RÅ 2010 not 63

Ansökan av Vägsamfälligheten Kämpersvik-Ejgde m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan

Not 63. Ansökan av Vägsamfälligheten Kämpersvik-Ejgde m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun antog detaljplan för Tanums-Ejgde 2:4 och Vik S:1 m.fl., Kämpersvik. Syftet med planen var att skapa nya byggnadsrätter och att utvidga hamnen. Beslutet överklagades men överklagandena avvisades eller, som i bl.a. Vägsamfällighetens Kämpersvik-Ejgdes fall, avslogs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I sitt överklagande till regeringen pekade vägsamfälligheten bl.a. på den ökade belastning som en bro skulle komma att utsättas för, särskilt under byggtiden. - Vägsamfällighetens och övriga överklaganden avslogs av regeringen (Miljödepartementet, 2008-09-04) . - Bl.a. vägsamfälligheten ansökte om rättsprövning. Samfälligheten åberopade RÅ 2006 ref. 88 och anförde bl.a. att det inte gjorts någon miljökonsekvensbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning, att exploateringsområdet gränsade till ett Natura 2000-område och överlappade ett särskilt skyddsområde enligt rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar, att en öringförande bäck rann mellan detta område och havet och genom exploateringsområdet samt att området låg inom den del av kustområdet för vilket det enligt 4 kap. 2 § miljöbalken gäller särskilda bestämmelser för hushållning av mark och vatten. - Regeringsrätten (2010-06-21, Sandström, Eliason, Lundin, Ståhl, Saldén Enérus : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - Vad avser Vägsamfälligheten Kämpersvik-Ejgdes ansökan gör Regeringsrätten följande bedömning. - I planbeskrivningen finns en redogörelse för den miljöpåverkan i olika hänseenden som ett genomförande av planen kan få. Regeringen lät komplettera utredningen med hänsyn till bestämmelserna i art- och habitatdirektivet. Enligt Regeringsrätten är det underlag som finns tillräckligt för bedömningen att detaljplanen inte får sådana konsekvenser för miljön att den därför inte borde ha antagits. - - - Regeringsrättens avgörande . - - - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 7981-01, fd 2010-05-19, Lundberg)