MÖD 2018:26

Kommunal nämnds klagorätt i mål om bygglov ----- Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut att bevilja bygglov. Nämnden och sökandena överklagade till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena. Både nämnden och sökandena överklagade mark- och miljödomstolens dom. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att domen inte gått nämnden emot och nämndens överklagande har därför avvisats.

Mark- och miljööverdomstolen

RÄTTEN

Hovrättsråden Henrik Löv, Hans Nyman, referent, tekniska rådet Inger Holmqvist samt hovrättsrådet Christina Ericson (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd)

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Hovrättsfiskalen Frida Lindlöf

PARTER

Klagande

1. R.A.

2. M.J.

Klagande och motpart

Bygg- och miljönämnden i Surahammars kommun

Motparter

1. I.V.

2. J.V.

SAKEN

Bygglov till garage/carport på fastigheten XX i Surahammars kommun; nu fråga om prövningstillstånd m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-12-08 i

mål nr P 4810-17

_______________

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2018-05-18)

Slut

1. Mark- och miljööverdomstolen avvisar Bygg- och miljönämnden i Surahammars kommuns överklagande.

2. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd för R.A.

och M.J.´s överklagande.

Skälen för besluten

Nämndens klagorätt

En kommunal nämnds beslut rörande bygglov får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas (13 kap. 8 § plan- och bygglagen [2010:900] och 22 § förvaltningslagen [1986:223]).

I nu aktuellt mål har nämnden beviljat ett bygglov som länsstyrelsen därefter har upphävt. Såväl sökandena av bygglovet, R.A. och M.J., som nämnden överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen som avslog samtliga överklaganden.

När en enskild har överklagat en kommunal nämnds beslut om bygglov blir nämnden motpart till den enskilde vid mark- och miljödomstolens prövning (5 kap. 2 § lagen [2010:921] om mark- och miljödomstolar). Byggnadsnämnden har således pekats ut att bevaka det allmännas intressen i mål av aktuellt slag i vart fall från det att målet når mark- och miljödomstolen. Nämnden har med hänvisning till denna bestämmelse i tidigare avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen ansetts ha rätt att överklaga en dom till Mark- och miljööverdomstolen när bygglov har upphävts, se rättsfallen MÖD 2012:22 och 2014:7. För att en part ska ha rätt att överklaga en dom krävs, förutom ställning som part i processen, dessutom att domen på något sätt är till nackdel för parten.

Frågan är om domen kan anses vara till nämndens nackdel utifrån de intressen som nämnden har att företräda i målet. Denna fråga har bedömts i ett flertal avgöranden, se bl.a. rättsfallen MÖD 2017:6 och MÖD 2017:39, men även rättsfallen RÅ 1997 not 269, RÅ 1999 not 17 och 2010 not 82. I vissa av dessa avgöranden har den omständigheten att nämnden intagit motpartställning i tidigare domstolsinstans samt att nämndens beslut har ändrats ansetts vara tillräckligt för beslutet ska anses varit till nämndens nackdel.

Att nämnden som första beslutande myndighet ska ha en rätt att bevaka sitt beslut att ge bygglov i en efterföljande domstolsprocess och överklaga om det upphävs kan inte anses vara nämndens uppdrag enligt plan- och bygglagstiftningen. Den som har fått ett bygglov har däremot självklart ett sådant intresse. Mark- och miljööverdomstolen har i rättsfallen ovan från 2017 funnit att nämnden inte heller har ett klagointresse när tillsynsärenden skickas tillbaka till nämnden för vidare åtgärder. I det fall bygglov upphävs innebär det inte att nämnden måste vidta ytterligare åtgärder utan endast att en överprövande instans gör en annan bedömning i frågan om lov kan ges. Har nämnden däremot inte gett bygglov och en överprövande instans ändrar detta och ger bygglov kan nämnden ha ett intresse att överklaga beslutet.

Sammanfattningsvis anser Mark- och miljööverdomstolen att mark- och miljö- domstolens dom inte har gått nämnden emot och att nämnden därmed inte har rätt att överklaga denna. Nämndens överklagande ska därför avvisas.

Frågan om prövningstillstånd

När det gäller R.A.´s och M.J.´s överklaganden får det överklagade avgörandet prövas av Mark- och miljööverdomstolen bara om domstolen har gett prövningstillstånd.

Prövningstillstånd ska ges om

- det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till,

- det inte går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till utan att prövningstillstånd ges,

- det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol, eller

- det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Frida Lindlöf Protokollet uppvisat/