RÅ 2010 not 62

Beslut att anta detaljplan för fritidsbebyggelse inom område av riksintresse för rennäringen (avslag) / Att beviset om justering av kommunfullmäktiges protokoll med beslut om detaljplan tagits ned från kommunens anslagstavla innan klagotiden gått ut påverkade inte lagligheten av det fattade beslutet (avslag)

Not 62. Ansökan av Mittådalens sameby om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun antog den 29 maj 2006 detaljplan för nya fritidshus i Bruksvallarna, del av Ljusnedal 1:43, etapp 2. Beslutet överklagades av Mittådalens sameby men Länsstyrelsen i Jämtlands län avslog överklagandet. I överklagande till regeringen anförde samebyn bl.a. att planområdet utgjorde ett riksintresse för rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken, att det nyttjades av samebyn, att planen stred mot villkor som fastställts i köpeavtal 2004 mellan Statens Fastighetsverk och Bruksvallstomter AB och att en miljökonsekvensbeskrivning borde ha upprättats. - Regeringen (Miljödepartementet, 2008-03-27) avslog överklagandet. Enligt regeringen innebar planen inte en sådan miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning hade krävts. Regeringen anförde vidare att planområdet tidigare varit planlagt för bl.a. bostadsbebyggelse, att det inte var visat att samebyn bedrivit renskötsel inom området under den tid det varit planlagt och att planen inte i sig kunde påverka eller hindra pågående markanvändning eller åsidosätta samebyns rätt på ett sådant sätt att planen inte kunde godtas. Vad samebyn anfört om påverkan på riksintressen och i övrigt utgjorde enligt regeringen inte skäl för att upphäva planbeslutet. - I ansökningen om rättsprövning vidhöll samebyn att en miljökonsekvensbeskrivning borde ha upprättats. Regeringen hade inte underlag för att bedöma om området nyttjats av rennäringen och upplysningar borde därför ha inhämtats från bl.a. samebyn. Staten köpte tidigare området för att kunna säkerställa rimliga förutsättningar för att samerna i Härjedalen skulle kunna bedriva renskötsel. Det såldes till Bruksvallstomter AB med förbehållet att marken inte fick användas på sätt som medförde avsevärda olägenheter för renskötseln; samebyn yrkade att Regeringsrätten skulle vända sig till bolaget för att få klarlagt hur renskötselrätten beaktades vid återförsäljning av tomter. Även om samebyn under en period inte skulle ha bedrivit renskötsel inom området innebar detta inte att samernas renskötselrätt upphört. Någon prövning enligt 3 kap. 5 § andra stycket miljöbalken hade inte gjorts. En förutsättning för att kunna anta detaljplanen var enligt samebyn att regeringen först fattat beslut om upphävande av renskötselrätten enligt 26 § rennäringslagen (1971:437). Något sådant beslut hade inte fattats. Detaljplanen stred mot 5 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, eftersom den inte tog hänsyn till befintliga fastighetsrättsliga förhållanden som kunde inverka på planens genomförande. Kommunens beslutsprotokoll hade tagits ned innan klagotiden hade gått ut. - Regeringen anförde i yttrande till Regeringsrätten bl.a. att detaljplanen var i överensstämmelse med bedömningar som gjorts i tidigare beslut rörande användningen av markområdet. - Efter att ha hållit muntlig förhandling konstaterade Regeringsrätten (2010-06-21, Heckscher, Eliason, Almgren, Dexe, Saldén Enérus) inledningsvis under Skälen för Regeringsrättens avgörande att det inte fanns skäl att inhämta yttrande från Bruksvallstomter AB och att det inte kommit fram att det förekommit något fel vid regeringens handläggning av ärendet. Regeringsrätten anförde vidare bl.a. följande. Det förhållandet att beviset om justering av kommunfullmäktiges protokoll med beslut om detaljplan har tagits ned från kommunens anslagstavla innan klagotiden gått ut påverkar inte lagligheten av det fattade beslutet (RÅ 1975 ref. 118). Av utredningen i målet framgår att detaljplanen medger byggrätter för en- eller flerlägenhetshus på 43 tomter inom ett område om ca 16 ha, beläget strax norr om samhället Bruksvallarna mellan riksväg 533 och Kläppenvägen. Det aktuella markområdet ligger i Ljusnans dalgång. Samebyns renar rör sig i dalgången vissa tider under året för att beta hänglav. Bebyggelse i Bruksvallarna har begränsat betesmarkerna för renarna. Var renarna faktiskt utnyttjar betesmarkerna framgår inte klart. - Målet rör huvudsakligen dels frågan om den ytterligare bebyggelse som möjliggörs genom den aktuella detaljplanen innebär en åtgärd som kan påtagligt försvåra för rennäringen och om planen därför strider mot 3 kap. 5 § miljöbalken, dels frågan om detaljplanen innebär en betydande miljöpåverkan och om en miljökonsekvensbeskrivning därför bort upprättas. - Regeringen har i det klandrade beslutet visserligen inte uttryckligen hänfört sig till 3 kap. 5 § miljöbalken. Av beslutet framgår emellertid att detaljplanens påverkan på rennäringen har beaktats och att planen - mot bakgrund av att det inte visats att någon renskötsel bedrivits i området efter det att gällande och tidigare detaljplaner för området har fastställts - ansetts inte påtagligt försvåra för rennäringen. Regeringsrätten finner att, även om detaljplanen skulle kunna medföra vissa negativa effekter för samebyn, regeringens bedömning inte är sådan att beslutet strider mot 3 kap. 5 § miljöbalken. Regeringens beslut kan inte heller anses strida mot 5 kap. 2 § PBL. - Regeringsrätten gör inte någon annan bedömning än regeringen vad gäller krav på en miljökonsekvensbeskrivning. - Det har inte heller i övrigt kommit fram att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten avslår yrkandet om att inhämta yttrande från Bruksvallstomter AB. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 4297-08, fd 2010-06-02, Mattsson)