RÅ 2010 not 69

Ersättning medgavs inte för kostnader i samband med inställelse vid muntlig förhandling i mål om rättsprövning

Not 69. Ansökan av A.L. och K.L. om rättsprövning av beslut ang. bygglov för vindkraftverk. - Bygg- och räddningsnämnden i Eskilstuna kommun beviljade bygglov för ett vindkraftverk på fastigheten Svenstorp 19:1, beläget inom område som inte omfattades av detaljplan. Länsstyrelsen i Västra Götalands län avslog överklaganden av nämndens beslut. Vid sin bedömning utgick länsstyrelsen från sökandens beräkning av ljud- och skuggstörningar, vilket bl.a. A.L. och K.L. kritiserade när de överklagade länsstyrelsens beslut. Överklagandena avslogs av regeringen (Miljödepartementet, 2008-03-27) med följande motivering: Av handlingarna framgår att olika koordinater för vindkraftverkets placering använts. Regeringen konstaterar att ansökan om bygglov avser uppförandet av ett vindkraftverk inkl. byggnad för ställverk och transformator på sökandens egen fastighet Svenstorp 19:1 i kommunen. Regeringen prövar ärendet utifrån den placering som avses inom sökandens egen fastighet, dvs. med koordinaterna x=6452624 och y=1324461. - Regeringen finner inte skäl att frångå länsstyrelsens bedömning att vindkraftverkets placering på Svenstorp 19:1 inte innebär fara eller betydande olägenheter för klagandena. Vad klagandena anfört utgör enligt regeringens mening inte tillräckliga skäl för att regeringen med anledning av deras överklagande ska upphäva bygg- och räddningsnämndens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - A.L. och K.L. yrkade hos Regeringsrätten att regeringens beslut skulle upphävas och att de skulle beviljas ersättning för kostnader för inställelse vid muntlig förhandling. De anförde bl.a. att de av bygglovssökanden angivna koordinaterna var felaktiga, att denne vilselett nämnden beträffande beräkning av buller och skuggor samt att bullerberäkningar bara gjorts beträffande högfrekvent ljud. - Efter att Regeringsrätten hållit muntlig förhandling bereddes regeringen tillfälle att yttra sig. Enligt regeringen hade underlaget för bullerberäkningen, även om vissa felaktigheter förekommit vad gäller koordinatangivelser, varit tillräckligt för att bedöma vidkraftverkets lokalisering och för att, utifrån de beräknade bullervärdena, acceptera lokaliseringen till den ifrågavarande platsen. Enligt A.L. och K.L. hade det aldrig funnits ett rättvisande underlag för en saklig bedömning. - Regeringsrätten (2010-06-29, Billum, Almgren, Hamberg, Jermsten, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - Enligt 8 kap. 12 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, ska, för områden som inte omfattas av detaljplan, ansökningar om bygglov beviljas om den sökta åtgärden uppfyller kraven i 2 kap., inte ska föregås av detaljplaneläggning, inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 3 kap. om byggnaders placering och utformning m.m. - Av 2 kap. 1 § PBL framgår bl.a. att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilket områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap.miljöbalken tillämpas. - Av 3 kap. 1 § jämförd med 3 kap. 14 § PBL framgår bl.a. att anläggningar ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Anläggningar ska enligt 3 kap. 2 § PBL placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. - Av handlingarna i målet framgår att det under handläggningen av ärendet förekommit inte mindre än tre olika uppgifter om vilka koordinater som anger vindkraftverkets placering. Koordinatuppgifterna är felaktigt angivna i såväl ansökan om bygglov som i Bygg- och räddningsnämndens beslut, vilket enligt Regeringsrättens mening redan i sig är anmärkningsvärt. Det kan vidare konstateras att felaktigheterna rörande koordinaterna har kommit att försvåra handläggningen av ärendet, bl.a. vad avser inhämtandet av erforderliga yttranden. Saken uppmärksammades emellertid under ärendets handläggning i Regeringskansliet och regeringens prövning av frågan om bygglov har baserats på de koordinater som svarar mot vindkraftverkets tänkta läge. - Även de skugg- och bullerberäkningar som sökanden åberopat är behäftade med felaktigheter beträffande angivna koordinater. Annat har emellertid inte kommit fram än att beräkningarna är gjorda med användning av rätt koordinater vad avser vindkraftverkets tänkta placering och avvikelserna beträffande avståndet till näraliggande fastigheter är inte så stora att beräkningsresultaten har varit otjänliga som underlag för att bedöma verkets lokalisering. - Regeringsrätten finner inte visat att de brister som förelegat beträffande faktaunderlag och övrig utredning i ärendet är av sådan karaktär att regeringens beslut bör upphävas på den grunden. - De tillämpliga bestämmelserna i PBL och miljöbalken är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. Vad A.L. och K.L. anfört beträffande det aktuella beslutet visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden av nu aktuellt slag. Det har inte heller i övrigt visats att det har förekommit fel som kan ha påverkat utgången i ärendet och det framgår inte klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får enskild part som inställt sig till muntlig förhandling vid förvaltningsdomstol tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för bl.a. resa om rätten finner att han skäligen bör ersättas för sin inställelse. Regeringsrätten finner inte skäl att tillerkänna A.L. och K.L. sådan ersättning. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. - Regeringsrätten avslår A.L:s och K.L:s yrkande om ersättning för kostnader. (mål nr 3893-08, fd 2010-05-19, Lidin)