RÅ 2010 not 82

Plan- och miljönämnd ansågs ha talerätt i kammarrätt mot ett av länsrätten meddelat beslut varigenom länsrätten fastställt länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut om bygglov

Not 82. Överklagande av Plan- och miljönämnden i Motala kommun ang. prövningstillstånd i mål om avvisande av talan. - Plan- och miljönämnden i Motala kommun meddelade ett tidsbegränsat bygglov. Beslutet upphävdes av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Sökanden av bygglovet överklagade beslutet till Länsrätten i Östergötlands län som fastställde beslutet. Kammarrätten i Jönköping beslutade den 19 maj 2009 att inte bevilja bygglovssökanden prövningstillstånd och att avvisa plan- och miljönämndens överklagande med hänvisning till att nämnden inte överklagat länsstyrelsens beslut och länsrättens dom därmed inte kunde anses ha gått nämnden emot. - Plan- och miljönämnden yrkade hos Regeringsrätten att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas. Nämnden anförde bl.a. följande. I enlighet med 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) intog nämnden ställning som motpart när handlingarna i ärendet överlämnades till förvaltningsdomstol. Länsrättens avgörande gick nämnden emot. Av 33 § samma lag följer att nämnden som part har rätt att överklaga domstolens beslut. Den situation som nu är för handen har prövats av Regeringsrätten i RÅ 1999 not. 17. Kammarrätten skulle därför rätteligen ha prövat nämndens överklagande i sak. - Regeringsrätten (2010-09-20, Heckscher, Almgren, Dexe, Lundin, Brickman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - I enlighet med praxis (RÅ 1997 not. 269) fick plan- och miljönämnden inte överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut om tidsbegränsat bygglov. Eftersom en enskild överklagade länsstyrelsebeslutet till länsrätten blev emellertid nämnden enligt 7 a § förvaltningsprocesslagen part i målet i samband med överklagandet. Vidare följer av RÅ 1999 not. 17 att länsrättens avgörande ska anses ha gått nämnden emot trots att avgörandet inte i sig innebär att nämndens beslut upphävs eller ändras utan endast att länsstyrelsens beslut att upphäva det står kvar. Nämnden har därför haft rätt att överklaga länsrättens dom. Kammarrätten skulle alltså inte ha avvisat nämndens överklagande. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten undanröjer kammarrättens avvisningsbeslut och visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning. (mål nr 3376-10, fd 2010-09-08, Lindeberg)