt minskning för kalenderåret 2008, vara berättigad till hel eller halv minskning av den kommunala fastighetsavgiften enligt vad som skulle ha gällt i fråga om minskning av fastighetsskatt enligt sistnämnda paragraf.
 3. Den som är skyldig att betala fastighetsavgift för en sådan fastighet eller del av fastighet som avses i 3 § första stycket c ska senast den 30 juni 2008 lämna uppgift till Skatteverket om antalet bostadslägenheter per värderingsenhet på denna fastighet eller del av fastighet. 20 kap. 2 § tredje stycket fastighetstaxeringslagen (1979:1152) tillämpas på motsvarande sätt i fråga om detta uppgiftslämnande.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:90, Prop. 2007/08:27, Bet. 2007/08:SkU10
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:108) om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:171, Prop. 2008/09:83, Bet. 2008/09:SkU21
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2009-05-01

Lag (2009:1410) om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:108, Prop. 2009/10:33, Bet. 2009/10:SkU15
Omfattning
ändr. 1, 3, 5 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1298) om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1422) om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Lagen tillämpas vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Lagen tillämpas även vid beslut om slutlig skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 10 §; ändr. 1, 6, 9, 11 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:743) om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. Bestämmelserna i 3 § tillämpas i sin nya lydelse första gången på fastighetsavgift för kalenderåret 2013.
 3. Bestämmelserna i 6 § tillämpas i sin nya lydelse på byggnader med beräknat värdeår 2012 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:37, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:FiU1
Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2013-01-01