RÅ 2010 not 77

Person som spelade fotboll på elitnivå (superettan) ansågs stå till arbetsmarknadens förfogande och var därför inte skyldig att betala tillbaka erhållen arbetslöshetsersättning

Not 77. Överklagande av T.B. i mål ang. återbetalning av arbetslöshetsersättning. - Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa (arbetslöshetskassan) beslutade den 20 augusti 2007 att T.B. var återbetalningsskyldig för ersättning som utbetalats under veckorna 1-23 2007 motsvarande 48 474,50 kr (exklusive skatt). Som skäl för beslutet anfördes bl.a. följande. T.B. har sedan säsongen 2005 spelat i IF Sylvia. Fr.o.m. den 1 januari spelar han i superettan och utökar sitt spelavtal. Enligt arbetslöshetskassans bedömning är han elitidrottare sedan januari 2007. Han måste i första hand stå till sin klubbs förfogande för träning och matcher och kan därmed inte stå till arbetsmarknadens förfogande på det sätt som krävs enligt lagen. Eftersom han inte uppgett att han är elitidrottare, och då han genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp, får han betala tillbaka den ersättning som utbetalas felaktigt. - T.B. överklagade beslutet och yrkade att det skulle upphävas. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Med hänsyn till arvodesnivån, förläggning av träning och matcher samt det uttryckliga förbehållet i kontraktet mellan honom och IF Sylvia angående prioritering av arbete före verksamheten i föreningen är hans engagemang som fotbollsspelare i föreningen inte av sådan omfattning och karaktär att han på grund därav varit förhindrad att stå till arbetsmarknadens förfogande. - Länsrätten i Stockholms län (2008-10-17, Åslundh-Nilsson, ordf.) : - - - Utredningen i målet . Av överenskommelse den 20 december 2005 mellan IF Sylvia (Klubben) och T.B. (Spelaren) framgår bl.a. följande. Fast ersättning utgår med 12 000 kr per år med möjlighet till vissa tillägg. Spelaren förbinder sig att under kontraktstiden spela fotboll i den utsträckning som Klubben bestämmer. Spelaren ska följa de föreskrifter beträffande träningar, sammankomster, resor och uppträdande på och utanför planen etc. som Klubben bestämmer. Spelaren är dock inte skyldig att medverka i ovanstående aktiviteter om hinder föreligger på grund av arbete, familjeangelägenheter, sjukdom eller annan särskild omständighet över vilken Spelaren inte råder. Spelaren är dock skyldig att anmäla förhinder och att följa Klubbens rekommendationer för den inträffade situationen, eller om skäl föreligger på Klubbens bekostnad uppvisa intyg för ev. förhinder. Klubben äger rätt att fritt förfoga över Spelarens skyldigheter, dvs. matcher, träning, sammankomster, resor o.d. - I tillägg till överenskommelse för avtalstiden 1 januari 2007 - 31 december 2007 stadgas bl.a. följande. Spelaren äger rätt till ersättning enligt vad som överenskommits i detta kontrakt avseende fast ersättning, prestationsersättning och bonus. Fast ersättning utgår med 30 000 kr för kontraktstiden med möjlighet till vissa tillägg. - I skrivelse den 25 september 2007 anger S.H. för IF Sylvia bl.a. följande. Deras spelare tränar fem gånger i veckan och har alla en dröm om att kliva vidare och så småningom kunna försörja sig som fotbollsspelare. IF Sylvia är väl medveten om att arbetet alltid går före eftersom det inte finns en chans att klara sig på utbetalda ersättningarna. Detta framgår även av kontraktet för år 2007. Arbetslöshetskassan förutsätter att T.B. väljer att spela fotboll framför att försörja sig. IF Sylvia anser redan att arbetet går före de förbindelser spelaren har till klubben och undrar vad för marginella förändringar de mer ska kunna göra för att ytterligare förtydliga detta. - I skrivelse som inkom till länsrätten den 14 april 2008 anger S.H., IF Sylvia, att T.B. var med i IF Sylvias spelarförteckning under åtta matcher spelade under tiden 15 juli - 13 oktober 2007. - Länsrättens bedömning . Frågan i målet är om T.B. under veckorna 1-23 2007 stått till arbetsmarknadens förfogande och således varit berättigad till arbetslöshetsersättning. - Av utredningen i målet framgår att T.B. spelade i IF Sylvia och att laget sedan år 2007 spelade i superettan, dvs. i den näst högsta divisionen inom seriesystemet. I åtagandet ingick att spela fotboll i den utsträckning som IF Sylvia bestämde. T.B. var dock inte skyldig att medverka i ovanstående aktiviteter om hinder förelåg på grund av bl.a. arbete. För sina åtaganden erhöll han ersättning om 30 000 kr per år som betalades ut månadsvis med möjlighet till vissa tillägg. - Villkoren i 9 § ALF innebär att den arbetslöse ska stå till arbetsmarknadens förfogande och att det av detta följer att det inte får föreligga någon omständighet som hindrar den arbetslöse att över huvud taget utföra tillgängligt och lämpligt förvärvsarbete under tiden för vilken han gör anspråk på kontant stöd under arbetslöshet (jfr RÅ 2007 ref. 64). - T.B. var förpliktad till att spela fotboll i den utsträckning som IF Sylvia bestämde. Länsrätten finner i likhet med arbetslöshetskassan att T.B. under den aktuella perioden därför var att betrakta som elitidrottare. Att han trots detta inte stod med i spelarförteckning förrän först den 15 juli 2007 föranleder inte någon annan bedömning. - T.B. var således skyldig att spela fotboll i den utsträckning IF Sylvia bestämde och IF Sylvia förfogade vidare fritt över T.B:s skyldigheter, dvs. matcher, träning, sammankomster, resor och dylikt. Av villkoren i avtalet mellan T.B. och IF Sylvia framgår emellertid att T.B. inte var skyldig att medverka i ovanstående aktiviteter om hinder förelåg, t.ex. på grund av arbete, om detta anmäldes till IF Sylvia. Länsrätten finner därför vid en sammantagen bedömning av vad som framkommit om T.B:s engagemang som fotbollsspelare, att detta inte varit av en sådan omfattning och karaktär att det får anses utgöra ett hinder för att ta heltidsarbeten. Han anses därmed ha stått till arbetsmarknadens förfogande på det sätt som krävs enligt 9 § ALF. T.B. var således berättigad till arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassans beslut om att kräva återbetalning av arbetslöshetsersättningen ska därför upphävas och överklagandet bifallas. - Arbetslöshetskassan överklagade och yrkade att kammarrätten skulle upphäva länsrättens dom och fastställa kassans beslut. - T.B. bestred bifall till överklagandet. - Kammarrätten i Stockholm (2009-06-04, Lindgren, Lénberg Karlsson, Hermansson samt nämndemannen Lindman Löfgren) : Domskäl . Kammarrätten finner med beaktande av de i målet redovisade omständigheterna att T.B. inte stått till arbetsmarknadens förfogande på det sätt som krävs enligt 9 § ALF, jfr RÅ 2007 ref. 64. Han är därför återbetalningsskyldig för den aktuella ersättningen. Någon anledning till befrielse har inte framkommit. Arbetslöshetskassans talan ska således vinna bifall. - Nämndemannen Engström var skiljaktig och gjorde samma bedömning som länsrätten. - T.B. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom och fastställa länsrättens dom. - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2010-09-10, Eliason, Dexe, Lundin, Ståhl, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Frågan i målet är om T.B. är skyldig att betala tillbaka den arbetslöshetsersättning som han har fått. Vad som ska bedömas är i första hand om han alls har haft rätt till ersättningen. - I 9 § ALF anges i fem punkter de grundläggande villkoren för rätt till ersättning vid arbetslöshet. I målet är punkterna 1 och 2 aktuella. Enligt 1 krävs att den som ansöker om ersättning är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Enligt 2 krävs att sökanden är beredd att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken han eller hon inte har anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan. - T.B. och IF Sylvia träffade den 20 december 2005 en överenskommelse för tiden den 1 januari 2006 - den 31 december 2007. Den innehåller bl.a. följande: - 4.1 Spelaren förbinder sig att under kontraktstiden spela fotboll i den utsträckning som Klubben bestämmer. 4.2 Spelaren ska följa de föreskrifter beträffande träningar, sammankomster, resor och uppträdande på och utanför planen etc. som Klubben bestämmer. Spelaren är dock inte skyldig att medverka i ovanstående aktiviteter om hinder föreligger p.g.a. arbete, familjeangelägenhet, sjukdom eller annan särskild omständighet över vilken Spelaren inte råder. Spelaren är dock skyldig att anmäla förhinder och att följa Klubbens rekommendation för den inträffade situationen, eller om skäl föreligger på Klubbens bekostnad uppvisa intyg för ev. förhinder. Om Klubben anser att skäl för frånvaro ej föreligger utgår ej ersättning för den tid Spelaren inte deltagit i Klubbens verksamhet enligt ovan. - - - 5.2 Klubben äger rätt att fritt förfoga över Spelarens skyldigheter, d.v.s. matcher, träning, sammankomster, resor och dylikt. - För sina åtaganden fick han en fast ersättning med 12 000 kr per år med möjlighet till vissa tillägg om vissa sportsliga resultat uppnåddes. Genom ett tillägg till överenskommelsen, avseende tiden den 1 januari - den 31 december 2007, bestämdes den fasta ersättningen till 30 000 kr per år att utbetalas med 2 500 kr per månad. - IF Sylvia spelade år 2007 i Superettan, dvs. den näst högsta divisionen inom seriesystemet. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - I RÅ 2007 ref. 64, som också gällde en person som spelade fotboll i Superettan, uttalade Regeringsrätten bl.a. att villkoren enligt 9 § ALF kan sägas innebära att den arbetslöse ska stå till arbetsmarknadens förfogande och att det av detta följer att det inte får föreligga någon omständighet som hindrar den arbetslöse att över huvud taget utföra tillgängligt och lämpligt förvärvsarbete under tid för vilken han gör anspråk på kontant stöd under arbetslöshet. Regeringsrätten fann att de villkor som fanns i avtalet mellan den spelaren och hans klubb om tillgänglighet för träning, matcher och sponsoraktiviteter gav vid handen att han därigenom inte hade stått till arbetsmarknadens förfogade på ett sådant sätt att han hade rätt till arbetslöshetsersättning. - Vid prövningen av om en fotbollsspelare på denna nivå står till arbetsmarknadens förfogande eller inte ska således en bedömning göras av förhållandena i varje enskilt fall. I överenskommelsen mellan T.B. och IF Sylvia finns formuleringar som kan tolkas så att T.B. var skyldig att alltid vara tillgänglig för klubbens aktiviteter. Överenskommelsens ordalydelse medger dock även tolkningen att T.B. kunde ha ett vanligt arbete under avtalstiden. Storleken på ersättningen talar också för att detta varit parternas avsikt. Detta leder Regeringsrätten till bedömningen att T.B:s skyldigheter enligt överenskommelsen inte innebar att han inte stod till arbetsmarknadens förfogande. Han är alltså inte skyldig att betala tillbaka arbetslöshetsersättningen. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer länsrättens domslut. - (mål nr 5523-09, fd I 2010-06-16, Perttu)